بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 7226.54 7076 6929 6786 6645 6363
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 0.63 0.7 0.77 0.84 1

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.6 7.8 4 2.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -17 -9.3 -6.2 -0.4 4.5
نرخ بیکاری 14.41 17.2 18.9 19 18.7 17.8
نرخ تورم -1.00 -1 -0.7 -0.3 0.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -2036300.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
حساب جاری -1053.00 2800 900 2040 2040 1940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 101 101 101 105 105
بودجه دولت -2.80 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
اطمینان کسب و کار -33.00 -16 -18 -16 -14 -10
شاخص PMI تولید 38.30 40 42 47 50.8 51.5
شاخص PMI خدمات 7.10 38 43 48.4 51 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.90 51 55 62 67 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.6 7.8 4 2.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 -17 -9.3 -6.2 -0.4 4.5
تولید ناخالص داخلی 1460.00 1500 1500 1500 1550 1550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 298554.00 292792 302248 296203 297360 309532
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 59630.00 58469 61499 58429 59391 61058
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 34100 34100 34100 34600 34600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 35900 35900 35900 33544 33399
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8465.00 7889 8280 7687 8431 8033
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16589.00 17254 17789 17132 16523 17903
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33717.00 32351 33301 32863 33582 34342
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52368.00 47861 49225 48572 52159 50758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 201419.00 198479 204737 201924 200613 211011
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 60466.00 63096 65004 63980 60224 66859

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 14.41 17.2 18.9 19 18.7 17.8
تغییر نرخ بیکاری 282.90 72 44 -32.1 -32.1 -36
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10 6.8 8.5 8.6 8.3 8.3
نرخ بیکاری جوانان 33.10 32.6 34.3 34.4 34.1 34.1
هزینه های کار 108.40 102 97.89 107 109 108
دستمزد 2075.43 1932 1828 2042 2086 2073
حداقل دستمزد 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
جمعیت 46.94 46.92 46.92 46.92 47.05 47.05
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
نرخ مشارکت نیروی کار 58.18 56 55 55.5 56.5 57.7
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1116 1120 1132 1156 1149
هزینه زندگی انفرادی 855.00 829 833 841 859 854
تغییر اشتغال 0.80 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
نرخ اشتغال 63.60 64.4 64.6 65 65 65.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 1930 1938 1958 2000 1988
رشد دستمزد -1.97 -3 -2.6 -1.6 0.5 1.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.00 -1 -0.7 -0.3 0.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.35 104 104 105 104 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.95 104 103 105 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.30 105 104 106 104 107
اندازه اصل تورم 1.10 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 95.90 105 104 104 100 106
تغییر قیمت تولید کننده -8.40 0.9 1.2 1.6 1.6 1.9
تورم مواد غذایی 4.00 1.4 1.2 1.4 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 98.52 103 103 103 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 108 109 110 107 111

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2707.20 2990 3020 3040 3040 3280
وام به بخش خصوصی 460979.00 419522 425089 408480 441288 426862
میزان رشد وام 1.20 1.2 1.6 1.9 2.3 2.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 186 186 186 186 182
ترازنامه بانک مرکزی 804003.00 749000 756000 761000 761000 777000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -2036300.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
حساب جاری -1053.00 2800 900 2040 2040 1940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
واردات 23805500.00 27100000 27100000 25500000 25500000 26400000
صادرات 21769200.00 25600000 24800000 23700000 23700000 24500000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3188.00 3020 -1870 2320 2320 2050
ورود توریست 0.00 2500 3000 3500 4000 4900
درآمد گردشگری 1681.00 1950 4360 3250 2950 3840
بدهی خارجی 2107770000.00 2097000000 2092000000 2095000000 2095000000 2133000000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 101 101 101 105 105
بودجه دولت -2.80 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
هزینه های دولت 60483.00 54773 56612 55643 60241 58147
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 48 48 48 46 46
بدهی های دولت 1188861917.00 1229000000 1231000000 1231000000 1231000000 1259000000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -33.00 -16 -18 -16 -14 -10
شاخص PMI تولید 38.30 40 42 47 50.8 51.5
شاخص PMI خدمات 7.10 38 43 48.4 51 52.9
تولید صنعتی -12.20 1.6 1.8 1.7 1.7 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.90 0.5 -0.3 0.2 0.2 0.4
تولید صنعتی -14.70 1.4 1.6 1.4 1.4 1.7
مجموع فروش خودرو 34547.00 140800 62900 99500 99500 105500
تولید خودرو 45.00 2360 1490 1220 1220 1450
ثبت خودرو 34129.00 116900 103600 111800 111800 119500
استخراج معدن -11.50 1.6 2 1.5 1.5 1.2
سفارشات کارخانه -16.40 2.4 2.6 2.8 2.8 2.2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.90 51 55 62 67 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -31.60 1.4 1.9 1.5 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 164675.00 165737 171480 166319 164016 173803
درآمد قابل تصرف شخص 248435.00 239721 200945 233032 247441 243518
تسهیلات اعتباری خریدار 647479049.00 618229694 623952003 607335348 644889133 634665439
اعتبار بخش خصوصی 1180863.00 1115145 1129030 1086811 1157254 1135717
نرخ وام بانکی 0.88 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.90 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
بدهی خانوار به درآمد 95.21 85 85 85 85 85
قیمت گازوئیل 1.25 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -0.70 2.7 2.2 2.4 2.4 2.4
شاخص مسکن 1640.40 1720 1720 1832 1832 1922
خانه های مسکونی نوساز 1.29 1.15 1.01 1.09 1.09 1.25
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2
میزان قبول وام های رهنی 26382.00 30720 34000 25100 25100 27700
فروش خانه جدید 6.38 8.85 8.91 9.15 9.15 9.15
فروش خانه موجود 28.42 40.12 38.42 32.65 32.65 34.44


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.