19/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.477% -0.467%
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.211% 0.181%
23/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JUL 0.9%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری JUL €-1.53B
25/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) AUG -0.8%
27/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0.2%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.2%
10:15 AM
ES
اطمینان کسب و کار SEP 1.4
30/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.7%
07:00 AM
ES
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 2.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.3%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.1%
08:00 AM
ES
حساب جاری JUL €2.05B
01/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست AUG -1.3%
07:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit SEP 48.8
09:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -30.8%
02/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری SEP 54.4K
03/10/2019 واقعی قبلی
07:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit SEP 54.3
08:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.477%
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.331%
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.211%
07/10/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 86
08/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 0.8%
08:40 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.521%
08:40 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.563%
11/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP 0.3%
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP -0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP -0.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.4%
15/10/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.566%
17/10/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.