25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 45% 47% ® 48.3%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 5.3% -4.3% ® 2.1%
07:00 AM
ES
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 1.5% -4.1% ® -1.9% -2.3%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY -0.2% 0.7%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY -0.3% 0.8% 0.7%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 8.3% 8.2% 8.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 8.3% 8.3% 8.1%
11:00 AM
ES
اطمینان کسب و کار MAY -0.6 -1.2
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
ES
حساب جاری MAR €0.25B €-1.4B
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
(ورود توریست (تغییرات سالیانه APR 720.5% 610%
07:15 AM
ES
S&P Global Manufacturing PMI MAY 53.3 52.5 52.7
10:30 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) MAY -12.1% -15%
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری MAY -86.3K -14K
08:40 AM
ES
تعهد مزایده۷ ساله 1.694%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:15 AM
ES
PMI خدمات جهانی S&P MAY 57.1 56 56.5
07:15 AM
ES
S&P Global Composite PMI MAY 55.7 54.9
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 0.1% -1.5%
08:40 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه 0.078%
08:40 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.351%
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY -0.2%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY -0.3%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 8.3%
07:00 AM
ES
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY 8.3%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:40 AM
ES
Letras مزایده سه ماهه -0.491%
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
ES
موازنه تجاری APR €-4.6B

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.