بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 8756.00 8489 8228 7974 7729 7260
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.34 0.41 0.45 0.5 0.55 0.66

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 3.2 2.7 1.2 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.80 7 8 9.5 8.6 3.6
نرخ بیکاری 15.26 15.1 15.4 15.2 14.9 14.4
نرخ تورم 3.30 3.4 2.8 2.2 1.9 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1597400.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
حساب جاری 277.00 1480 1950 2050 2750 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 120 120 117 117 117
بودجه دولت -11.00 -10.4 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2
اطمینان کسب و کار 1.20 1 6.3 2 2.5 5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.50 59.1 54 54.2 54.4 54.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.10 58.9 54.5 54 54.2 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.60 95 98 102 100 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 47 45 47 47 47

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 3.2 2.7 1.2 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.80 7 8 9.5 8.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 1281.20 1280 1280 1380 1380 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297717.00 308967 313230 315671 323321 324507
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 57533.00 61851 63101 63795 62481 65373
تولید ناخالص داخلی سرانه 29600.35 32000 32000 32900 32900 32900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36215.45 38800 38800 39660 39660 39660
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8287.00 9389 9803 9442 9000 10156
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15525.00 18043 17929 16920 16860 18575
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34293.00 35487 37272 36495 37242 38614
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55202.00 56577 58202 59535 59949 60298
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200895.00 206509 208767 212172 218172 216283
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 56532.00 56277 57313 57528 61394 59377

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 15.26 15.1 15.4 15.2 14.9 14.4
افراد شاغل 19671.70 19400 19500 19720 19800 19900
افراد بیکار 3333.92 3680 3700 3640 3620 3420
تغییر نرخ بیکاری -82.58 59 -36 -27 -60 -20
نرخ بیکاری بلند مدت 6.30 6.14 6.44 6.24 5.94 5.64
نرخ بیکاری جوانان 35.10 34.94 35.24 35.04 34.74 34.44
هزینه های کار 102.50 106 107 113 107 116
دستمزد 2064.37 1999 2152 1996 2147 2206
حداقل دستمزد 1108.33 1108 1108 1210 1210 1210
جمعیت 47.33 47.5 47.5 47.85 47.85 47.85
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
نرخ مشارکت نیروی کار 58.58 57.9 57.7 57.9 58.2 58.5
تغییر اشتغال -0.90 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ اشتغال 49.63 48.9 48.7 49 49.4 49.9
رشد دستمزد 15.56 7.5 4.4 4.6 4 2.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.30 3.4 2.8 2.2 1.9 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 107 108 107 109 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.62 107 107 108 110 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.97 104 105 105 106 107
اندازه اصل تورم 0.70 0.7 1.2 1.4 1.2 1.5
قیمت تولید 114.50 108 108 109 117 111
تغییر قیمت تولید کننده 15.30 8.4 6.9 3.6 3.7 2.8
تورم مواد غذایی 1.90 1.4 1.7 1.9 2 2.2
CPI مسکن آب و برق 112.71 105 106 107 113 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.74 108 108 113 115 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2960.00 3200 3280 3200 3180 3290
وام به بخش خصوصی 467550.00 488899 485558 486572 484568 500125
میزان رشد وام 6.50 3.6 3.2 3.4 3.2 3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.00 202 202 198 198 198
ترازنامه بانک مرکزی 1128868.00 1055000 1062000 1072000 1079000 1099000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -1597400.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
حساب جاری 277.00 1480 1950 2050 2750 2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
واردات 28165140.03 25500000 24400000 29100000 22700000 25200000
صادرات 26567777.38 24500000 24100000 29100000 24500000 24800000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5027.00 1250 4500 3240 3260 3650
ورود توریست 4395.38 4500 2400 3200 3460 3220
درآمد گردشگری 1995.00 2400 2840 2980 3200 3640
بدهی خارجی 2270036000.00 2324000000 2363000000 2387000000 2407000000 2423000000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 120 120 117 117 117
بودجه دولت -11.00 -10.4 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2
هزینه های دولت 64041.00 64500 64900 64200 64000 64800
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.30 49 49 46 46 46
بدهی های دولت 1392732509.00 1414000000 1399000000 1402000000 1414000000 1429000000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 47 45 47 47 47
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 1.20 1 6.3 2 2.5 5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.50 59.1 54 54.2 54.4 54.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.10 58.9 54.5 54 54.2 55
تولید صنعتی 3.40 5.6 5.1 4.6 5.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -1 0.4 0.6 0.8 0.5
تولید صنعتی 6.60 6.3 5.5 4.6 5.1 3.8
مجموع فروش خودرو 47584.00 85900 112500 91200 102300 123200
تولید خودرو 1463.00 2150 1670 1890 1710 1710
ثبت خودرو 76571.00 102500 115500 89500 95600 125500
پی ام آی مرکب 60.60 59.1 54.2 54.6 54.4 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.60 95 98 102 100 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.10 5.7 5.6 4.5 5.2 3.4
هزینه های مصرف کننده 171468.00 170207 172004 175615 186214 178196
درآمد قابل تصرف شخص 207910.00 220651 260142 227661 225790 269507
تسهیلات اعتباری خریدار 636222994.00 681661819 688517119 696664178 690938171 713303735
اعتبار بخش خصوصی 1193204.00 1235083 1234834 1231889 1245978 1271879
نرخ وام بانکی 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.50 62 62 60 60 60
بدهی خانوار به درآمد 93.01 102 102 100 100 100
قیمت گازوئیل 1.74 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز -13.20 5.7 6.5 5.1 5.6 3.6
شاخص مسکن 1625.40 1710 1750 1790 1760 1850
خانه های مسکونی نوساز 0.90 1.4 2.5 1.6 1.8 2.9
نرخ مالکیت مسکن 76.20 76.2 76.2 75.8 75.8 75.8
میزان قبول وام های رهنی 37961.00 28500 26700 36200 30200 28700
فروش خانه جدید 9.36 5.5 7.5 8 8.4 9.8
فروش خانه موجود 38.84 32 26 40 32 32


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.