28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار OCT 1.6 1.8
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -9.9 -10.3
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
PT
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 4.5% 3.6%
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 16.2% 7.5%
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 1.5% 1.7%
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 0.9% 0.3%
10:00 AM
PT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP -9.1%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1.4%
10:00 AM
PT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0.3% 0.7%
10:00 AM
PT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 3.1% 3.6%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
PT
موازنه بودجه SEP €-7.4B € -8.7B
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q3 6.7% 6.9%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری SEP €-1754M € -1470M
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
PT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه OCT 1.5%
11:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 0.9%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
PT
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 4.5%
09:30 AM
PT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 16.2%
17/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
PT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه OCT 2.1%
11:00 AM
PT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 13.3%
18/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
PT
حساب جاری SEP €448.8M
11:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) OCT 2.1%
11:30 AM
PT
مصرف خصوصی (تغییرات سالیانه) OCT 6.2%

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.