بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 8056.78 7954 7789 7628 7470 7153
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.13 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 16.40 0.8 3 2.5 1.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 0.4 19.5 8.1 4.5 2
نرخ بیکاری 16.26 19.1 19.6 18.8 18.2 16
نرخ تورم -0.50 0.4 1.2 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -593100.00 -1800000 -3000000 -4000000 -1900000 -1900000
حساب جاری 1294.00 1980 2600 1480 1950 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 121 121 121 121 118
بودجه دولت -2.80 -7 -7 -7 -7 -3.2
اطمینان کسب و کار -7.60 -10 -6 -7 -10 -10
شاخص PMI تولید 51.00 50.8 54 53.4 51.5 53.4
شاخص PMI خدمات 48.00 51 53.7 52.5 52.5 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.10 70 69 72 75 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.9 0.8 -0.8 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 16.40 0.8 3 2.5 1.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.00 0.4 19.5 8.1 4.5 2
تولید ناخالص داخلی 1394.12 1280 1280 1280 1280 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287511.00 298579 293890 310799 300449 306458
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57177.00 59514 55805 61808 59750 60945
تولید ناخالص داخلی سرانه 33349.70 32000 32000 32000 32000 32900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883.30 38800 38800 38800 38800 39660
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8587.00 8400 10671 9283 8973 9153
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16702.00 16687 16884 18055 17454 17803
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33120.00 31977 30667 35803 34610 35303
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52841.00 51574 62491 57121 55219 56323
تولید ناخالص داخلی از خدمات 191434.00 203391 201048 206940 200049 204050
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52108.00 59418 44094 56329 54453 55542

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 16.26 19.1 19.6 18.8 18.2 16
افراد شاغل 19176.90 16100 16500 17100 17700 18500
افراد بیکار 3888.14 5100 5000 4850 4420 3800
تغییر نرخ بیکاری 36.83 -12 -40 -26 -36 -20
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 7.24 7.84 8.34 4.4 6.94
نرخ بیکاری جوانان 40.90 42.64 43.24 43.74 42.94 42.34
هزینه های کار 96.10 112 107 102 97.06 108
دستمزد 1859.12 2100 2042 1899 1822 2073
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
جمعیت 46.94 47.05 47.05 47.05 47.05 47.18
سن بازنشستگی زنان 65.83 66 66 66 66 66.17
سن بازنشستگی مردان 65.83 66 66 66 66 66.17
نرخ مشارکت نیروی کار 57.83 56.5 57.2 57.5 57.7 58.5
رشد دستمزد -0.06 0.5 1 1.2 1.5 1.9
تغییر اشتغال -7.50 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ اشتغال 48.43 46 47.4 47.8 49 50

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.50 0.4 1.2 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.28 104 106 105 106 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.67 104 106 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.12 104 106 105 106 107
اندازه اصل تورم 0.10 0.5 1.2 1.3 1.4 1.4
قیمت تولید 99.80 99.84 99.39 99.74 110 102
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 0.5 2.3 3.4 2.6 2.6
تورم مواد غذایی 1.10 2 2.1 1.8 1.7 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.76 101 101 103 104 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.13 107 105 105 107 108

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 0.37 -0.38
ترازنامه بانک 2920.60 3230 3360 3300 3280 3170
وام به بخش خصوصی 471952.00 459010 492322 486067 487054 499718
میزان رشد وام 4.70 3.6 3.4 3 3.2 2.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 202 202 202 202 198
ترازنامه بانک مرکزی 993208.00 969000 967000 965000 962000 1019000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -593100.00 -1800000 -3000000 -4000000 -1900000 -1900000
حساب جاری 1294.00 1980 2600 1480 1950 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2
واردات 25323800.00 22500000 21800000 25900000 25200000 28400000
صادرات 24730700.00 19500000 17800000 21500000 22600000 22600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9981.00 2920 3060 1250 4500 3650
ورود توریست 456.96 2900 4600 6500 2400 3720
درآمد گردشگری 777.00 2250 2850 3400 2840 3640
بدهی خارجی 2208328000.00 2295000000 2287000000 2324000000 2363000000 2323000000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 121 121 121 121 118
بودجه دولت -2.80 -7 -7 -7 -7 -3.2
هزینه های دولت 62226.00 74240 73450 72500 71900 69300
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 46 46 46 46 43
بدهی های دولت 1308085199.00 1301000000 1321000000 1314000000 1299000000 1279000000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -7.60 -10 -6 -7 -10 -10
شاخص PMI تولید 51.00 50.8 54 53.4 51.5 53.4
شاخص PMI خدمات 48.00 51 53.7 52.5 52.5 52.9
تولید صنعتی -3.80 7.8 12 5.6 5.1 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 0.4 0.3 -1 0.4 0.5
تولید صنعتی -2.20 8.2 14 6.3 5.5 3.2
مجموع فروش خودرو 105841.00 65500 98800 65900 95500 105200
تولید خودرو 2123.00 1510 1680 1450 1370 1510
ثبت خودرو 112037.00 101800 67900 102500 109500 125500

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 63.10 70 69 72 75 85
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.9 0.8 -0.8 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.30 8.5 12 5.7 5.6 2.6
هزینه های مصرف کننده 157033.00 165354 155844 169753 164099 167381
درآمد قابل تصرف شخص 204323.00 208965 276223 220873 213518 217788
تسهیلات اعتباری خریدار 637067121.00 646284097 772553957 688669558 665735141 679049844
اعتبار بخش خصوصی 1199904.00 1203730 1252770 1227930 1238301 1270497
نرخ وام بانکی 1.30 1.66 1.66 1.66 1.86 1.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.60 62 62 62 62 60
بدهی خانوار به درآمد 93.01 102 102 102 102 100
قیمت گازوئیل 1.52 1.33 1.3 1.24 1.26 1.26

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -13.10 12 19 5.7 6.5 6.5
شاخص مسکن 1619.60 1410 1450 1470 1490 1650
میزان قبول وام های رهنی 28248.00 24100 26300 19500 26700 28700
فروش خانه جدید 7.75 3.8 4 5.5 7.5 9.8
خانه های مسکونی نوساز 0.59 0.7 1 0.9 1.1 1.1
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.2 76.2 76.2 76.2 75.8
فروش خانه موجود 31.91 26 25 23 26 32


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.