بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 4145.35 4088 4007 3927 3849 3692
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.19 0.2 0.22 0.24 0.27 0.31

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.90 2 2.3 1.6 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.30 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
نرخ بیکاری 5.60 10 10.8 8.8 8.4 8
نرخ تورم -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1047.94 -1460 -1560 -1550 -600 -1440
حساب جاری 659.53 -350 -200 -40 250 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.20 132 124 124 124 124
بودجه دولت 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار -0.50 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.30 -16 -17 -12 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.90 2 2.3 1.6 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.30 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
تولید ناخالص داخلی 237.69 175 210 210 210 210
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42283.90 48150 48058 46597 45878 50991
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8306.60 8481 8925 9154 9013 8982
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590.40 22700 23600 23600 23600 23600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798.00 32600 33400 33400 33400 33400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1026.80 966 1004 1132 1114 1023
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1998.80 1802 1918 2203 2169 1908
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4738.00 5830 5881 5221 5141 6174
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6405.80 8459 8145 7059 6950 8958
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3090.20 3547 3583 3405 3353 3756
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1464.00 1550 1491 1613 1588 1642
تولید ناخالص ملی 46294.19 51580 49496 51016 50229 54623

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.60 10 10.8 8.8 8.4 8
نرخ اشتغال 53.20 52.2 52.6 53 53.4 53.8
نرخ مشارکت نیروی کار 56.30 59.4 59.4 59.4 59.4 59.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.2 6.1 6.9 4.9 2.3
نرخ بیکاری جوانان 26.30 14.2 30.7 31.5 29.5 12.5
هزینه های کار 118.10 117 109 98.11 99.6 120
دستمزد 1188.06 1205 1161 1176 1194 1237
دستمزد در تولید 122.76 154 146 109 106 158
رشد دستمزد -7.50 -2.3 -1 0.5 1.2 1.5
حداقل دستمزد 740.83 741 780 780 780 780
جمعیت 10.28 10.25 10.23 10.23 10.23 10.23
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
بهره وری 113.00 101 102 102 104 105
تغییر نرخ بیکاری 2029.00 2600 -1600 -2220 -2220 -1800
تغییر اشتغال -3.40 -0.6 0.2 0.4 0.3 0.3

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 104 105 106 105 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.92 104 104 106 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.41 107 105 105 106 109
اندازه اصل تورم -0.18 0.5 0.8 0.9 1 1.2
قیمت تولید 98.10 108 101 102 98.98 110
تغییر قیمت تولید کننده -4.60 -1.2 0.5 1.1 1 1.4
CPI مسکن آب و برق 108.33 109 110 109 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.15 103 100 101 100 104
تورم مواد غذایی 2.00 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.50 1.2 1.1 1.4 1.5 1.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
عرضه پول M2 253322.20 259100 264300 263800 265100 271200
ترازنامه بانک 443590.60 451200 455100 454800 456800 457100
وام به بخش خصوصی 71585.00 73231 73234 73990 73375 74476
میزان رشد وام 7.80 9.1 8.5 4.4 2.5 1.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 257 255 255 255 255
ترازنامه بانک مرکزی 136408.00 141200 145100 144900 145900 147800

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1047.94 -1460 -1560 -1550 -600 -1440
حساب جاری 659.53 -350 -200 -40 250 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
واردات 4817.66 5810 5950 5250 6790 6010
صادرات 3769.73 4250 4400 4650 4850 4600
بدهی خارجی 414698.00 434300 437800 436700 434200 432300
گردش سرمایه 1184.02 -220 250 180 460 210
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 587.92 -640 140 250 190 220
درآمد گردشگری 1455.94 250 810 1050 1320 650
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
ورود توریست 1732788.00 1119000 1753000 3203000 4101000 1952000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.20 132 124 124 124 124
بودجه دولت 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -6499.00 -3310 -18310 -10200 -15600 -3810
هزینه های دولت 8067.20 9200 9400 9100 8900 9000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.70 48 46 46 46 46
درآمدهای دولت 29526.00 47250 9700 23600 39200 52120
بدهی های دولت 259887.00 271100 275200 274400 273900 273400
هزینه های مالی 36025.00 65560 19900 39200 47900 62060

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -0.50 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
تولید صنعتی 3.00 -3.2 6.1 11.5 4.2 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.00 -0.6 0.7 0.3 -1.1 0.7
تولید صنعتی 2.20 -3.8 6.7 12 4.5 5.5
استفاده از ظرفیت 73.19 65 66 69 72 75
ثبت خودرو 13186.00 14900 9800 16200 16400 17100
شاخص اقتصادی مقدم -11.50 -3 5.1 9.5 7.2 5.1
تولید خودرو 12077.00 15100 13200 20200 26800 18900

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.30 -16 -17 -12 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.50 -2.4 3.4 5.1 1.8 4.8
هزینه های مصرف کننده 26790.60 30280 30501 29523 29068 32066
پس انداز های شخصی 10.60 8 7.5 7 6.8 7.1
تسهیلات اعتباری خریدار 119176.00 112175 116375 131114 129306 118793
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.00 73 71 71 71 71
بدهی خانوار به درآمد 92.94 102 100 100 100 100
هزینه های شخصی -11.50 -4 4.8 9.1 7.6 4.9
نرخ وام بانکی 2.21 3.01 2.07 2.07 2.07 3.51
درآمد قابل تصرف شخص 37087.60 41421 40801 40871 40240 43865
قیمت گازوئیل 1.62 1.51 1.46 1.39 1.32 1.43

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -2.20 -2 1.5 4.1 3.6 4.5
شاخص مسکن 152.50 142 136 138 141 147
نرخ مالکیت مسکن 74.50 73.8 73.4 73.4 73.4 73.4
جواز ساختمان 2142.00 1320 1650 1740 1950 1450


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.