20/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.1% 0.0%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) SEP -4.6% -5%
10:30 AM
PT
موازنه بودجه AUG €-6.499B €-8.488B
23/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) SEP -11.5%
12:00 PM
PT
Private Consumption YoY SEP -11.5%
29/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار OCT -0.5
09:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -26.3
30/10/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 -13.9%
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 -16.3%
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT -0.1%
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 1%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 3%
11:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 10%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.4%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -4.5%
06/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q3 5.6%
09/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری SEP €-1048M
13/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT -0.1%
11:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 1%


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.