20/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
موازنه تجاری JUL €-1.60B €-0.98B
23/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.4%
07:00 AM
ES
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -4.2%
27/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 15.3%
29/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 3.3%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 3.3%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.5%
11:00 AM
ES
اطمینان کسب و کار SEP 1.2
30/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 0.1%
07:00 AM
ES
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 0.1%
08:00 AM
ES
حساب جاری JUL €0.28B
01/10/2021 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 59.5
10:00 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -28.5%
04/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری SEP -82.6K
07:00 AM
ES
(ورود توریست (تغییرات سالیانه AUG 78.3%
05/10/2021 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت SEP 60.1
07:15 AM
ES
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت SEP 60.6
09:00 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه
09:00 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 91.6
06/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 3.4%
07/10/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
Bonos مزایده سه ساله -0.51%
09:00 AM
ES
Bonos مزایده پنج ساله -0.37%
09:00 AM
ES
30-Year Obligacion Auction 1.404%
09:00 AM
ES
15-Year Obligacion Auction 0.673%
09:00 AM
ES
50-Year Obligacion Auction 1.307%
09:00 AM
ES
OAT مزایده ده ساله 0.326%
14/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 3.3%
07:00 AM
ES
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 3.3%
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.5%

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.