قیمت روز سال
Agenus 4.24 0.51 13.67% 61.83%
Bristol-Myers Squibb 60.29 0.57 0.95% 30.72%
Celldex Therapeutics 2.66 -0.01 -0.37% -2.56%
CytrRx Corporation 0.73 0.02 3.37% 136.74%
Merck & Co 79.56 -1.16 -1.44% -0.87%
Northwest Biotherapeutics 0.31 -0.03 -8.82% 14.81%
Stemline Therapeutics 11.89 0.01 0.08% -12.51%

قیمت روز سال
NASDAQ 9553 62.18 0.66% 30.28%
Russell 2000 1405 11.34 0.81% -4.40%