بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.20 1.2 1.19 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 4924.41 4849 4753 4658 4565 4379
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 0.45 0.5 0.55 0.6 0.71

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.5 4 1 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 13.2 6.5 5.9 5.9 2
نرخ بیکاری 7.10 8.8 9.4 8.6 8.3 7.5
نرخ تورم 0.50 0.9 1.2 1.1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -707.60 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
حساب جاری -52.50 -40 250 -220 -220 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 130 130 130 128 128
بودجه دولت -5.70 -4.3 -4.3 -4.3 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار -1.10 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -12 -10 -12 -12 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.5 4 1 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 13.2 6.5 5.9 5.9 2
تولید ناخالص داخلی 237.69 210 210 210 210 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48144.70 49629 47865 48724 50757 51772
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8988.00 9217 9403 8596 9531 9722
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590.40 23600 23600 23600 23600 24400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798.00 33400 33400 33400 33400 34400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 889.10 1037 1162 878 997 1017
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1957.20 1981 2263 1759 2076 2117
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6186.20 6073 5363 5978 6548 6679
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8023.40 8411 7251 9150 8481 8651
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3859.20 3701 3498 3505 4031 4111
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1498.70 1539 1657 1323 1574 1606
تولید ناخالص ملی 52892.41 51114 52405 54250 55137 56240

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.10 8.8 9.4 8.6 8.3 7.5
نرخ اشتغال 54.50 53 53.4 53.8 53.8 54.5
نرخ مشارکت نیروی کار 58.70 59.4 59.4 59.5 59.5 59.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 3.2 4.1 2.3 3.9 3.1
نرخ بیکاری جوانان 21.60 25.4 26.3 12.5 26.1 25.3
هزینه های کار 123.90 117 109 120 120 120
دستمزد 1188.06 1205 1161 1237 1237 1237
دستمزد در تولید 107.98 154 146 158 158 158
رشد دستمزد -4.10 0.5 1.2 1.5 1.5 2
حداقل دستمزد 775.83 776 776 776 785 785
جمعیت 10.30 10.29 10.29 10.29 10.27 10.27
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
تغییر اشتغال 1.90 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
بهره وری 100.20 102 104 105 105 107
تغییر نرخ بیکاری 3967.00 -2220 -2220 -1800 -1800 -2800

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.50 0.9 1.2 1.1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.52 106 105 105 104 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.80 106 105 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.41 107 105 109 109 109
اندازه اصل تورم 0.14 0.9 1 1.2 1.2 1.6
CPI مسکن آب و برق 109.05 109 110 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.35 101 100 101 102 103
تورم مواد غذایی 0.80 1.2 1.7 1.9 1 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.90 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 101.85 98.98 99.09 110 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 1.1 1 1.4 1.4 1.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M2 263660.00 263800 265100 271200 271200 282200
ترازنامه بانک 448962.40 454800 456800 457100 457100 469100
وام به بخش خصوصی 74200.80 73234 73990 73969 76234 77530
ترازنامه بانک مرکزی 202205.00 144900 145900 147800 147800 154200
میزان رشد وام 9.60 4.4 2.5 2.5 2.5 1.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236.00 255 255 255 255 251

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -707.60 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
حساب جاری -52.50 -40 250 -220 -220 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
واردات 5718.14 5250 6790 6010 6010 6380
صادرات 5011.54 4650 4850 4600 4600 4890
بدهی خارجی 410349.00 436700 434200 432300 432300 436600
گردش سرمایه 39.46 180 460 210 210 440
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 537.02 250 190 220 220 380
درآمد گردشگری 519.55 1050 1320 650 650 980
ذخایر طلا 382.57 383 383 383 383 383
ورود توریست 142953.00 3203000 4101000 1952000 1952000 1952000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 130 130 130 128 128
بودجه دولت -5.70 -4.3 -4.3 -4.3 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -2335.70 -3310 -18310 -3810 -3810 -3810
هزینه های دولت 8664.80 9100 8900 9000 9000 9100
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.70 46 46 46 46 44
درآمدهای دولت 7053.80 23600 39200 52120 52120 55440
بدهی های دولت 270492.00 274400 273900 273400 273400 277000
هزینه های مالی 4154.00 39200 47900 62060 62060 61100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -1.10 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
تولید صنعتی -2.40 11.5 4.2 5.1 5.1 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.3 -1.1 0.7 0.7 0.5
تولید صنعتی -5.40 12 4.5 5.5 5.5 2.8
استفاده از ظرفیت 79.15 69 72 75 75 79
ثبت خودرو 12699.00 16200 16400 17100 17100 21100
شاخص اقتصادی مقدم -3.80 9.5 7.2 5.1 5.1 2.7
تولید خودرو 20588.00 20200 26800 18900 18900 21500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -12 -10 -12 -12 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.50 5.1 1.8 4.8 4.8 2.5
هزینه های مصرف کننده 30463.90 31498 30327 31490 32322 32969
پس انداز های شخصی 12.80 10 8.5 7.1 7.6 8
تسهیلات اعتباری خریدار 120958.10 120179 134683 121654 127519 130070
درآمد قابل تصرف شخص 42612.40 42134 41983 44076 45101 46003
نرخ وام بانکی 2.00 2 2 2 2 2
قیمت گازوئیل 1.83 1.71 1.62 1.43 1.47 1.39
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.10 71 71 71 71 67
بدهی خانوار به درآمد 92.94 100 100 100 100 97
هزینه های شخصی -0.60 9.1 7.6 4.9 4.9 2.5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -4.80 4.1 3.6 4.5 4.5 2
شاخص مسکن 156.53 138 141 147 147 147
جواز ساختمان 1606.00 1740 1950 1450 1450 1680
نرخ مالکیت مسکن 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.