18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 0% 6.2% 2.9%
10:00 AM
PT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 24.6% 26.5% ® 28.2%
10:30 AM
PT
حساب جاری MAR €-411.6M €-630M ® €-750M
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) APR 7% 7.1% ® 5.3%
09:30 AM
PT
مصرف خصوصی (تغییرات سالیانه) APR 5.2% 5.9% ® 4.2%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 2.5% -1.4%
10:00 AM
PT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 12.9% 9.8%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار MAY 2.3 2.2
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -32.9 -33.4
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 7.2% 7.4%
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 2.2% 0.7%
10:00 AM
PT
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.7% 2.6%
10:00 AM
PT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.8% 11.9%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 0.5%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 4.3%
10:30 AM
PT
موازنه بودجه APR €-0.97B
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PT
موازنه تجاری APR €-2415M €-2100M
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY 7.2%
10:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY 2.2%

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.