بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 9558.28 9243 9142 9043 8944 8750
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 0.47 0.52 0.57 0.63 0.76
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
نرخ بیکاری 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
نرخ تورم 0.40 0.6 0.7 0.9 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -4262520.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 740.00 2920 980 1420 950 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار -3.50 -4 -6 -8 -4 -7
شاخص PMI خدمات 53.20 51.4 52 52.5 52.2 52.9
شاخص PMI تولید 47.50 50.7 52.1 52.5 52 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.40 75 82 85 89 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 1426.19 1510 1590 1590 1590 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 312516.00 310375 311276 315511 317204 315031
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63006.00 61057 62361 62934 63951 61972
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146.40 33600 34100 34100 34100 34100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35055.70 35400 35900 35900 35900 35900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8482.00 8585 8417 8426 8609 8714
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18356.00 17820 18259 18727 18631 18087
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34615.00 34350 34549 34946 35134 34866
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51198.00 50292 50976 51810 51966 51047
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211664.00 210557 210713 213729 214839 213715
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67253.00 66472 67225 67904 68262 67469
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
تغییر نرخ بیکاری 20.53 -45.5 -29 -82 44 -32.1
نرخ بیکاری بلند مدت 5.40 5.2 5.38 5.1 5.28 4.7
نرخ بیکاری جوانان 32.80 29.4 31.98 32.68 31.88 27
هزینه های کار 104.80 109 109 103 107 112
دستمزد 1992.18 2070 2100 1923 2040 2100
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1150 1150 1150 1150
جمعیت 46.66 46.74 46.83 46.83 46.83 46.83
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
نرخ مشارکت نیروی کار 58.72 62 62 62.4 62.6 63
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1200 1185 1179 1178 1270
هزینه زندگی انفرادی 855.00 1080 881 876 876 1150
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 2310 2050 2040 2038 2390
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 950 960 955 954 990
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
نرخ اشتغال 64.54 64 64.2 64.4 64.6 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.40 0.6 0.7 0.9 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.30 105 104 106 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.95 104 103 105 104 105
اندازه اصل تورم 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
قیمت تولید 103.30 106 107 104 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -0.6 0.4 0.9 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 1.70 0.9 0.8 1.1 1.2 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.01 109 106 105 105 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.21 106 110 110 111 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
ترازنامه بانک 2693.70 2850 2910 2990 3020 3040
وام به بخش خصوصی 437399.00 451636 451488 450951 445268 458410
میزان رشد وام 1.40 1.7 1.8 2.1 2 1.9
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 191 186 186 186 186
ترازنامه بانک مرکزی 720616.00 732000 743000 749000 756000 761000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -4262520.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
حساب جاری 740.00 2920 980 1420 950 2040
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
واردات 27731300.00 25000000 29900000 27100000 27100000 25500000
صادرات 23468800.00 23200000 28400000 25600000 24800000 23700000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3919.00 2370 1750 3020 -1870 2320
ورود توریست 7624.49 4990 4990 9420 9610 5250
درآمد گردشگری 7588.00 3620 4610 6950 7360 4050
بدهی خارجی 2100503000.00 2056000000 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
بودجه دولت -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 58969.00 57994 58539 59240 59854 58864
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41 41.1 41.1 41.1 41.1
بدهی های دولت 1207754952.00 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -3.50 -4 -6 -8 -4 -7
شاخص PMI خدمات 53.20 51.4 52 52.5 52.2 52.9
شاخص PMI تولید 47.50 50.7 52.1 52.5 52 53.2
تولید صنعتی -1.30 1.1 1.4 1.6 1.8 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 -0.7 0.4 0.5 -0.3 0.2
تولید صنعتی -0.20 0.7 1.2 1.4 1.6 1.4
مجموع فروش خودرو 93158.00 97400 119400 140800 62900 99500
تولید خودرو 2082.00 1050 1770 2360 1490 1220
ثبت خودرو 113272.00 108200 109200 116900 103600 111800
استخراج معدن 6.10 1.1 1.4 1.6 2 1.5
سفارشات کارخانه -1.10 -2.2 1.5 2.4 2.6 2.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.40 75 82 85 89 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 0.9 1.2 1.4 1.9 1.5
هزینه های مصرف کننده 177296.00 176895 176991 178068 179955 179548
درآمد قابل تصرف شخص 254122.00 238217 206448 257680 257934 241790
تسهیلات اعتباری خریدار 655445913.00 658489896 656455873 664622156 665277602 668367244
اعتبار بخش خصوصی 1159790.00 1195333 1188378 1198687 1182627 1213263
نرخ وام بانکی 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.60 56.1 54.5 54.5 54.5 54.5
قیمت گازوئیل 1.47 1.35 1.31 1.27 1.24 1.16
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -10.00 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
شاخص مسکن 1638.30 1721 1710 1720 1720 1832
میزان قبول وام های رهنی 22488.00 22700 29500 30720 34000 25100
فروش خانه جدید 7.93 7.51 8.79 8.85 8.91 9.15
فروش خانه موجود 34.90 29.16 34.12 40.12 38.42 32.65
خانه های مسکونی نوساز 0.78 0.99 0.65 1.15 1.01 1.09
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.9 76.4 76.4 76.4 76.4


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.