26/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) DEC -1.4% -2.8%
28/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q4 16.13% 16.26%
29/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 16.4%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 -9%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN -0.6%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.2%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN -0.5%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.2%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.8%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -4.3%
09:00 AM
ES
حساب جاری NOV €1.29B
11:30 AM
ES
اطمینان کسب و کار JAN -7.6
01/02/2021 واقعی قبلی
08:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit JAN 51.0
10:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) JAN 0%
02/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری JAN 36.8K
03/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC -90.2%
08:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit JAN 48.0
04/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.501%
10:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.381%
10:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله -0.027%
05/02/2021 واقعی قبلی
11:40 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 63.1
08/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -3.8%
09/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.550%
10:00 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.579%
12/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN -0.6%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.2%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN -0.5%
08:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.2%
16/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.580%
18/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
10:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله
10:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله
19/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
موازنه تجاری DEC €-0.59B


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.