بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 5021.26 4919 4865 4812 4758 4654
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.22 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.30 6.5 6.8 6.8 5.7 6
نرخ تورم -0.10 0.5 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1638.26 -1400 -880 -880 -920 -1460
حساب جاری 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 117 117 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 2.20 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -7 -8 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 237.98 245 251 251 251 251
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46714.70 46970 46924 47298 47509 47815
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8687.80 8286 8278 9063 8835 8435
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 24500 25100 25100 25100 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 29100 29600 29600 29600 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 827.20 847 846 844 841 862
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1753.20 1696 1694 1828 1783 1726
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5601.40 5762 5757 5713 5697 5866
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8784.10 8821 8812 8942 8933 8980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3421.20 3378 3375 3382 3479 3439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1236.80 1275 1274 1262 1258 1298
تولید ناخالص ملی 52460.24 52297 52246 50953 50902 53239
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.30 6.5 6.8 6.8 5.7 6
افراد بیکار 311.40 295 291 291 291 275
نرخ اشتغال 55.50 55.4 55.2 55.6 55.9 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 59.2 59.1 59.4 59.6 59.4
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70 2.5 2.4 3.2 3.2 2.2
نرخ بیکاری جوانان 17.60 15.4 15 18.1 18.1 14.2
هزینه های کار 103.90 115 115 99.21 107 117
دستمزد 1170.63 1179 1181 1201 1201 1205
رشد دستمزد 3.40 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2
دستمزد در تولید 125.04 150 107 111 126 154
حداقل دستمزد 700.00 700 725 725 725 725
جمعیت 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1466 1467 1467 1467 1498
تغییر نرخ بیکاری -901.00 -3400 -7800 -7800 -4800 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 675 676 676 676 690
هزینه زندگی خانواده 990.00 1015 1016 1016 1016 1037
هزینه زندگی انفرادی 670.00 687 687 687 687 702
تغییر اشتغال -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.10 0.5 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.35 105 104 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 106 104 105 106 107
اندازه اصل تورم 0.20 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
قیمت تولید 102.60 106 105 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 0.5 0.7 1 0.9 1.4
CPI مسکن آب و برق 108.28 110 110 109 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.41 102 102 102 103 104
تورم مواد غذایی -0.11 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
عرضه پول M2 234817.00 244100 249100 251100 255400 263300
ترازنامه بانک 367696.00 384200 392200 398200 406300 411200
وام به بخش خصوصی 69825.00 91111 70843 70550 71450 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 248 244 244 244 244
میزان رشد وام 0.60 1 1.5 1.5 1.6 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 113693.00 122600 127400 127400 136400 144240
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1638.26 -1400 -880 -880 -920 -1460
حساب جاری 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 5510.51 5910 6420 6320 6480 6110
صادرات 3872.25 4510 5540 5400 5280 4650
بدهی خارجی 417357.00 418300 419100 421869 424452 423300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 760.19 250 380 550 450 120
درآمد گردشگری 4269.53 1250 1200 1510 2050 1400
ذخایر طلا 382.54 383 383 383 383 383
ورود توریست 5658153.00 1853000 3120000 3120000 4910000 2153000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 117 117 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 8551.60 8686 8677 8697 8697 8842
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 44.2 44 44 44 44
بدهی های دولت 251348.00 264000 267000 268500 269100 271000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 2.20 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
تولید صنعتی -4.80 1.5 1.2 1.4 1.5 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.3 1.1 -1.8 -1.2 0.5
تولید صنعتی -1.70 1 0.9 1.1 1.4 1.1
ثبت خودرو 12435.00 19580 29400 29400 16600 22420
شاخص اقتصادی مقدم 2.00 2.2 2.1 2.1 2 2.4
تولید خودرو 20969.00 19500 24100 24100 26500 21200
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -7 -8 -9 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 2.6 2.5 2.2 1.9 2.2
هزینه های مصرف کننده 29843.90 30356 30326 30483 30351 30903
تسهیلات اعتباری خریدار 117428.00 117274 116949 117189 117650 119385
هزینه های شخصی 2.10 2 2.1 1.7 2 1.9
نرخ وام بانکی 2.62 2.76 3.01 2.58 2.58 3.01
درآمد قابل تصرف شخص 43192.90 42489 42447 43970 43927 43254
قیمت گازوئیل 1.64 1.55 1.51 1.42 1.38 1.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.20 61.1 57.8 57.8 57.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 98.26 95.1 91.9 91.9 91.9 91.9
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 2.80 2.2 2 2 2.2 1.8
شاخص مسکن 141.49 144 145 138 145 149
جواز ساختمان 1665.00 1450 1720 1720 1880 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.50 74 73.8 73.8 73.8 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.