بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14.38 14.49 14.69 14.89 15.1 15.52
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.50 8.63 8.7 8.78 8.86 9.02
بازار سهام 55616.97 57738 56960 56187 55432 53947
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
نرخ بیکاری 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
نرخ تورم 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
موازنه تجاری 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 47.20 49 51 52 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -5 -10 -7 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
تولید ناخالص داخلی 349.42 405 405 405 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3161721.00 3144588 3165165 3196500 3190176 3244447
تولید ناخالص ملی 3096702.00 3084095 3113941 3130766 3124572 3177727
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 604716.90 611476 611279 611369 610159 620539
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51 7640 7640 7640 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88 12350 12350 12350 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 73759.84 70295 72704 74571 74424 75690
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107396.44 108366 108059 108578 108363 110206
تولید ناخالص داخلی از ساخت 393954.72 383800 391383 398288 397500 404263
تولید ناخالص داخلی از معادن 227291.33 235602 230523 229792 229337 233238
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 479333.04 479231 482261 484606 483647 491875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 645928.42 645798 650438 653034 651742 662829
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278622.84 269836 274716 281688 281130 285913
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66047.02 66087 66311 66774 66641 67775
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
افراد بیکار 6200.00 6200 6290 6150 6220 6300
دستمزد 21190.00 21336 21703 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18510.00 18540 18799 18500 18500 19000
جمعیت 57.73 59 59 58.62 59.51 59.51
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 20734 20815 22100 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 43.34 43.1 43.2 43.5 43.6 45.12
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.00 113 114 115 117 121
قیمت مصرف کننده اصلی 111.00 112 113 114 117 120
اندازه اصل تورم 4.40 4.6 4.3 4.8 5 4.9
قیمت تولید 111.50 115 117 117 117 123
تغییر قیمت تولید کننده 6.20 6.7 6.3 6 5.6 5
تورم مواد غذایی 3.10 4 3.6 3.3 3.5 5.2
CPI مسکن آب و برق 110.30 111 114 115 116 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.70 116 117 118 117 124
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
نرخ بهره بین بانکی 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16
نرخ بهره سپرده 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
تولید نفت خام 1.00 1 1 2 2 3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -3327.00 2522 -19695 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 643445.00 643681 645321 650523 649236 660281
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 47.20 49 51 52 53 54
تولید صنعتی 1.20 1.5 1.3 0.4 -1.2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.15 -0.9 0.7 0.6 0.5
مجموع فروش خودرو 36794.00 46000 48000 39500 43000 46000
شاخص اقتصادی مقدم -1.80 0.6 -0.4 0.2 -0.7 0.9
استخراج معدن -1.10 -1.82 -1.84 0.1 -1.4 1.2
شاخص همزمان 93.70 93.6 94 94 94.5 95
پی ام آی مرکب 50.30 50.8 51.1 51.3 51.4 52
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -5 -10 -7 5 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 1.7 1.8 2.1 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 1950359.00 1938190 1943775 1971813 1967912 2001390
اعتبار بخش خصوصی 6.10 6.2 5.7 6.4 6 5.3
نرخ وام بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
قیمت گازوئیل 1.13 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


South-africa Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی