بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 4450.10 4384 4297 4211 4127 3959
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.44 0.5 0.55 0.6 0.66 0.79

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.80 4.6 2 2.3 1.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
نرخ بیکاری 6.70 9.6 10 9.5 8.8 8
نرخ تورم 0.10 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -907.86 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
حساب جاری -459.30 190 -350 -200 -40 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 132 132 124 124 124
بودجه دولت 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار -4.40 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.10 -14 -16 -12 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.80 4.6 2 2.3 1.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
تولید ناخالص داخلی 237.69 200 200 230 230 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49031.70 49348 48161 48002 54033 51003
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9136.00 8851 8372 8944 10068 8866
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590.40 25100 25100 25700 25700 25700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798.00 32600 32600 33400 33400 33400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1025.80 992 965 1004 1130 1022
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1960.20 1869 1799 1919 2160 1905
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6020.60 6000 5833 5894 6635 6177
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8437.60 8640 8456 8260 9298 8955
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3668.00 3703 3571 3591 4042 3782
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1547.40 1564 1550 1515 1705 1642
تولید ناخالص ملی 50557.78 52433 51580 49496 55715 54623

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.70 9.6 10 9.5 8.8 8
افراد شاغل 4662.60 4960 4990 4990 4990 5110
افراد بیکار 257.90 291 275 275 275 275
قسمت مدت زمان اشتغال 485.10 585 600 600 600 615
استخدام تمام وقت 4380.80 4470 4510 4510 4510 4590
نرخ اشتغال 54.70 55.9 55.7 55.7 55.7 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 58.60 59.6 59.4 59.4 59.4 59.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 3.6 4 3.5 2.8 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.50 21.3 21.7 21.2 20.5 20.5
هزینه های کار 98.30 100 114 100 100 116
پست های خالی شغلی 6971.00 16250 10412 10412 10412 10450
دستمزد 1188.06 1218 1214 1214 1214 1241
دستمزد در تولید 105.90 110 153 113 106 156
رشد دستمزد 1.70 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2
حداقل دستمزد 740.83 741 741 741 741 780
جمعیت 10.28 10.25 10.25 10.23 10.23 10.23
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
بهره وری 104.10 100 104 104 104 104
تغییر نرخ بیکاری 16611.00 4800 2600 -1600 -2220 -1800
تغییر اشتغال -0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.10 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.83 104 104 105 106 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.50 104 104 104 106 105
قیمت مصرف کننده اصلی 105.17 105 105 105 105 107
اندازه اصل تورم 0.20 0.8 1.1 1.1 1.1 1.7
قیمت تولید 97.30 104 103 103 98.66 105
تغییر قیمت تولید کننده -6.70 0.9 1.4 1.4 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 107.57 108 109 110 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.35 102 103 100 99.66 104
تورم مواد غذایی 3.20 1.1 1.5 1.4 1.4 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.60 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M2 246088.30 255400 263300 263300 263300 275200
ترازنامه بانک 418685.90 406300 411200 411200 411200 419100
وام به بخش خصوصی 67745.00 67344 63364 66080 74655 67103
میزان رشد وام 0.30 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 244 244 244 244 240
ترازنامه بانک مرکزی 119202.00 136400 144240 144240 144240 144240

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -907.86 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
حساب جاری -459.30 190 -350 -200 -40 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
واردات 4325.16 6530 6110 6550 6350 6410
صادرات 3417.31 4300 4150 5200 4850 4600
بدهی خارجی 410719.00 419100 423300 423300 423300 426300
گردش سرمایه 142.98 510 287 287 287 320
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 835.02 450 120 120 120 180
حواله 260.26 295 402 402 402 415
درآمد گردشگری 202.21 2050 1400 1400 1400 1600
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
فروش اسلحه 3.00 50 50 50 50 50
ورود توریست 58475.00 4910000 2153000 2153000 2153000 2452000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 132 132 124 124 124
بودجه دولت 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -3404.20 -12000 -18310 -10200 -15600 -9940
هزینه های دولت 8370.30 8145 7905 8195 9224 8372
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.70 48 48 46 46 46
درآمدهای دولت 14906.00 36200 47250 9700 23600 52120
بدهی های دولت 254769.00 269100 271000 271000 271000 276000
هزینه های مالی 13027.00 48200 65560 19900 39200 62060
مخارج نظامی 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -4.40 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
تولید صنعتی -26.00 1.5 1.2 1.2 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 -1.2 0.5 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی -28.70 1.4 1.1 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 69.92 81 81.4 81.4 81.4 81.5
تغییرات موجودی انبار -69.05 55 88 88 88 95
ثبت خودرو 5741.00 16600 22420 22420 22420 25180
شاخص اقتصادی مقدم -4.00 2 2.4 2.4 2.4 2.5
استخراج معدن 8.60 1.7 2 2 2 1.4
تولید خودرو 13686.00 26500 21200 21200 21200 20600

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.10 -14 -16 -12 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.10 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3
هزینه های مصرف کننده 31114.90 31229 30293 30461 34289 32080
پس انداز های شخصی 6.20 6.5 6.7 6.7 6.7 7.1
تسهیلات اعتباری خریدار 118700.00 115171 112175 116375 130807 118793
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
بدهی خانوار به درآمد 92.97 91.9 91.9 91.9 91.9 86
هزینه های شخصی -8.00 2 1.9 1.9 1.9 2.3
نرخ وام بانکی 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
درآمد قابل تصرف شخص 41676.00 42759 41421 40801 45927 43865
قیمت گازوئیل 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -13.20 2.2 1.8 1.8 1.8 1.5
شاخص مسکن 151.23 145 149 149 149 154
نرخ مالکیت مسکن 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
جواز ساختمان 1602.00 1880 1620 1620 1620 1790


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.