26/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) SEP -3.5%
27/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q3 15.33%
28/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 1.8%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -2.4%
29/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی OCT -0.6%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی OCT -0.6%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT -0.4%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 0.2%
11:30 AM
ES
اطمینان کسب و کار OCT -9.1
30/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -17.8%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -21.5%
09:00 AM
ES
حساب جاری AUG €1.45B
02/11/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit OCT 50.8
10:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) OCT -13.5%
03/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست SEP -75.9%
04/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری OCT -26.3K
08:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit OCT 42.4
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
10:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.345%
10:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله
11:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT
06/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -5.7%
10/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.501%
10:00 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.511%
13/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT -0.4%
08:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 0.2%
17/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.676%


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.