30/01/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار JAN 2.1
09:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -7.2
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 0.2%
11:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -0.6%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.8%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 3.7%
31/01/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.4%
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN -0.1%
05/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q4 6.1%
07/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری DEC €-1735M
12/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 0.4%
11:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN -0.1%
14/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 1.9%
19/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI JAN
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) JAN -1.6%
11:30 AM
PT
حساب جاری DEC €-116.2M
20/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
PT
موازنه بودجه DEC €-4.51B
21/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JAN 1.9%
11:30 AM
PT
Private Consumption YoY JAN 2.7%


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.