12/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.457% -0.474%
10:00 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.477% -0.498%
14/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT 0.1% 0.1%
08:00 AM
ES
نرخ تورم (ماهانه) نهایی OCT 1% 0%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT 0.2% 0.2%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی OCT 0.7% 0.4%
19/11/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.581%
21/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی SEP -1.9%
09:00 AM
ES
موازنه تجاری SEP €-3.99B
09:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.447%
09:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.199%
09:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.295%
25/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) OCT -3.3%
28/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0.1%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 1%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.1%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 3.4%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.7%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.2%
11:45 AM
ES
اطمینان کسب و کار NOV -8.9
29/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
ES
حساب جاری SEP €3.32B
02/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT -0.2%
08:15 AM
ES
پی ام آی توليد Markit NOV 46.8
10:40 AM
ES
فروش خودرو جدید (سالانه) NOV 6.3%
03/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری NOV 97.95K
09:40 AM
ES
مزایده Letras دوازده ماهه -0.457%
09:40 AM
ES
مزایده Letras شش ماهه -0.477%
04/12/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit NOV 52.7
05/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 0.8%
09:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله
09:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله
09:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله
11:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 73.3
10/12/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه


اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

اسپانیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.