بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 6939.54 6805 6663 6526 6390 6119
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.51

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -18.50 7.8 4 2.5 1.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
نرخ بیکاری 15.33 18.9 19 18.7 18.3 17.2
نرخ تورم -0.60 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 124400.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
حساب جاری 750.00 900 1040 1980 2600 1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 115 115 112 112 112
بودجه دولت -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -11.50 -18 -16 -10 -3 -10
شاخص PMI تولید 53.50 42 47 50.8 54 51.5
شاخص PMI خدمات 51.90 43 48.4 51 53.7 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.10 55 64 70 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.80 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -18.50 7.8 4 2.5 1.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -22.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 1394.12 1200 1200 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244877.00 302214 296136 298462 343112 309462
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46626.00 60962 58971 59744 68682 61625
تولید ناخالص داخلی سرانه 33349.70 31100 31100 32000 32000 32000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883.30 37900 37900 38800 38800 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9280.00 8201 7965 8475 9743 8323
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13739.00 17858 17485 16782 19292 18272
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25348.00 33545 32865 31732 36479 34344
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52541.00 49378 48389 51938 59708 50566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 167086.00 204843 201544 204013 234533 210614
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36246.00 65176 63911 59812 68760 66787

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 15.33 18.9 19 18.7 18.3 17.2
تغییر نرخ بیکاری -89.80 44 -32.1 -12 -40 -36
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10 6.8 6.9 6.6 6.2 6.2
نرخ بیکاری جوانان 40.80 34.9 35 34.7 34.3 34.3
هزینه های کار 101.10 97.89 107 102 102 108
دستمزد 1889.78 1828 2042 1899 1909 2073
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
جمعیت 46.94 46.92 46.92 47.05 47.05 47.05
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.83 65.83 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.83 65.83 66 66 66
نرخ مشارکت نیروی کار 55.54 55 55.5 56.5 57.2 57.7
رشد دستمزد -3.61 -2.6 -1.6 0.5 1 1.5
تغییر اشتغال -1.00 0.3 -0.8 0.3 0.5 0.4
نرخ اشتغال 47.03 45 45.9 46 47.4 49

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.60 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.14 104 105 104 106 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.53 104 105 104 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.51 103 104 104 106 106
اندازه اصل تورم 1.00 0.6 0.5 0.8 1.2 1.4
قیمت تولید 97.30 98.38 100 99.39 97.8 103
تغییر قیمت تولید کننده -6.10 -4.3 -1.8 0.5 2.3 2.6
تورم مواد غذایی 2.80 2.5 1.9 2 2.1 1.7
CPI مسکن آب و برق 100.24 103 103 101 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.47 109 110 107 105 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2815.30 2920 3040 3230 3360 3280
وام به بخش خصوصی 476133.00 456236 452464 459010 491721 466943
میزان رشد وام 2.80 4 3.9 3.6 3.4 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 204 204 202 202 202
ترازنامه بانک مرکزی 929541.00 856000 861000 869000 867000 862000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 124400.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
حساب جاری 750.00 900 1040 1980 2600 1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
واردات 17390400.00 17500000 19500000 22500000 208400 23200000
صادرات 17514800.00 15800000 17700000 19500000 17800000 22600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -28.00 -1870 -2320 2920 3060 4500
ورود توریست 204.93 3000 2300 2900 4600 2900
درآمد گردشگری 1681.00 2360 1250 2250 2850 2840
بدهی خارجی 2147127000.00 2222000000 2255000000 2295000000 2287000000 2363000000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 115 115 112 112 112
بودجه دولت -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
هزینه های دولت 61036.00 69170 72220 74240 73450 71900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 50 50 46 46 46
بدهی های دولت 1224160712.00 1261000000 1271000000 1301000000 1321000000 1299000000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -11.50 -18 -16 -10 -3 -10
شاخص PMI تولید 53.50 42 47 50.8 54 51.5
شاخص PMI خدمات 51.90 43 48.4 51 53.7 52.9
تولید صنعتی -14.00 -6.8 -3 7.8 12 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 14.00 -1.6 0.5 0.4 0.3 0.4
تولید صنعتی -14.40 -7 -3.6 8.2 14 5.5
مجموع فروش خودرو 117929.00 57900 85500 65500 98800 95500
تولید خودرو 1645.00 1190 1220 1510 1680 1370
ثبت خودرو 70666.00 75600 98800 101800 67900 109500
استخراج معدن 4.10 2 1.5 1.5 1.5 1.2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.10 55 64 70 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.80 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.70 -6.2 -3.2 8.5 12 5.6
هزینه های مصرف کننده 130817.00 171221 166503 165587 190359 173996
درآمد قابل تصرف شخص 209939.00 200945 233032 209099 240380 243518
تسهیلات اعتباری خریدار 643709260.00 623952003 607335348 641134423 737047103 634665439
اعتبار بخش خصوصی 1211576.00 1211756 1203834 1203730 1237329 1242357
نرخ وام بانکی 1.64 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.90 64 64 62 62 62
بدهی خانوار به درآمد 95.21 105 105 102 102 102
قیمت گازوئیل 1.44 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -32.60 -7.2 -3.6 12 19 6.5
شاخص مسکن 1640.40 1320 1360 1410 1450 1490
میزان قبول وام های رهنی 25538.00 17000 25100 24100 26300 26700
فروش خانه جدید 5.43 3 3.2 3.8 4 7.5
خانه های مسکونی نوساز 0.36 0.3 0.6 0.7 1 1.1
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.4 76.4 76.2 76.2 76.2
فروش خانه موجود 21.79 15 20 26 25 26


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.