09/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
موازنه تجاری FEB €-708M €-869M ®
13/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 0.5%
10:00 AM
PT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR -0.5%
19/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.0%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) MAR -2.0%
21/04/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
حساب جاری FEB €-282.8M
23/04/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAR -3.8%
10:30 AM
PT
Private Consumption YoY MAR -0.6%
29/04/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار APR -1.1
08:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -23
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -14.5%
30/04/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی APR
08:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی APR
10:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -2.4%
10:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 1.2%
03/05/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
موازنه بودجه MAR
06/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q1 7.1%


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.