بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 5145.28 5132 5079 5027 4975 4873
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.30 1.51 1.55 1.59 1.63 1.72
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 2.1 1.9 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.70 7 6.4 5.6 6.5 6
نرخ تورم 0.90 1 1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.9 -0.2 0.6 0.5 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -1995.71 -800 -940 -1180 -1400 -1460
حساب جاری -740.83 -120 51 551 -110 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 119 119 117
بودجه دولت -0.50 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6
اطمینان کسب و کار 2.20 1.9 2.2 2.5 1.5 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.30 -12.4 -16.2 -10 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 1.1 -0.7 -1.6 0.8 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 2.1 1.9 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 217.57 232 232 232 232 240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46184.70 45859 46224 46309 46970 47815
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8147.80 8008 8190 8250 8286 8435
تولید ناخالص داخلی سرانه 23116.58 24500 24500 24500 24500 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27936.90 29100 29100 29100 29100 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 832.70 853 847 841 847 862
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1667.60 1663 1675 1635 1696 1726
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5666.00 5651 5628 5669 5762 5866
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8673.50 8577 8652 8636 8821 8980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3322.00 3242 3311 3353 3378 3439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1254.00 1225 1215 1239 1275 1298
تولید ناخالص ملی 51323.13 48351 50941 51648 52196 53135
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.70 7 6.4 5.6 6.5 6
افراد شاغل 4807.80 4850 4920 4940 4950 4990
افراد بیکار 361.80 320 312 306 295 275
قسمت مدت زمان اشتغال 516.10 570 575 580 580 600
استخدام تمام وقت 4367.00 4400 4420 4440 4460 4510
نرخ اشتغال 55.10 55.1 55.6 55.8 55.4 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59 59.1 59.5 59.2 59.4
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.7 2.7 2.5 2.5 2.2
نرخ بیکاری جوانان 17.80 17.1 16.5 16 15.4 14.2
هزینه های کار 112.00 98.56 106 98.92 115 117
پست های خالی شغلی 10805.00 16100 14300 12300 10225 10412
دستمزد 1150.62 1187 1179 1177 1179 1205
رشد دستمزد 2.90 3.2 2.5 2.3 2.5 2.2
دستمزد در تولید 104.27 108 122 106 150 154
حداقل دستمزد 700.00 700 700 700 700 725
جمعیت 10.29 10.28 10.28 10.28 10.27 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1383 1374 1371 1466 1498
تغییر نرخ بیکاری 4138.00 -12100 -20500 -6600 -3400 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 646 642 640 675 690
بهره وری 100.40 99.7 104 110 104 104
هزینه زندگی خانواده 990.00 991 984 982 1015 1037
هزینه زندگی انفرادی 670.00 671 666 665 687 702
تغییر اشتغال 0.50 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.90 1 1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 1.9 -0.2 0.6 0.5 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.45 103 106 106 104 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.19 104 105 106 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.05 105 106 106 106 107
اندازه اصل تورم 0.98 1.2 1.5 1.6 1.6 1.8
قیمت تولید 103.30 103 106 107 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.5 1.9 2.1 1.8 1.9
CPI مسکن آب و برق 107.97 108 109 109 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.87 99.63 102 103 102 104
تورم مواد غذایی 1.26 0.6 0.8 0.8 1 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.10 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 0.19
عرضه پول M0 26913.00 30900 31600 32200 32800 34500
عرضه پول M1 129951.00 159700 165100 184100 193900 244400
عرضه پول M2 223691.00 256100 261200 268800 274100 293300
ترازنامه بانک 364739.00 405100 408100 411200 415200 429200
وام به بخش خصوصی 69362.00 85900 88440 89950 91111 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50 248 248 248 248 244
میزان رشد وام 0.10 0.5 0.7 0.7 1 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 111131.00 122500 125200 128500 132600 151250
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1995.71 -800 -940 -1180 -1400 -1460
حساب جاری -740.83 -120 51 551 -110 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
واردات 6967.19 6480 6190 6250 5910 6110
صادرات 4971.48 5680 5250 5070 4510 4650
بدهی خارجی 412765.99 414100 415900 416800 418300 423300
گردش سرمایه -348.35 480 -280 320 268 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1044.16 340 450 360 250 120
حواله 359.79 285 307 295 399 402
درآمد گردشگری 851.02 1000 1410 1950 1250 1400
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
ورود توریست 1779897.00 2990000 4722000 4750000 1853000 2153000
فروش اسلحه 56.00 80 80 80 80 50
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 119 119 117
بودجه دولت -0.50 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6
ارزش بودجه دولت 142.00 -1170 -4900 -2410 -3150 -3310
هزینه های دولت 8540.40 8531 8574 8567 8686 8842
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.2
درآمدهای دولت 3896.00 10550 22050 35800 48800 49250
بدهی های دولت 248934.00 257400 259100 261900 264000 271000
هزینه های مالی 51469.00 11720 26950 38210 51950 52560
درخواست پناهندگی 120.00 75 85 100 95 85
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 2.20 1.9 2.2 2.5 1.5 1.1
تولید صنعتی -3.00 -1.4 0.5 1.7 1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 2.9 -0.2 -2.6 0.3 0.5
تولید صنعتی -1.00 -0.9 1 1.9 1.7 2
استفاده از ظرفیت 77.32 81 81.5 81.4 81.2 81.4
تغییرات موجودی انبار 342.87 65 150 45 75 88
ثبت خودرو 18858.00 28600 25150 16200 19580 22420
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 1.7 1.8 1.9 2.2 2.4
استخراج معدن 2.80 2.5 1.7 2.2 1.8 2
تولید خودرو 26000.00 21500 23400 25900 19500 21200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.30 -12.4 -16.2 -10 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 1.1 -0.7 -1.6 0.8 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40 3.2 3 2.8 2.6 2.2
هزینه های مصرف کننده 29848.90 29384 29474 29667 30356 30903
پس انداز های شخصی 4.00 4.2 4.4 4.9 5.1 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 115107.00 115269 115784 116017 117274 119385
هزینه های شخصی 1.20 1.8 1.7 1.8 2 2
نرخ وام بانکی 2.76 2.65 2.65 2.65 2.65 3.15
درآمد قابل تصرف شخص 40723.90 41898 41208 40982 41416 42162
قیمت گازوئیل 1.62 1.58 1.54 1.5 1.46 1.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.20 61.1 61.1 61.1 61.1 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95 95.1 95.1 95.1 95.1 91.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.80 3.2 3 2.6 2.2 2
شاخص مسکن 129.72 138 140 142 144 149
جواز ساختمان 1897.00 1690 1720 1970 1450 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.70 74 74 74 74 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.