14/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAY 0.6%
10:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY 0.4%
18/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 1.5%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 4.9%
10:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAY -2.0%
10:30 AM
PT
مصرف خصوصی (سالانه) MAY -0.4%
22/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
حساب جاری APR €24.1M
29/06/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار JUN 0.5
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -16.7
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 4.4%
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 28.3%
30/06/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 36.9%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY
01/07/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
موازنه بودجه MAY €-5.68B
09/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
موازنه تجاری MAY €-1260M


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.