24/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.0%
07:00 AM
ES
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -8.9%
25/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 12.8%
29/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 2.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 2.7%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 41%
10:35 AM
ES
اطمینان کسب و کار JUN 1.1
30/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
حساب جاری APR €-0.16B
01/07/2021 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 59.4
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.440%
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.247%
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.598%
09:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) JUN 177.8%
02/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری JUN -129.4K
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY 630.6K
05/07/2021 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت JUN 59.4
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت JUN 59.2
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 89
06/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 48.2%
09:00 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه
09:00 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه
13/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.632%
14/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 2.4%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 2.7%
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0.5%
15/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله
16/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
موازنه تجاری MAY €-1.3B


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.