قیمت روز سال
Eisai 6,194.00 -11.00 -0.18% -32.99%
Agenus 2.98 -0.16 -5.10% -49.41%
Applied Genetic Technologies 0.48 -0.003 -0.52% -86.32%
AstraZeneca 10,968.00 6.00 0.05% 27.76%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
Celldex Therapeutics 37.32 -0.25 -0.67% -17.92%
CTI Biopharma 5.41 -0.26 -4.59% 104.15%
CytrRx Corporation 0.10 0.01 7.64% -83.90%
Plus Therapeutics, Inc. 0.54 -0.03 -5.17% -74.87%
Genocea Biosciences 0.01 -0.001 -5.61% -99.43%
Infinity Pharmaceuticals 1.53 0.26 20.47% -50.65%
Merck & Co 90.59 -0.01 -0.01% 16.45%
Mirati Therapeutics 85.38 -0.94 -1.09% -38.34%
Northwest Biotherapeutics 0.63 0.01 1.89% -46.66%
Pfizer 49.86 0.11 0.22% -1.11%
Roche Holding 315.65 -2.25 -0.71% -14.69%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%