بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 8760.20 8215 7953 7701 7455 6989
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.08 2.32 2.55 2.81 3.09 3.73

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.1 0.3 0.7 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.1 2.9 1.8 2.5 3.7
نرخ بیکاری 13.65 12.8 12.5 12.4 12 11
نرخ تورم 8.30 7.6 6.3 4.2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.6 0.3 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -4641800.00 1800000 -1000000 -400000 -950000 -700000
حساب جاری 250.00 2750 1890 2480 2090 2220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.40 115 115 114 114 114
بودجه دولت -6.90 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار -0.60 4.5 6 5 4.5 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.30 54.4 54.6 54.4 54.2 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.10 54.2 54.6 55 54.5 54.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.60 75 82 95 94 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.80 0.9 -0.9 0.6 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 45 45 47 47 47

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.1 0.3 0.7 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.1 2.9 1.8 2.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 1281.20 1450 1450 1450 1450 1510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 317760.00 307431 313847 325266 325704 337301
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65940.00 62283 62796 63895 67589 66259
تولید ناخالص داخلی سرانه 24935.40 32900 32900 32900 32900 33800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36215.45 39660 39660 39660 39660 40260
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7984.00 8024 8320 8778 8184 9103
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15561.00 16330 15923 16331 15950 16935
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34835.00 34494 35035 37183 35706 38559
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55006.00 57715 56549 55452 56381 57504
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211757.00 208120 211669 216415 217051 224422
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67088.00 57637 62835 67417 68765 69911

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 13.65 12.8 12.5 12.4 12 11
افراد شاغل 20084.70 19780 19840 19900 19900 20400
افراد بیکار 3022.50 3410 3360 3260 3260 3180
تغییر نرخ بیکاری -86.26 -60 -43 -20 -20 -14
نرخ بیکاری بلند مدت 5.70 5.17 4.87 4.77 4.37 4.37
نرخ بیکاری جوانان 29.60 28.75 28.45 28.35 27.95 27.95
هزینه های کار 113.10 113 108 116 116 118
دستمزد 2165.79 1996 2147 2015 2220 2264
حداقل دستمزد 1125.83 1210 1210 1210 1210 1270
جمعیت 47.33 47.85 47.85 47.85 47.85 48.21
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.17 66.17 66.17 66.17 66.25
نرخ مشارکت نیروی کار 58.50 59.1 59.2 59.5 59.5 59.8
تغییر اشتغال 1.00 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4
نرخ اشتغال 50.51 50.4 50.6 50.7 50.7 51
رشد دستمزد 5.07 4 3.2 2.5 2.5 2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 8.30 7.6 6.3 4.2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.6 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.38 108 107 108 110 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.25 116 115 116 118 118
قیمت مصرف کننده اصلی 104.35 109 108 103 104 105
اندازه اصل تورم 4.40 4.2 3.4 1.5 1.2 1.2
قیمت تولید 157.10 130 132 140 159 144
تغییر قیمت تولید کننده 45.00 15.7 7.4 2.8 3 2.5
تورم مواد غذایی 10.10 7.4 5.3 3.2 2.2 0.5
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 8.30 10.2 9.4 7.8 4.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 114.65 120 124 117 127 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.47 111 111 112 112 113

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.13 0.12 0.12 0.37
ترازنامه بانک 2985.20 3180 3240 3290 3290 3340
وام به بخش خصوصی 465368.00 484568 477561 485995 479329 500575
میزان رشد وام 3.30 3.2 3.2 3 3 3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.00 198 198 198 198 195
ترازنامه بانک مرکزی 1215554.00 1179000 1181000 1199000 1199000 1239000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -4641800.00 1800000 -1000000 -400000 -950000 -700000
حساب جاری 250.00 2750 1890 2480 2090 2220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.3 0.3 1.1 1.1
واردات 37732000.00 22700000 26200000 25200000 26000000 26200000
صادرات 33090200.00 24500000 25200000 24800000 25050000 25500000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 284.00 3260 1980 3650 3650 3870
ورود توریست 4032.13 3460 5100 3220 3220 4150
بدهی خارجی 2328495000.00 2407000000 2415000000 2423000000 2423000000 2494000000
درآمد گردشگری 2487.00 3200 2980 3640 3640 4340

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.40 115 115 114 114 114
بودجه دولت -6.90 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
هزینه های دولت 66786.00 67394 66763 66685 68456 69152
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.30 46 46 46 46 44
بدهی های دولت 1427235371.00 1414000000 1421000000 1429000000 1429000000 1446000000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 45 45 47 47 47
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -0.60 4.5 6 5 4.5 1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.30 54.4 54.6 54.4 54.2 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.10 54.2 54.6 55 54.5 54.7
تولید صنعتی 0.10 5.4 4.3 3.4 3.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.8 -0.9 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی 0.46 5.1 4.5 3.8 3.8 3.8
تولید خودرو 1527.00 1710 2320 1710 1710 1940
ثبت خودرو 89057.00 95600 108900 125500 125500 136500
مجموع فروش خودرو 69111.00 102300 92200 123200 123200 134900
پی ام آی مرکب 55.70 54.4 54.7 55 55 54.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.60 75 82 95 94 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.80 0.9 -0.9 0.6 0.5 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.20 5.2 4.5 3.4 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 170629.00 171326 170273 175276 174895 181761
درآمد قابل تصرف شخص 249025.00 257524 216754 253507 255251 262887
تسهیلات اعتباری خریدار 642404208.00 681625327 659054923 653967484 658464313 678164281
اعتبار بخش خصوصی 1183481.00 1245978 1225236 1228772 1218985 1265636
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.35 1.6 1.6 1.85
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.90 60 60 60 60 59
بدهی خانوار به درآمد 94.93 100 100 100 100 98
قیمت گازوئیل 1.93 2 2.07 2.14 2.21 2.21

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز -7.70 5.6 4.4 3.6 3.6 3.6
شاخص مسکن 1694.10 1775 1766 1765 1728 1801
نرخ مالکیت مسکن 75.10 75.8 75.8 75.8 75.8 75.7
خانه های مسکونی نوساز 0.88 1.8 2.3 2.9 2.9 2.7
فروش خانه جدید 11.51 8.4 9.1 9.8 9.8 11
میزان قبول وام های رهنی 36537.00 30200 30600 28700 28700 30400
فروش خانه موجود 47.76 32 36 32 32 37


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.