18/01/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) DEC -6.3%
02:00 PM
PT
Private Consumption YoY DEC -3.1%
19/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.5%
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) DEC -4.7%
20/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
حساب جاری NOV €421.5M
22/01/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
PT
موازنه بودجه NOV €-8.810B
28/01/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار JAN -0.1
09:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -26.2
29/01/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -3.6%
11:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -5%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -3.2%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -5.1%
05/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q4 7.8%
09/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری DEC
10/02/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN
11:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.