بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.21 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 4962.44 4940 4842 4746 4651 4461
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.03 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 13.30 1.7 2.2 1.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 1.1 13.2 6.5 5.9 2
نرخ بیکاری 7.80 10.8 8.8 8.4 8 7
نرخ تورم -0.20 0.5 0.9 1.2 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 1.1 0.1 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -888.00 -1460 -1550 -600 -1440 -1440
حساب جاری -102.90 -200 -40 250 -220 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.20 130 130 130 130 128
بودجه دولت 0.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.8
اطمینان کسب و کار -0.10 -1.2 -0.5 -0.3 0.1 0.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.20 -17 -12 -10 -12 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.20 1.3 0.8 -1 -0.7 0.1
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 13.30 1.7 2.2 1.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 1.1 13.2 6.5 5.9 2
تولید ناخالص داخلی 237.69 210 210 210 210 230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47929.30 49170 49629 47865 48724 52071
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9000.20 8661 9217 9403 8596 9172
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590.40 23600 23600 23600 23600 24400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798.00 33400 33400 33400 33400 34400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 941.50 986 1037 1162 878 1044
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1959.90 1840 1981 2263 1759 1949
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6183.00 5954 6073 5363 5978 6305
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8008.50 8638 8411 7251 9150 9148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3806.30 3622 3701 3498 3505 3835
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1486.40 1583 1539 1657 1323 1677
تولید ناخالص ملی 52065.35 52673 51114 52405 54250 55781

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.80 10.8 8.8 8.4 8 7
نرخ اشتغال 53.90 52.6 53 53.4 53.8 54.5
نرخ مشارکت نیروی کار 58.40 59.4 59.4 59.4 59.5 59.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.40 3.2 5.4 3.4 2.3 2.6
نرخ بیکاری جوانان 23.30 24.7 26.9 24.9 12.5 24.1
هزینه های کار 105.60 117 109 98.11 120 120
دستمزد 1188.06 1205 1161 1176 1237 1237
دستمزد در تولید 142.74 154 146 109 158 158
رشد دستمزد -7.50 -1 0.5 1.2 1.5 2
حداقل دستمزد 775.83 776 776 776 776 790
جمعیت 10.28 10.23 10.23 10.23 10.23 10.21
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
بهره وری 102.10 102 102 104 105 107
تغییر نرخ بیکاری 3967.00 -1600 -2220 -2220 -1800 -2800
تغییر اشتغال -3.40 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.20 0.5 0.9 1.2 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 1.1 0.1 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.85 105 106 105 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.10 104 106 105 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.06 107 105 105 109 109
اندازه اصل تورم -0.14 0.8 0.9 1 1.2 1.6
قیمت تولید 97.80 97.42 102 98.98 110 98.78
تغییر قیمت تولید کننده -4.00 0.5 1.1 1 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 108.72 110 109 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.06 100 101 100 99.42 101
تورم مواد غذایی 1.50 1.6 1.6 1.7 1.9 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2.00 1.1 1.4 1.5 1.6 1.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 0.44 -0.33
عرضه پول M2 256650.80 264300 263800 265100 271200 282200
ترازنامه بانک 443590.60 455100 454800 456800 457100 469100
وام به بخش خصوصی 72055.00 73231 73234 73990 73969 74476
میزان رشد وام 7.80 8.5 4.4 2.5 2.5 1.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248.20 255 255 255 255 251
ترازنامه بانک مرکزی 140699.00 145100 144900 145900 147800 154200

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -888.00 -1460 -1550 -600 -1440 -1440
حساب جاری -102.90 -200 -40 250 -220 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
واردات 6086.98 5950 5250 6790 6010 6380
صادرات 5198.84 4400 4650 4850 4600 4890
بدهی خارجی 414452.00 437800 436700 434200 432300 436600
گردش سرمایه 417.35 250 180 460 210 440
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306.51 140 250 190 220 380
درآمد گردشگری 447.68 810 1050 1320 650 980
ذخایر طلا 382.57 383 383 383 383 383
ورود توریست 400509.00 1753000 3203000 4101000 1952000 1952000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.20 130 130 130 130 128
بودجه دولت 0.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.8
ارزش بودجه دولت -11821.00 -3310 -18310 -10200 -3810 -3810
هزینه های دولت 8475.50 9400 9100 8900 9000 9100
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.70 46 46 46 46 44
درآمدهای دولت 41529.00 9700 23600 39200 52120 55440
بدهی های دولت 267011.00 275200 274400 273900 273400 277000
هزینه های مالی 36025.00 19900 39200 47900 62060 61100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -0.10 -1.2 -0.5 -0.3 0.1 0.8
تولید صنعتی -3.60 6.1 11.5 4.2 5.1 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.00 0.7 0.3 -1.1 0.7 0.5
تولید صنعتی -1.90 6.7 12 4.5 5.5 2.8
استفاده از ظرفیت 79.14 66 69 72 75 79
ثبت خودرو 14252.00 9800 16200 16400 17100 21100
شاخص اقتصادی مقدم -6.40 5.1 9.5 7.2 5.1 2.7
تولید خودرو 12077.00 13200 20200 26800 18900 21500

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.20 -17 -12 -10 -12 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.20 1.3 0.8 -1 -0.7 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.10 3.4 5.1 1.8 4.8 2.5
هزینه های مصرف کننده 30521.50 30921 31498 30327 31490 32746
پس انداز های شخصی 10.60 7.5 7 6.8 7.1 6.5
تسهیلات اعتباری خریدار 120415.00 114551 120179 134683 121654 121310
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.90 71 71 71 71 67
بدهی خانوار به درآمد 92.94 100 100 100 100 97
هزینه های شخصی -2.10 4.8 9.1 7.6 4.9 2.5
نرخ وام بانکی 2.22 2.26 2.26 2.26 3.51 2.26
درآمد قابل تصرف شخص 42588.60 42299 42134 41983 44076 44794
قیمت گازوئیل 1.72 1.51 1.46 1.39 1.43 1.43

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -0.50 1.5 4.1 3.6 4.5 2
شاخص مسکن 153.27 136 138 141 147 147
نرخ مالکیت مسکن 74.50 73.4 73.4 73.4 73.4 73
جواز ساختمان 2094.00 1650 1740 1950 1450 1680


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.