21/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
ES
موازنه تجاری MAR €-2.35B €-2.63B
22/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی MAR 2.0% 5.1% ®
23/05/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.023% 0.089%
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.839% 0.936%
24/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) APR 2.4%
28/05/2019 واقعی قبلی
10:15 AM
ES
اطمینان کسب و کار MAY -3.8
30/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.6%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1.5%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.4%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 1.7%
31/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
حساب جاری MAR €-2.77B
03/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 4.7%
07:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit MAY 51.8
09:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) MAY 4.7%
04/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری MAY -92K
05/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -3.1%
07:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit MAY 53.1
10:15 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 97
06/06/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.244%
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.023%
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.839%
11/06/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.336%
08:40 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.397%
12/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 1.1%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 1.6%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAY 1.5%
07:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY 1%
18/06/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.490%


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.