بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 5307.98 5169 5117 5066 5014 4914
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.40 0.39 0.43 0.47 0.52 0.63
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
نرخ بیکاری 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
نرخ تورم 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
حساب جاری 242.68 -180 -40 190 -90 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.20 117 117 117 117 115
بودجه دولت -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
اطمینان کسب و کار 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
تولید ناخالص داخلی 237.98 251 251 251 251 259
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50486.50 50339 50618 50773 51395 52269
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9072.00 9264 9249 9123 9235 9392
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 25100 25100 25100 25100 25700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 29600 29600 29600 29600 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1021.80 1007 1019 1028 1040 1058
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1902.30 1924 1906 1913 1937 1969
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6156.30 6265 6256 6191 6267 6374
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8831.70 8819 8854 8882 8991 9144
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3735.00 3685 3742 3756 3802 3867
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1540.00 1575 1569 1549 1568 1594
تولید ناخالص ملی 53814.68 50352 52758 54120 54783 55715
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
افراد شاغل 4840.60 4960 4960 4960 4990 5110
افراد بیکار 351.60 291 291 291 275 275
قسمت مدت زمان اشتغال 490.30 585 585 585 600 615
استخدام تمام وقت 4457.50 4470 4470 4470 4510 4590
نرخ اشتغال 55.80 55.2 55.6 55.9 55.7 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59.1 59.4 59.6 59.4 59.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 3.2 3.2 2.1 2.4 2.4
نرخ بیکاری جوانان 19.00 18.6 18.6 17.5 17.8 17.8
هزینه های کار 97.80 99.21 107 100 99.95 102
پست های خالی شغلی 9020.00 16250 16250 16250 10412 10450
دستمزد 1170.63 1201 1201 1200 1196 1223
رشد دستمزد 4.70 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2
دستمزد در تولید 139.97 111 127 110 110 112
حداقل دستمزد 700.00 741 741 741 741 780
جمعیت 10.29 10.25 10.25 10.25 10.25 10.23
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1467 1467 1466 1461 1494
تغییر نرخ بیکاری -1263.00 -7800 -7800 -4800 -2600 -1800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 676 676 675 674 688
بهره وری 111.70 100 100 100 104 104
هزینه زندگی خانواده 990.00 1016 1016 1015 1012 1034
هزینه زندگی انفرادی 670.00 687 687 687 685 700
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.40 104 106 106 105 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.09 105 106 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.21 105 106 105 106 107
اندازه اصل تورم 0.36 0.4 0.6 0.8 1.1 1.7
قیمت تولید 101.60 104 105 104 104 105
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 0.7 1 0.9 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 108.76 109 110 109 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.63 102 103 103 104 105
تورم مواد غذایی 0.16 0.6 0.9 1.1 1.5 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.50 1.7 1.7 1.21 1.8 1.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
عرضه پول M2 234668.00 249100 251100 255400 263300 275200
ترازنامه بانک 368193.00 392200 398200 406300 411200 419100
وام به بخش خصوصی 68953.00 69719 70654 69510 70194 71387
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 244 244 244 244 240
میزان رشد وام 0.30 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 110128.00 127400 127400 136400 144240 144240
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
حساب جاری 242.68 -180 -40 190 -90 -120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
واردات 6979.67 7120 6820 6980 6310 6590
صادرات 5245.16 5540 5100 5280 4650 4890
بدهی خارجی 415500.00 419100 419100 421869 423300 426300
گردش سرمایه 589.29 510 510 510 287 320
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 133.60 380 550 450 120 180
حواله 322.73 295 295 295 402 415
درآمد گردشگری 1536.59 1200 1510 2050 1400 1600
ذخایر طلا 382.54 383 383 383 383 383
ورود توریست 6134309.00 3120000 3120000 4910000 2153000 2452000
فروش اسلحه 3.00 50 50 50 50 50
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.20 117 117 117 117 115
بودجه دولت -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
ارزش بودجه دولت -3831.00 -700 -700 -700 -3310 -3810
هزینه های دولت 8331.70 8366 8372 8379 8482 8626
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 44 44 44 44 43.8
درآمدهای دولت 40563.00 11500 11500 11500 49250 50250
بدهی های دولت 252278.00 267000 268500 269100 271000 276000
هزینه های مالی 39027.00 12200 12200 12200 52560 54060
مخارج نظامی 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
درخواست پناهندگی 175.00 70 70 70 85 70
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
تولید صنعتی 0.20 1.2 1.4 1.5 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 1.1 -1.8 -1.2 0.5 0.4
تولید صنعتی -0.70 0.9 1.1 1.4 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 77.63 81 81 81 81.4 81.5
تغییرات موجودی انبار 490.87 55 55 55 88 95
ثبت خودرو 17726.00 29400 29400 16600 22420 25180
شاخص اقتصادی مقدم 1.90 2.1 2.1 2 2.4 2.5
استخراج معدن 3.50 1.5 2 1.7 2 1.4
تولید خودرو 25857.00 24100 24100 26500 21200 20600
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 2.5 2.2 1.9 2.2 2.3
هزینه های مصرف کننده 32028.70 31664 31846 32210 32605 33160
پس انداز های شخصی 6.20 5.7 6.2 6.5 6.7 7.1
تسهیلات اعتباری خریدار 118662.00 115808 116339 118875 120798 122851
هزینه های شخصی 2.70 2.1 1.7 2 1.9 2.3
نرخ وام بانکی 2.56 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
درآمد قابل تصرف شخص 43886.00 43542 44275 44135 44676 45435
قیمت گازوئیل 1.67 1.83 1.88 1.92 1.97 1.97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.40 57.8 57.8 57.8 57.8 54
بدهی خانوار به درآمد 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 2.00 2 2 2.2 1.8 1.5
شاخص مسکن 143.12 145 138 145 149 154
جواز ساختمان 1965.00 1720 1720 1880 1620 1790
نرخ مالکیت مسکن 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.