10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
موازنه تجاری MAY €-1131M
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN -0.7%
10:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN -0.4%
17/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI JUN -1%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) JUN -6.7%
10:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JUN -4%
10:30 AM
PT
Private Consumption YoY JUN -8%
20/07/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
حساب جاری MAY €-460M
21/07/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
موازنه بودجه MAY €-3.404B
30/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار JUL -4.4
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -33.1
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -26%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 2.5%
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 13.1%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -13.1%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.