بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 6130.90 5768 5619 5473 5331 5059
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 2.38 2.62 2.88 3.17 3.84

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
نرخ بیکاری 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
نرخ تورم 7.20 3.7 3.5 3.2 3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -2415.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
حساب جاری -411.59 360 450 -230 -250 -320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 127.40 122 122 122 119 119
بودجه دولت -2.80 -2 -2 -2 -1.1 -1.1
اطمینان کسب و کار 2.30 1.4 1.7 1.9 2 2.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.90 -8 -6 -7 -7.2 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.50 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
تولید ناخالص داخلی 231.23 260 260 260 260 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52077.20 51195 51740 52018 52546 53578
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9445.60 9706 9468 9682 9531 9972
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897.31 24400 24400 24400 24400 25200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32181.15 34400 34400 34400 34400 35200
تولید ناخالص ملی 55645.50 54972 56580 57037 56146 58748
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1029.50 1068 1059 1055 1039 1087
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1992.30 2089 2034 2042 2010 2103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6206.20 6466 6393 6361 6262 6552
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8145.30 7969 8372 8349 8219 8599
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4118.70 3922 4081 4222 4156 4348
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1613.00 1651 1643 1653 1628 1703

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
نرخ اشتغال 56.40 55.3 55.4 55.5 55.5 56
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 59.4 59.6 59.7 59.7 60
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8
نرخ بیکاری جوانان 21.60 22 21.9 21.8 21.9 21.9
هزینه های کار 122.19 114 120 113 125 128
دستمزد 1188.06 1237 1239 1231 1224 1269
دستمزد در تولید 120.91 134 115 161 124 165
حداقل دستمزد 822.50 785 785 785 785 800
رشد دستمزد 4.20 3.6 3 2.5 2.5 2.2
جمعیت 10.30 10.27 10.27 10.27 10.27 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
بهره وری 107.10 104 106 107 107 107

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.20 3.7 3.5 3.2 3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.51 109 109 110 113 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.07 109 109 109 113 111
قیمت مصرف کننده اصلی 110.00 107 107 107 110 108
اندازه اصل تورم 4.96 1.7 1.3 1.3 1.3 0.5
تورم مواد غذایی 10.30 1.6 1.7 1.8 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0.50 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
CPI مسکن آب و برق 120.25 114 115 116 118 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.29 117 118 118 119 119
قیمت تولید 128.70 112 115 120 131 122
تغییر قیمت تولید کننده 24.60 5.2 3.1 2 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
عرضه پول M2 301031.20 292900 293600 295200 295200 302200
ترازنامه بانک 478556.50 472400 474500 476100 476100 485100
وام به بخش خصوصی 76162.20 79215 79106 78078 78599 80030
ترازنامه بانک مرکزی 225444.00 224600 223700 221200 221200 244200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.90 251 251 251 251 247
میزان رشد وام 3.30 4.2 3.7 3.2 3.2 2.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2415.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
حساب جاری -411.59 360 450 -230 -250 -320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
واردات 9019.07 5690 6740 6380 6450 6580
صادرات 6604.12 4950 5400 4890 4960 5090
بدهی خارجی 407247.00 434200 435100 436600 436600 445600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -352.22 320 290 380 380 450
درآمد گردشگری 1176.00 1200 1360 850 850 980
ذخایر طلا 382.57 383 383 383 383 383
ورود توریست 2715343.00 3622000 2602000 1954000 1954000 2232000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 127.40 122 122 122 119 119
بودجه دولت -2.80 -2 -2 -2 -1.1 -1.1
ارزش بودجه دولت -973.70 -10300 -6000 -5660 -5660 -2160
هزینه های دولت 8904.00 9328 9296 9127 8984 9400
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 46 46 46 46 46
درآمدهای دولت 12294.20 29900 42500 55440 55440 59940
بدهی های دولت 269232.00 278900 280800 283000 283000 289000
هزینه های مالی 13267.90 40200 48500 61100 61100 62100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 2.30 1.4 1.7 1.9 2 2.3
تولید صنعتی 0.50 4.8 4.4 3.8 3.8 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.30 0.5 -0.8 0.5 0.5 0.6
تولید صنعتی 1.20 4.8 4.3 3.7 3.7 3.7
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.41 79 79.4 80 80 81
ثبت خودرو 12420.00 18900 18900 21100 21100 25100
شاخص اقتصادی مقدم 7.00 4.9 4.3 3.6 3.4 2.8
تولید خودرو 2245.00 25600 36800 21500 21500 28500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.90 -8 -6 -7 -7.2 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.50 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.90 4.6 3.8 3.2 3.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 32131.30 32944 32953 32935 32420 33923
پس انداز های شخصی 11.30 7.7 8.1 8 8 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 126625.80 129185 128675 128192 127765 132038
قیمت گازوئیل 2.09 2.16 2.24 2.32 2.4 2.4
نرخ وام بانکی 2.06 2.06 2.31 2.56 2.56 2.81
درآمد قابل تصرف شخص 45010.70 45885 46002 46136 45416 47520
هزینه های شخصی 5.20 4.5 4 3.6 3.6 2.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.00 67 67 67 67 65
بدهی خانوار به درآمد 94.32 97 97 97 97 95

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 2.00 4.2 3.8 3.6 3.6 2.2
شاخص مسکن 175.96 169 174 182 181 184
جواز ساختمان 2432.00 2250 2420 2100 2100 2250
نرخ مالکیت مسکن 77.30 73 73 73 73 73.2


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.