بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 9131.70 8887 8790 8693 8597 8409
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 0.74 0.76 0.79 0.81 0.86
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
نرخ بیکاری 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
نرخ تورم 0.80 0.8 1.4 1.5 1.8 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
حساب جاری 26.00 1500 800 2920 980 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 1 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 97 97 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -3.30 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
شاخص PMI خدمات 52.80 51 51.5 51.4 52 52.9
شاخص PMI تولید 50.10 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.90 95.1 94.4 96.2 97 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
تولید ناخالص داخلی 1311.32 1510 1510 1510 1550 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 307460.00 303337 305343 312667 313609 318608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66105.00 64663 65420 66659 67427 67926
تولید ناخالص داخلی سرانه 32405.75 33600 33600 33600 34100 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272.36 35400 35400 35400 35900 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7548.00 8086 7689 8150 7699 8304
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18617.00 17733 18072 18776 18989 19133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38133.00 38750 38507 38806 38896 39543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50567.00 49419 49853 51012 51578 51981
تولید ناخالص داخلی از خدمات 203137.00 199772 201298 206401 207200 210323
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66060.00 65710 65730 67441 67381 68723
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
افراد بیکار 3127.35 2670 2640 2600 2600 2500
تغییر نرخ بیکاری -84.10 -88.6 32 -45.5 -45.5 -32.1
نرخ بیکاری بلند مدت 5.70 5.2 5.1 5.1 5.1 4.7
نرخ بیکاری جوانان 32.70 30.9 29.8 29.4 29.4 27
هزینه های کار 106.00 104 99.5 109 109 112
دستمزد 2039.01 1995 1890 2070 2070 2100
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1050 1150 1150
جمعیت 46.66 46.89 46.89 46.79 46.92 46.92
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.35 61.5 61.7 62 62 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 950 950 950 950 990
تغییر اشتغال 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ اشتغال 63.58 63.8 63.9 64 64 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 0.8 1.4 1.5 1.8 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.95 105 105 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.29 104 103 105 103 107
اندازه اصل تورم 0.70 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
قیمت تولید 104.60 106 108 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 1.7 1.9 1.8 2 2
تورم مواد غذایی 0.50 1.7 2 2 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 104.87 107 110 110 108 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.69 110 111 107 111 109
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.13
عرضه پول M2 1209909.00 1540000 1590000 1650000 1650000 1980000
ترازنامه بانک 2668.10 3280 3340 3490 3490 4060
وام به بخش خصوصی 442604.00 507000 511000 514000 514000 545000
میزان رشد وام 2.10 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.70 185 185 185 179 179
ترازنامه بانک مرکزی 742774.00 752000 759000 772000 772000 785000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
حساب جاری 26.00 1500 800 2920 980 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.90 1 1 1 0.8 0.8
واردات 27821800.00 26600000 26800000 25000000 29900000 25500000
صادرات 25469200.00 25100000 24300000 23200000 28400000 23700000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1532.00 2900 -2200 2370 2370 2320
ورود توریست 7169.68 9150 9150 5890 5890 6150
ذخایر طلا 281.60 282 282 282 282 282
درآمد گردشگری 4235.00 6720 7150 3620 3620 4050
بدهی خارجی 2014359000.00 1991502000 2002699000 2006503000 2006503000 2031138000
تولید نفت خام 1.00 2 2 2 2 2
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.10 97 97 97 95 95
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 56820.00 55731 56367 57698 57956 58794
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41 41 41 41.1 41.1
بدهی های دولت 1200257869.00 1189000000 1195000000 1209000000 1209000000 1231000000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -3.30 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
شاخص PMI خدمات 52.80 51 51.5 51.4 52 52.9
شاخص PMI تولید 50.10 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
تولید صنعتی 1.70 3 2.4 2.2 2.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 -0.4 -0.3 0.3 0.3 0.2
تولید صنعتی 1.50 2.5 2.3 2.6 2.6 2.4
مجموع فروش خودرو 125625.00 137800 91700 111400 111400 119500
تولید خودرو 1792.00 2400 2480 1700 1700 1900
ثبت خودرو 118655.00 115400 120100 132200 132200 149800
استخراج معدن 4.50 2 1.5 1.1 1.1 1.5
تولید فولاد 1288.00 1340 1270 1180 1180 1260
سفارشات کارخانه 2.00 3.6 3.2 2.9 2.5 2.8
تولید الکتریسیته 22160.00 24100 22100 25700 25700 25600
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.90 95.1 94.4 96.2 97 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 2.7 2.3 2.4 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 173559.00 171356 173225 177102 177030 180467
درآمد قابل تصرف شخص 234005.00 233980 202904 238919 238685 243459
تسهیلات اعتباری خریدار 646845146.00 660113610 652851265 660428894 659782049 672977043
اعتبار بخش خصوصی 1170392.00 1410000 1440000 1490000 1490000 1650000
نرخ وام بانکی 1.05 1.11 1.11 1.11 1.36 1.36
بدهی خانوار به درآمد 100.42 91.5 91.5 91.5 85 85
قیمت گازوئیل 1.55 1.43 1.4 1.36 1.33 1.33
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز -5.80 2.8 2.5 2.2 2.2 2.1
شاخص مسکن 1636.30 1695 1715 1721 1721 1832
میزان قبول وام های رهنی 30716.00 30200 32200 22700 22700 25100
فروش خانه جدید 7.68 8.45 8.65 8.88 8.88 11.51
فروش خانه موجود 33.37 38.78 36.22 30.16 30.16 34.65
خانه های مسکونی نوساز 0.54 1.09 1.15 1.25 1.25 1.64
نرخ مالکیت مسکن 77.10 76.9 76.9 76.9 76.4 76.4


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.