بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.19 1.17 1.17 1.16 1.16 1.14
بازار سهام 5030.02 4926 4781 4640 4503 4241
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.19 0.23 0.25 0.27 0.3 0.36

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 4 1.2 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 4.5 5.1 9 6.5 2.3
نرخ بیکاری 7.10 6.9 7 6.8 6.7 6.5
نرخ تورم 0.50 0.8 1.1 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 1.2 0.6 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1369.00 -700 -1440 -1310 -720 -1490
حساب جاری -974.90 320 -460 100 360 -230
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 127 127 122 122 122
بودجه دولت -5.70 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 1.80 1.5 2 1.6 1.4 1.9
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -6 -8 -6 -4 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 -1 -0.7 1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.30 4 1.2 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 4.5 5.1 9 6.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 231.26 210 210 230 230 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46644.70 50086 50600 50843 49677 51764
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9393.20 9405 9446 10239 10004 9664
تولید ناخالص داخلی سرانه 22791.90 23600 23600 24400 24400 24400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32181.15 33400 33400 34400 34400 34400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 932.10 984 934 1016 993 956
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986.00 2048 2057 2165 2115 2104
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6083.80 6461 6502 6631 6479 6651
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7216.80 8369 8433 7866 7686 8627
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3672.00 3978 4056 4002 3911 4149
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1493.80 1553 1575 1628 1591 1611
تولید ناخالص ملی 49130.59 54551 55584 53552 52324 56863

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.10 6.9 7 6.8 6.7 6.5
نرخ اشتغال 53.90 54.2 54.1 54.4 54.3 54.5
نرخ مشارکت نیروی کار 58.00 58.1 58.3 58.5 58.4 58.7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 2.2 2.3 2.1 2 2
نرخ بیکاری جوانان 24.40 22.6 12.5 22.9 22.7 22.5
هزینه های کار 108.90 128 120 129 114 132
دستمزد 1188.06 1265 1237 1238 1239 1269
دستمزد در تولید 113.79 113 153 118 118 157
رشد دستمزد 4.60 5.1 4.2 4.3 3.6 2.5
حداقل دستمزد 775.83 776 776 785 785 785
جمعیت 10.30 10.29 10.29 10.27 10.27 10.27
سن بازنشستگی زنان 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
سن بازنشستگی مردان 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
بهره وری 102.70 104 105 105 105 107
تغییر اشتغال -0.80 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.50 0.8 1.1 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 1.2 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.36 105 105 106 107 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.91 105 104 105 106 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.90 105 105 106 106 107
اندازه اصل تورم -0.25 1 1.2 1.4 1.5 1.7
قیمت تولید 106.50 104 102 106 110 105
تغییر قیمت تولید کننده 8.90 6.5 4.4 4.6 3.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 109.50 109 110 110 111 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 99.94 101 103 105 102
تورم مواد غذایی -0.20 1.2 1.5 1.4 1.6 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.80 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M2 277340.90 285100 291200 294200 292900 295200
ترازنامه بانک 462026.70 466800 469100 468700 472400 476100
وام به بخش خصوصی 75625.30 76856 77294 78731 78802 79768
میزان رشد وام 7.40 6.5 4.5 5.1 4.2 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253.90 255 255 251 251 251
ترازنامه بانک مرکزی 208971.00 209900 211800 215800 214600 221200

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -1369.00 -700 -1440 -1310 -720 -1490
حساب جاری -974.90 320 -460 100 360 -230
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 6668.59 6590 5910 6710 5690 6380
صادرات 5300.00 5120 4600 5990 4950 4890
بدهی خارجی 409272.00 424200 432300 436400 434200 436600
گردش سرمایه -285.63 460 210 210 210 440
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 780.99 190 220 260 320 380
درآمد گردشگری 531.06 1050 650 760 1200 850
ذخایر طلا 382.57 383 383 383 383 383
ورود توریست 800104.00 2101000 1552000 1552000 3622000 1954000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133.60 127 127 122 122 122
بودجه دولت -5.70 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -6419.80 -8700 -3810 1600 -10300 -5660
هزینه های دولت 8520.90 8857 9107 9288 9075 9316
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 48 48 48 46 46
درآمدهای دولت 16353.60 39200 52120 14500 29900 55440
بدهی های دولت 275285.00 277900 278400 279100 278900 283000
هزینه های مالی 22773.00 47900 62060 12900 40200 61100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 1.80 1.5 2 1.6 1.4 1.9
تولید صنعتی 27.10 4.2 5.1 5.6 4.8 3.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.50 -1.1 0.7 -0.6 0.5 0.5
تولید صنعتی 32.10 6.5 5.5 5.9 4.8 3.7
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.75 72 75 75 75 79
ثبت خودرو 18936.00 16400 17100 15100 18900 21100
شاخص اقتصادی مقدم 0.80 7.2 5.1 5.5 4.9 3.6
تولید خودرو 11884.00 32800 15900 27900 25600 21500

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -6 -8 -6 -4 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 -1 -0.7 1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80 4.5 4.8 5.4 4.6 3.2
هزینه های مصرف کننده 29185.40 31895 32018 31812 31082 32754
پس انداز های شخصی 14.20 8.5 7.1 7.6 7.7 8
تسهیلات اعتباری خریدار 122188.50 125223 126909 132279 130131 129828
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.30 71 71 67 67 67
بدهی خانوار به درآمد 92.29 100 100 97 97 97
هزینه های شخصی 3.90 7.6 4.9 5.6 4.5 3.6
نرخ وام بانکی 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
درآمد قابل تصرف شخص 41849.00 44626 44736 45615 44569 45765
قیمت گازوئیل 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 7.70 4.6 4.5 5.1 4.2 3.6
شاخص مسکن 159.10 154 158 161 161 160
نرخ مالکیت مسکن 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73
جواز ساختمان 2207.00 2150 1980 2450 2250 2100


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.