بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
بازار سهام 5774.14 5499 5344 5193 5047 4766
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42 0.39 0.43 0.48 0.53 0.64

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 1.5 0.7 0.6 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 5.1 8.4 6.5 4.6 2.3
نرخ بیکاری 6.70 7 6.8 6.7 6.6 6.5
نرخ تورم 1.50 2 1.8 1.9 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 1.2 0.6 0.7 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1754.19 -1310 -720 -740 -1340 -1490
حساب جاری 448.80 -460 100 360 450 -230
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 127 122 122 122 122
بودجه دولت -5.70 -6.8 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 1.60 2 1.6 1.4 1.7 1.9
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.90 -8 -6 -4 -6 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 -0.7 1 0.9 -0.8 0.6
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 1.5 0.7 0.6 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 5.1 8.4 6.5 4.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 231.26 240 260 260 260 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48465.50 48724 50388 50267 51616 51547
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9157.50 8596 9496 10036 9753 9714
تولید ناخالص داخلی سرانه 22769.68 23600 24400 24400 24400 24400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32181.15 33400 34400 34400 34400 34400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1014.80 878 1002 1072 1081 1025
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1981.50 1759 2048 2159 2110 2095
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6241.60 5978 6497 6673 6647 6647
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7562.70 9150 7638 7235 8054 7814
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3723.90 3505 3906 3981 3966 3996
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1543.40 1323 1677 1724 1644 1716
تولید ناخالص ملی 52684.79 54250 54981 52548 56109 56246

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.70 7 6.8 6.7 6.6 6.5
نرخ اشتغال 55.30 55.1 55.4 55.3 55.4 55.5
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30 59.3 59.5 59.4 59.6 59.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.3 2.7 2.5 2.4 2.3
نرخ بیکاری جوانان 22.60 12.5 22.9 22.7 22.6 22.5
هزینه های کار 115.70 120 129 114 120 132
دستمزد 1188.06 1237 1238 1239 1231 1269
دستمزد در تولید 129.58 153 118 134 133 157
رشد دستمزد 4.00 4.2 4.3 3.6 3 2.5
حداقل دستمزد 775.83 776 785 785 785 785
جمعیت 10.30 10.29 10.27 10.27 10.27 10.27
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 66.58 66.58 66.58 66.58
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 66.58 66.58 66.58 66.58
بهره وری 98.80 104 104 105 106 107

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.50 2 1.8 1.9 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 1.2 0.6 0.7 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.74 106 106 107 107 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.29 105 106 107 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.30 106 106 107 107 107
اندازه اصل تورم 0.85 1.5 2 1.7 1.3 1.3
قیمت تولید 111.20 110 111 112 115 112
تغییر قیمت تولید کننده 13.30 12 9 5.2 3.1 2
CPI مسکن آب و برق 110.91 111 111 112 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.54 106 107 108 109 109
تورم مواد غذایی 0.60 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی -1.00 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
عرضه پول M2 284388.60 291200 294200 292900 293600 295200
ترازنامه بانک 469173.40 469100 468700 472400 474500 476100
وام به بخش خصوصی 76158.40 77294 78731 79215 78976 79768
میزان رشد وام 5.20 4.5 5.1 4.2 3.7 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.90 255 251 251 251 251
ترازنامه بانک مرکزی 217537.00 221800 225800 224600 223700 221200

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1754.19 -1310 -720 -740 -1340 -1490
حساب جاری 448.80 -460 100 360 450 -230
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 6118.65 5910 6710 5690 6740 6380
صادرات 4364.47 4600 5990 4950 5400 4890
بدهی خارجی 415928.00 432300 436400 434200 435100 436600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1680.48 220 260 320 290 380
درآمد گردشگری 2014.00 650 760 1200 1360 850
ذخایر طلا 382.57 383 383 383 383 383
ورود توریست 3288095.00 1552000 1552000 3622000 2602000 1954000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 127 122 122 122 122
بودجه دولت -5.70 -6.8 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -7436.00 -9940 1600 -10300 -6000 -5660
هزینه های دولت 8879.90 9000 9176 9337 9457 9100
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 48 48 46 46 46
درآمدهای دولت 30047.60 52120 14500 29900 42500 55440
بدهی های دولت 277508.00 278400 279100 278900 280800 283000
هزینه های مالی 27920.00 62060 12900 40200 48500 61100

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 1.60 2 1.6 1.4 1.7 1.9
تولید صنعتی -9.10 5.1 5.6 4.8 4.4 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.7 -0.6 0.5 -0.8 0.5
تولید صنعتی -7.10 5.5 5.9 4.8 4.3 3.7
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.52 79.1 78.8 79 79.4 80
ثبت خودرو 10786.00 17100 15100 18900 18900 21100
شاخص اقتصادی مقدم 2.10 5.1 5.5 4.9 4.3 3.6
تولید خودرو 2245.00 15900 27900 25600 36800 21500

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.90 -8 -6 -4 -6 -7
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 -0.7 1 0.9 -0.8 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.10 4.8 5.4 4.6 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 31357.90 31490 32010 31600 33396 32746
پس انداز های شخصی 14.20 7.1 7.6 7.7 8.1 8
تسهیلات اعتباری خریدار 123483.60 126909 131550 130533 129164 129828
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.40 71 67 67 67 67
بدهی خانوار به درآمد 92.93 100 97 97 97 97
هزینه های شخصی 6.20 4.9 5.6 4.5 4 3.6
نرخ وام بانکی 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
درآمد قابل تصرف شخص 43534.30 44736 45364 46364 45537 45765
قیمت گازوئیل 1.96 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 2.80 4.5 5.1 4.2 3.8 3.6
شاخص مسکن 162.54 160 162 166 165 162
نرخ مالکیت مسکن 73.90 73.4 73 73 73 73
جواز ساختمان 1937.00 1980 2450 2250 2420 2100


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.