بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 4857.10 4789 4738 4687 4638 4540
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.19 0.37 0.39 0.41 0.43 0.47
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
نرخ تورم -0.30 0.8 1 1.2 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1833.26 -1180 -1400 -880 -920 -1460
حساب جاری -99.12 551 -110 -100 -100 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 117 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -10 -7 -8 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -1.6 0.8 1 1 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 237.98 245 245 251 251 251
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46685.70 46856 47035 47285 47238 47882
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8896.70 8342 8361 9057 9048 8511
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 832.70 851 847 848 847 863
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1779.80 1652 1702 1812 1810 1732
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5604.70 5740 5760 5706 5700 5864
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8781.60 8716 8815 8940 8931 8974
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3314.00 3398 3394 3374 3370 3455
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1235.10 1273 1277 1257 1256 1300
تولید ناخالص ملی 50051.60 52247 52349 50953 50902 53291
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
افراد بیکار 324.80 306 295 291 291 275
نرخ اشتغال 55.50 55.8 55.4 55.2 55.2 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 59.5 59.2 59.1 59.1 59.4
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2
نرخ بیکاری جوانان 18.90 16 15.4 15 15 14.2
هزینه های کار 96.70 98.92 115 115 115 117
دستمزد 1170.63 1177 1179 1181 1181 1205
رشد دستمزد 3.40 2.3 2.5 2.6 2.6 2.2
دستمزد در تولید 123.18 106 150 107 107 154
حداقل دستمزد 700.00 700 700 725 725 725
جمعیت 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1371 1466 1467 1467 1498
تغییر نرخ بیکاری -901.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 640 675 676 676 690
هزینه زندگی خانواده 990.00 982 1015 1016 1016 1037
هزینه زندگی انفرادی 670.00 665 687 687 687 702
تغییر اشتغال 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.30 0.8 1 1.2 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.33 105 105 105 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.35 106 106 104 104 107
اندازه اصل تورم -0.12 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
قیمت تولید 103.50 107 106 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 2.1 1.8 2 1.7 1.9
CPI مسکن آب و برق 108.07 109 110 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.83 103 102 103 104 103
تورم مواد غذایی -0.10 0.8 1 1.2 1.2 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
عرضه پول M2 234034.00 268800 274100 274100 274100 293300
ترازنامه بانک 367139.00 411200 415200 415200 415200 429200
وام به بخش خصوصی 70256.00 72901 70843 70550 70662 72118
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 248 248 244 244 244
میزان رشد وام 0.60 0.7 1 1.5 1.5 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 111915.00 128500 132600 132600 132600 151250
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1833.26 -1180 -1400 -880 -920 -1460
حساب جاری -99.12 551 -110 -100 -100 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 6586.95 6250 5910 6420 6320 6110
صادرات 4753.68 5070 4510 5540 5400 4650
بدهی خارجی 414409.79 414645 420196 421869 421455 427759
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 488.33 360 250 380 550 120
درآمد گردشگری 1558.61 1950 1250 1200 1510 1400
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
ورود توریست 4985372.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 117 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 8534.60 8667 8680 8688 8680 8836
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 44.2 44.2 44 44 44
بدهی های دولت 250358.00 261900 264000 267000 267000 271000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
تولید صنعتی -5.80 0.5 1.5 2 1.9 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.50 -2.6 0.3 2.7 2.7 0.5
تولید صنعتی -3.70 0.9 1.7 2.2 1.9 2
تغییرات موجودی انبار 488.30 45 75 55 55 88
ثبت خودرو 25305.00 16200 19580 29400 29400 22420
شاخص اقتصادی مقدم 2.40 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
استخراج معدن 6.20 2.2 1.8 1.5 2 2
تولید خودرو 23610.00 25900 19500 24100 24100 21200
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -10 -7 -8 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 -1.6 0.8 1 1 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 3.7 2.6 2.5 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 29980.10 30024 30420 30520 30490 30967
تسهیلات اعتباری خریدار 115683.00 117362 117390 117189 117175 119503
هزینه های شخصی 2.20 1.8 2 2.1 2.1 2
نرخ وام بانکی 2.58 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
درآمد قابل تصرف شخص 43192.90 41457 42531 43970 43927 43296
قیمت گازوئیل 1.69 1.65 1.6 1.56 1.52 1.52
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.40 2.6 2.2 2 2 2
شاخص مسکن 137.14 142 144 145 145 149
جواز ساختمان 1665.00 1970 1450 1720 1720 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.