بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 9206.38 9134 9032 8933 8833 8638
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.19 0.17 0.19 0.21 0.23 0.28
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.1 2 1.9 1.8 1.9
نرخ بیکاری 14.02 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
نرخ تورم 0.10 0.6 1 0.9 1.2 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -2490000.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 3237.00 2920 980 1420 950 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 95 95 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -5.30 -4 -6 -8 -4 -7
شاخص PMI خدمات 53.30 51.4 52 52.5 52.2 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 50.7 52.1 52.5 52 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.70 85 92 96.5 99 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.1 2 1.9 1.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 1426.19 1510 1590 1590 1590 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311155.00 312667 312361 311448 316974 318608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62065.00 66659 66594 62678 63238 67926
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 33600 34100 34100 34100 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 35400 35900 35900 35900 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8310.00 8150 8142 8125 8362 8304
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18468.00 18776 18758 17983 18613 19133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34464.00 38806 38768 34486 34787 39543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51095.00 51012 50962 50791 51925 51981
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210778.00 206401 206199 211904 216188 210323
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66966.00 67441 67375 66854 68046 68723
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 14.02 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
تغییر نرخ بیکاری 13.90 -45.5 -29 -82 44 -32.1
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5.2 5.38 5.1 5.28 4.7
نرخ بیکاری جوانان 32.20 29.4 31.98 32.68 31.88 27
هزینه های کار 104.80 109 109 103 107 112
دستمزد 1992.18 2070 2100 1923 2040 2100
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1150 1150 1150 1150
جمعیت 46.66 46.74 46.83 46.83 46.83 46.83
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 62 62 62.4 62.6 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1200 1185 1179 1178 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1080 881 876 876 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2310 2050 2040 2038 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 950 960 955 954 990
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
نرخ اشتغال 64.49 64 64.2 64.4 64.6 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.10 0.6 1 0.9 1.2 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.12 105 105 106 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.86 105 103 103 105 107
اندازه اصل تورم 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
قیمت تولید 102.80 106 107 104 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 -0.6 0.4 0.9 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 0.90 0.9 0.8 1.1 1.2 1.4
CPI مسکن آب و برق 103.38 109 107 105 105 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.55 106 110 110 111 108
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.38 -0.13
ترازنامه بانک 2681.90 2850 2910 2990 3020 3040
وام به بخش خصوصی 440144.00 514000 452967 453712 453175 545000
میزان رشد وام 2.10 1.7 1.8 2.1 2 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 191 186 186 186 186
ترازنامه بانک مرکزی 729289.00 732000 743000 749000 756000 761000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2490000.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 3237.00 2920 980 1420 950 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 0.8 0.8 0.8 0.8
واردات 27773200.00 25000000 29900000 27100000 27100000 25500000
صادرات 25286800.00 23200000 28400000 25600000 24800000 23700000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1628.00 2370 1750 3020 -1870 2320
ورود توریست 10121.99 4990 4990 9420 9610 5250
درآمد گردشگری 6784.00 3620 4610 6950 7360 4050
بدهی خارجی 2100503000.00 2056000000 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 95 95 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 58422.00 57698 57641 58649 59267 58794
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41 41.1 41.1 41.1 41.1
بدهی های دولت 1210915185.00 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -5.30 -4 -6 -8 -4 -7
شاخص PMI خدمات 53.30 51.4 52 52.5 52.2 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 50.7 52.1 52.5 52 53.2
تولید صنعتی 1.70 1.1 1.4 1.6 1.8 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 -0.7 0.4 0.5 -0.3 0.2
تولید صنعتی 1.20 0.7 1.2 1.4 1.6 1.4
مجموع فروش خودرو 81751.00 97400 119400 140800 62900 99500
تولید خودرو 967.00 1050 1770 2360 1490 1220
ثبت خودرو 118853.00 108200 109200 116900 103600 111800
استخراج معدن 5.40 1.1 1.4 1.6 2 1.5
سفارشات کارخانه 0.80 2.9 2.5 2.4 2.6 2.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.70 85 92 96.5 99 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 0.9 1.2 1.4 1.9 1.5
هزینه های مصرف کننده 175609.00 177102 176928 177714 178897 180467
درآمد قابل تصرف شخص 254122.00 238919 238685 207465 207262 243459
تسهیلات اعتباری خریدار 655445913.00 660428894 659782049 659689646 659042892 672977043
اعتبار بخش خصوصی 1167029.00 1490000 1198855 1194232 1204598 1650000
نرخ وام بانکی 1.33 1.11 1.36 1.28 1.28 1.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.30 56.1 54.5 54.5 54.5 54.5
قیمت گازوئیل 1.48 1.36 1.33 1.28 1.25 1.33
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 2.70 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
شاخص مسکن 1637.40 1721 1710 1720 1720 1832
میزان قبول وام های رهنی 33344.00 22700 29500 30720 34000 25100
فروش خانه جدید 6.43 7.51 8.79 8.85 8.91 9.15
فروش خانه موجود 28.95 29.16 34.12 40.12 38.42 32.65
خانه های مسکونی نوساز 0.78 0.99 0.65 1.15 1.01 1.09
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.9 76.4 76.4 76.4 76.4


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.