23/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.236% -0.391%
24/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) DEC -1.9% -2.3%
28/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q4 13.92%
29/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.5%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.9%
30/01/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
ES
اطمینان کسب و کار JAN -1.9
31/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.4%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.9%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.8%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN -0.1%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.8%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN -0.1%
09:00 AM
ES
حساب جاری NOV €2.83B
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست DEC 2.8%
08:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit JAN 47.4
10:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) JAN 6.6%
04/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری JAN -34.6K
05/02/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit JAN 54.9
11:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 77.7
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.1%
14/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.8%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN -0.1%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 0.8%
08:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN -0.1%


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.