14/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN -0.9%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN -0.9%
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0%
09:00 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.554%
16/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.242%
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.153%
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.451%
17/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
موازنه تجاری MAY €-1.52B
24/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) JUN -8.7%
28/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q2 14.41%
29/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 19.3%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -19%
30/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
10:30 AM
ES
اطمینان کسب و کار JUL -23.4
31/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -5.2%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -4.1%
08:00 AM
ES
حساب جاری MAY €-1.53B
03/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست JUN -100%
07:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit JUL 49.0
09:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) JUL -36.7%
04/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری JUL 5.1K
05/08/2020 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit JUL 50.2
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 60.7
06/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله
07/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -24.5%


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.