بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 8649.50 8718 8625 8532 8441 8262
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.14 0.31 0.33 0.35 0.38 0.43
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.1 2 1.9 1.9
نرخ بیکاری 14.02 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
نرخ تورم 0.50 0.7 1.2 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 2701.00 800 2920 980 1420 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 97 95 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -2.80 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
شاخص PMI خدمات 52.90 51.5 51.4 52 52.5 52.9
شاخص PMI تولید 48.20 49.5 52.3 52.1 52.5 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 97.4 96.2 97 96.5 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.1 2 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311139.00 309588 312667 313575 317051 318608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66461.00 66329 66659 67494 67724 67926
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 33600 33600 33600 34100 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7747.00 7796 8150 7714 7894 8304
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19230.00 18323 18776 19001 19595 19133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38392.00 39042 38806 38917 39121 39543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51433.00 50546 51012 51595 52410 51981
تولید ناخالص داخلی از خدمات 205640.00 204097 206401 207200 209547 210323
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67090.00 66644 67441 67682 68365 68723
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 14.02 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
تغییر نرخ بیکاری -4.30 32 -45.5 -45.5 -82 -32.1
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5.4 5.2 5.2 5.1 4.7
نرخ بیکاری جوانان 32.40 29.8 29.4 32.1 32.4 27
هزینه های کار 100.40 99.5 109 109 103 112
دستمزد 1876.19 1890 2070 2100 1923 2100
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
جمعیت 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 61.7 62 62 62.4 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1200 1200 1185 1179 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1080 1080 881 876 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2310 2310 2050 2040 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 950 950 960 955 990
تغییر اشتغال 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ اشتغال 64.49 63.9 64 64 64.4 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.50 0.7 1.2 1.4 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.17 105 106 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.64 103 104 103 105 105
اندازه اصل تورم 0.90 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
قیمت تولید 103.80 108 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 0.90 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.90 109 110 107 106 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.48 110 107 110 111 109
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2697.70 2810 2850 2910 2990 3040
وام به بخش خصوصی 444725.00 460302 452967 453712 455618 461573
میزان رشد وام 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 191 191 186 186 186
ترازنامه بانک مرکزی 724935.00 749000 752000 763000 769000 765000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 2701.00 800 2920 980 1420 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
واردات 26471300.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
صادرات 24938700.00 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2227.00 -2200 2370 1750 3020 2320
ورود توریست 8828.50 9220 4990 4990 9420 5250
درآمد گردشگری 5333.00 7150 3620 4610 6950 4050
بدهی خارجی 2057984000.00 2045774637 2056660539 2099143680 2097085696 2095737089
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 97 95 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 57636.00 57150 57698 58106 58731 58794
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
بدهی های دولت 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -2.80 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
شاخص PMI خدمات 52.90 51.5 51.4 52 52.5 52.9
شاخص PMI تولید 48.20 49.5 52.3 52.1 52.5 53.2
تولید صنعتی 1.80 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 -0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
تولید صنعتی 1.30 1 0.7 1.2 1.4 1.4
مجموع فروش خودرو 116686.00 61700 97400 119400 140800 99500
تولید خودرو 2066.00 1420 1050 1770 2360 1220
ثبت خودرو 115540.00 101100 108200 109200 116900 111800
استخراج معدن 4.80 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
سفارشات کارخانه 0.90 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 97.4 96.2 97 96.5 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
هزینه های مصرف کننده 175165.00 175633 177102 177140 178493 180467
درآمد قابل تصرف شخص 203397.00 205725 238919 207465 207262 243459
تسهیلات اعتباری خریدار 646754555.00 661921074 660428894 659689646 659042892 672977043
اعتبار بخش خصوصی 1182137.00 1209151 1198855 1194232 1197903 1221633
نرخ وام بانکی 0.95 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
قیمت گازوئیل 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.10 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
شاخص مسکن 1636.30 1615 1721 1710 1720 1832
میزان قبول وام های رهنی 34883.00 32200 22700 29500 30720 25100
فروش خانه جدید 7.21 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
فروش خانه موجود 33.76 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
خانه های مسکونی نوساز 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.