بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 5128.87 5073 5018 4964 4912 4807
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 0.45 0.49 0.54 0.6 0.72
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
نرخ تورم 0.30 0.3 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
حساب جاری -41.54 -110 -220 -220 450 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.20 119 117 117 117 117
بودجه دولت -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.90 -7 -8 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.20 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 237.98 245 251 251 251 251
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50486.50 50710 50939 51188 51345 51623
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9072.00 8904 9374 9353 9226 9065
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 24500 25100 25100 25100 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 29100 29600 29600 29600 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1021.80 1002 1019 1031 1039 1020
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1902.30 1846 1947 1927 1935 1879
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6156.30 6314 6340 6327 6261 6427
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8831.70 8864 8924 8954 8982 9024
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3735.00 3673 3729 3784 3798 3739
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1540.00 1657 1594 1586 1566 1687
تولید ناخالص ملی 52460.24 52400 50953 53352 53352 53343
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
افراد بیکار 343.60 295 291 291 291 275
نرخ اشتغال 55.80 55.4 55.2 55.6 55.9 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59.2 59.1 59.4 59.6 59.4
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.5 2.4 3.2 3.2 2.2
نرخ بیکاری جوانان 18.30 15.4 15 18.1 18.1 14.2
هزینه های کار 97.80 115 115 99.21 107 117
دستمزد 1170.63 1179 1181 1201 1201 1205
رشد دستمزد 4.70 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2
دستمزد در تولید 107.37 150 107 111 126 154
حداقل دستمزد 700.00 700 741 741 741 741
جمعیت 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1466 1467 1467 1467 1498
تغییر نرخ بیکاری -1263.00 -3400 -7800 -7800 -4800 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 675 676 676 676 690
هزینه زندگی خانواده 990.00 1015 1016 1016 1016 1037
هزینه زندگی انفرادی 670.00 687 687 687 687 702
تغییر اشتغال 0.30 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.3 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.39 104 105 106 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.63 106 104 105 106 107
اندازه اصل تورم 0.31 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
قیمت تولید 102.80 106 105 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 0.5 0.7 1 0.9 1.4
CPI مسکن آب و برق 108.39 109 109 110 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.83 101 102 103 103 102
تورم مواد غذایی 0.51 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
عرضه پول M2 234668.00 244100 249100 251100 255400 263300
ترازنامه بانک 368193.00 384200 392200 398200 406300 411200
وام به بخش خصوصی 69118.00 70912 70550 71450 70680 72189
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 248 244 244 244 244
میزان رشد وام 0.30 1 1.5 1.5 1.6 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 110798.00 122600 127400 127400 136400 144240
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
حساب جاری -41.54 -110 -220 -220 450 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
واردات 6761.97 5910 6420 6320 6480 6110
صادرات 4960.47 4510 5540 5400 5280 4650
بدهی خارجی 415500.00 418300 419100 421869 424452 423300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1086.67 250 380 550 450 120
درآمد گردشگری 2000.56 1250 1200 1510 2050 1400
ذخایر طلا 382.54 383 383 383 383 383
ورود توریست 6134309.00 1853000 3120000 3120000 4910000 2153000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.20 119 117 117 117 117
بودجه دولت -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 8331.70 8461 8466 8466 8473 8613
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 44.2 44 44 44 44
بدهی های دولت 251348.00 264000 267000 268500 269100 271000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
تولید صنعتی -2.40 1.5 1.2 1.4 1.5 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 0.3 1.1 -1.8 -1.2 0.5
تولید صنعتی -2.40 1 0.9 1.1 1.4 1.1
ثبت خودرو 15649.00 19580 29400 29400 16600 22420
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 2.2 2.1 2.1 2 2.4
تولید خودرو 27086.00 19500 24100 24100 26500 21200
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.90 -7 -8 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.20 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 2.6 2.5 2.2 1.9 2.2
هزینه های مصرف کننده 32028.70 32064 32042 32205 32573 32641
تسهیلات اعتباری خریدار 118205.00 117505 117189 117650 120057 119620
هزینه های شخصی 2.40 2 2.1 1.7 2 1.9
نرخ وام بانکی 2.57 2.76 3.01 2.58 2.58 3.01
درآمد قابل تصرف شخص 43957.30 42576 43970 43927 43927 43342
قیمت گازوئیل 1.63 1.49 1.45 1.41 1.37 1.29
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.20 61.1 57.8 57.8 57.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 98.26 95.1 91.9 91.9 91.9 91.9
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 1.60 2.2 2 2 2.2 1.8
شاخص مسکن 141.49 144 145 138 145 149
جواز ساختمان 1965.00 1450 1720 1720 1880 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.50 74 73.8 73.8 73.8 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.