بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 9091.92 8580 8147 7735 7344 6564
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.44 0.51 0.56 0.61 0.68 0.8

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.5 3.2 4 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 19.5 7 8 9.5 3
نرخ بیکاری 15.98 15.1 15.5 15.7 15.2 14.4
نرخ تورم 2.70 2.6 2 1.8 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1296900.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
حساب جاری -160.00 2600 1480 1950 2050 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.1 -0.1 -0.1 0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 120 120 120 117 117
بودجه دولت -11.00 -8.4 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2
اطمینان کسب و کار 1.10 5 8.9 6.3 2 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.40 58.6 53.4 52.5 53.7 54.4
PMI شاخص خدمات 59.40 61 52.5 53.4 54 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.00 91 84 81 86 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.5 3.2 4 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 19.5 7 8 9.5 3
تولید ناخالص داخلی 1394.12 1280 1280 1280 1380 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288284.00 293769 308967 313230 314711 322627
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 58260.00 56252 61851 63101 63345 64994
تولید ناخالص داخلی سرانه 33349.70 32000 32000 32000 32900 32900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883.30 38800 38800 38800 39660 39660
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8623.00 11011 9389 9803 9016 10097
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15452.00 16704 18043 17929 16924 18467
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33329.00 30600 35487 37272 36240 38390
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54370.00 62465 56577 58202 59426 59948
تولید ناخالص داخلی از خدمات 193764.00 201634 206509 208767 212144 215030
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52537.00 44912 56277 57313 56552 59033

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 15.98 15.1 15.5 15.7 15.2 14.4
افراد شاغل 19206.80 18500 18100 18700 18900 19400
افراد بیکار 3781.25 5000 4850 4420 4250 3800
تغییر نرخ بیکاری -129.38 -70 59 -36 -27 -20
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 4.12 4.52 4.72 4.22 3.72
نرخ بیکاری جوانان 38.00 36.82 37.22 37.42 36.92 36.42
هزینه های کار 99.40 102 97.06 101 101 103
دستمزد 1907.82 1899 1822 1881 2092 2130
حداقل دستمزد 1108.33 1108 1108 1108 1210 1210
جمعیت 47.33 47.5 47.5 47.5 47.85 47.85
سن بازنشستگی زنان 65.83 66 66 66 66.17 66.17
سن بازنشستگی مردان 65.83 66 66 66 66.17 66.17
نرخ مشارکت نیروی کار 57.69 57.2 57.5 57.7 57.9 58.5
تغییر اشتغال 1.20 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ اشتغال 48.47 47.4 47.8 49 49.5 50
رشد دستمزد 9.56 1 1.2 1.5 1.4 1.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.70 2.6 2 1.8 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.81 107 106 107 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.95 108 106 106 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.62 103 106 109 105 107
اندازه اصل تورم 0.20 1 0.9 1.2 1.4 1.5
قیمت تولید 108.20 99.74 103 103 107 105
تغییر قیمت تولید کننده 12.80 2.3 3.4 2.6 2.2 2
تورم مواد غذایی 0.80 2.1 1.8 1.7 1.9 2.2
CPI مسکن آب و برق 108.81 103 104 105 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.45 106 106 107 111 108

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2925.70 3260 3300 3280 3200 3290
وام به بخش خصوصی 468510.00 497559 486067 485558 486572 501096
میزان رشد وام 6.50 4.5 3 3.2 3.4 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.00 202 202 202 198 198
ترازنامه بانک مرکزی 1079159.00 1067000 1055000 1062000 1072000 1099000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1296900.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
حساب جاری -160.00 2600 1480 1950 2050 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.1 -0.1 -0.1 0.3 0.3
واردات 27138200.00 20600000 24100000 23600000 24100000 25200000
صادرات 25841300.00 21500000 22500000 22600000 21900000 23400000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4116.00 3060 1250 4500 3240 3650
ورود توریست 630.65 3400 4500 2400 3200 3220
درآمد گردشگری 439.00 2850 3400 2840 2980 3640
بدهی خارجی 2236173000.00 2287000000 2324000000 2363000000 2387000000 2423000000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 120 120 120 117 117
بودجه دولت -11.00 -8.4 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2
هزینه های دولت 63209.00 66450 68500 67900 68200 66300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.30 49 49 49 46 46
بدهی های دولت 1392732509.00 1321000000 1314000000 1299000000 1302000000 1329000000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 1.10 5 8.9 6.3 2 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 59.40 58.6 53.4 52.5 53.7 54.4
PMI شاخص خدمات 59.40 61 52.5 53.4 54 55
تولید صنعتی 48.20 12 5.6 5.1 4.6 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.3 -1 0.4 0.6 0.5
تولید صنعتی 59.60 14 6.3 5.5 4.6 3.8
مجموع فروش خودرو 95403.00 73800 65900 95500 41200 105200
تولید خودرو 1475.00 1510 1950 1570 1290 1710
ثبت خودرو 92916.00 67900 102500 109500 109500 125500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.00 91 84 81 86 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 41.00 12 5.7 5.6 4.5 3.4
هزینه های مصرف کننده 160379.00 156975 170207 172004 174841 177164
درآمد قابل تصرف شخص 240872.00 276333 218626 260142 263755 267946
تسهیلات اعتباری خریدار 637515851.00 772553957 681661819 688517119 698079857 709172633
اعتبار بخش خصوصی 1188850.00 1266097 1227930 1234834 1231889 1274349
نرخ وام بانکی 1.22 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.50 62 62 62 60 60
بدهی خانوار به درآمد 93.01 102 102 102 100 100
قیمت گازوئیل 1.72 1.47 1.4 1.26 1.26 1.2

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز 16.10 19 5.7 6.5 5.1 3.6
شاخص مسکن 1625.40 1450 1470 1490 1540 1650
خانه های مسکونی نوساز 0.90 2.5 2.4 2.6 2.1 1.5
نرخ مالکیت مسکن 76.20 76.2 76.2 76.2 75.8 75.8
میزان قبول وام های رهنی 36886.00 26300 19500 26700 26200 28700
فروش خانه جدید 8.52 4 5.5 7.5 8 9.8
فروش خانه موجود 33.69 25 23 26 29 32


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.