قیمت روز سال
Companhia Siderurgica Nacional 13.97 1.02 7.88% -3.79%

قیمت روز سال
iBovespa 103444 668.93 0.65% 1.50%