بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 9628.76 9490 9392 9295 9199 9011
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.38 0.42 0.46 0.51 0.56 0.68
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
نرخ بیکاری 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
نرخ تورم 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
حساب جاری 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
بودجه دولت -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
اطمینان کسب و کار -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
شاخص PMI خدمات 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
شاخص PMI تولید 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.70 82 85 89 88 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
تولید ناخالص داخلی 1426.19 1590 1590 1590 1590 1650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311917.00 308211 311830 313477 316596 321028
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63466.00 61746 62270 63783 64418 65320
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 34100 34100 34100 34100 34600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 35900 35900 35900 35900 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8545.00 8393 8402 8588 8673 8795
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18358.00 18001 18375 18450 18633 18894
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34366.00 34193 34454 34538 34881 35370
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50800.00 50364 50973 51054 51562 52284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211287.00 208714 211385 212343 214456 217459
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67084.00 66544 67198 67419 68090 69044
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
تغییر نرخ بیکاری -34.60 -29 -82 44 -32.1 -36
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 6.1 5.3 5.4 5 5
نرخ بیکاری جوانان 32.10 33.5 32.7 32.8 32.4 32.4
هزینه های کار 104.80 103 107 108 107 110
دستمزد 1876.95 1923 2040 1926 1920 1966
حداقل دستمزد 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
جمعیت 46.66 46.92 46.92 46.92 46.92 47.05
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
نرخ مشارکت نیروی کار 58.72 62 62.4 62.6 63 63.2
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1179 1178 1180 1176 1205
هزینه زندگی انفرادی 855.00 876 876 877 875 896
رشد دستمزد 5.34 2.5 2.4 2.6 2.3 2.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2040 2038 2042 2036 2085
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 955 954 956 953 976
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1
نرخ اشتغال 64.54 64.2 64.4 64.6 65 65.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.23 104 106 105 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.88 105 106 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.98 103 105 104 106 107
اندازه اصل تورم 1.00 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
قیمت تولید 102.20 104 105 104 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 0.4 0.9 1.2 1.6 1.9
تورم مواد غذایی 1.70 1.5 1.4 1.2 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 102.83 106 105 105 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.96 110 110 111 111 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2720.70 2910 2990 3020 3040 3280
وام به بخش خصوصی 438525.00 447040 446802 440881 443960 450175
میزان رشد وام 0.70 1.5 1.2 1.6 1.9 2.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 186 186 186 186 182
ترازنامه بانک مرکزی 719825.00 743000 749000 756000 761000 777000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
حساب جاری 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
واردات 26925000.00 29900000 27100000 27100000 25500000 26400000
صادرات 25061400.00 28400000 25600000 24800000 23700000 24500000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -883.00 1750 3020 -1870 2320 2050
ورود توریست 4664.35 4990 9420 9610 5250 5520
درآمد گردشگری 6247.00 4610 6950 7360 4050 4440
بدهی خارجی 2124834000.00 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000 2133000000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
بودجه دولت -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
هزینه های دولت 58423.00 57818 58334 58715 59299 60130
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2
بدهی های دولت 1207754952.00 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000 1259000000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
شاخص PMI خدمات 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
شاخص PMI تولید 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
تولید صنعتی 2.10 1.4 1.6 1.8 1.7 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.4
تولید صنعتی 1.60 1.2 1.4 1.6 1.4 1.7
مجموع فروش خودرو 105853.00 119400 140800 62900 99500 105500
تولید خودرو 1964.00 1770 2360 1490 1220 1450
ثبت خودرو 116673.00 109200 116900 103600 111800 119500
استخراج معدن 24.90 1.4 1.6 2 1.5 1.2
سفارشات کارخانه -20.20 1.5 2.4 2.6 2.8 2.2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.70 82 85 89 88 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 1.2 1.4 1.9 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 176966.00 175256 176514 177851 179620 182135
درآمد قابل تصرف شخص 207374.00 204414 255309 255393 257934 261545
تسهیلات اعتباری خریدار 643953189.00 649994795 658513400 647179394 653612487 662763062
اعتبار بخش خصوصی 1172743.00 1176670 1187658 1170976 1177187 1193667
نرخ وام بانکی 1.49 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.60 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
بدهی خانوار به درآمد 95.45 85 85 85 85 85
قیمت گازوئیل 1.51 1.66 1.7 1.74 1.78 1.78
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -3.00 2.3 2.7 2.2 2.4 2.4
شاخص مسکن 1638.30 1710 1720 1720 1832 1922
میزان قبول وام های رهنی 29691.00 29500 30720 34000 25100 27700
فروش خانه جدید 7.93 8.79 8.85 8.91 9.15 9.15
فروش خانه موجود 34.90 34.12 40.12 38.42 32.65 34.44
خانه های مسکونی نوساز 0.88 0.65 1.15 1.01 1.09 1.25
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.