قیمت روز سال
Altri 5.36 -0.06 -1.11% 25.41%
Ence Energia y Celulosa SA 2.75 -0.09 -3.03% 2.38%
Fresnillo 819.40 13.00 1.61% -32.20%
Fortum 23.80 0.30 1.28% 38.25%
Huhtamäki 44.67 0.08 0.18% 17.21%
Kaz Minerals 849.60 0.60 0.07% 104.62%
Kemira 14.31 0.10 0.70% 20.56%
Lenzing 108.40 -2.20 -1.99% 177.95%
Mondi 2,006.00 0 0% 43.90%
Munksjo Oyj 17.90 0 0% 31.04%
Neste 52.42 0.20 0.38% 34.55%
Outokumpu 6.00 0.17 2.91% 159.91%
Ponsse Oyj 42.60 0.70 1.67% 68.05%
Navigator 3.12 0.03 0.97% 44.62%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 159.10 -0.30 -0.19% 48.28%
Semapa 11.40 -0.26 -2.23% 48.24%
Smurfit Kappa Group 47.45 -0.87 -1.80% -98.15%
Sonae Industria 1.14 0 0% 71.69%
Stora Enso 16.90 0.14 0.81% 56.36%
UPM 34.61 0.03 0.09% 47.84%
Valmet 35.72 -0.33 -0.92% 51.55%

قیمت روز سال
Helsinki 13115 85.04 0.65% 39.72%
Helsinki 25 5655 44.68 0.80% 40.80%