25/06/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
حساب جاری APR €8.6M €-324.7M
27/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار JUN 2.3
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -9
28/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.4%
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.1%
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 6.5%
01/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -1.6%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 2.9%
10/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
موازنه تجاری MAY €-1802M
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 0.4%
10:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0.1%
18/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.3%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) JUN 0.9%
10:30 AM
PT
حساب جاری MAY €8.6M


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.