10/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری OCT €-1647M €-1822M ®
11/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 0%
11:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0%
18/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.1%
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) NOV -2.0%
11:30 AM
PT
حساب جاری OCT €-41.5M
30/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -2.4%
11:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 3%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 2.2%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 3.5%
31/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی DEC
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی DEC
03/01/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی DEC
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی DEC
11:00 AM
PT
اطمینان کسب و کار DEC
11:00 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.