بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15
بازار سهام 6824.99 6708 6569 6433 6300 6033
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.17 0.15 0.17 0.19 0.2 0.24

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.80 4 2.5 1.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.50 -6.2 -0.4 14.5 8.1 4.5
نرخ بیکاری 15.33 19 18.7 18.3 17.7 17.2
نرخ تورم -0.40 -0.3 0.4 1.2 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1735800.00 -1800000 -2600000 -3000000 -4000000 -1900000
حساب جاری 1447.00 1040 1980 2600 1480 1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 3.2 2.5 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 115 112 112 112 112
بودجه دولت -2.80 -10 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -9.10 -16 -10 -6 -7 -10
شاخص PMI تولید 50.80 47 50.8 54 53.4 51.5
شاخص PMI خدمات 42.40 48.4 51 53.7 52.5 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.50 64 70 69 72 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 -0.7 0.9 0.8 -0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.80 4 2.5 1.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -21.50 -6.2 -0.4 14.5 8.1 4.5
تولید ناخالص داخلی 1394.12 1200 1280 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245867.00 318608 296251 296605 281518 324980
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46125.00 67926 58192 59284 52813 69284
تولید ناخالص داخلی سرانه 33349.70 31100 32000 32000 32000 32000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40883.30 37900 38800 38800 38800 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9324.00 8304 7936 8452 10676 8471
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14185.00 19133 17383 16483 16242 19516
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25680.00 39543 33363 31783 29404 40334
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52075.00 51981 48614 51119 59626 53021
تولید ناخالص داخلی از خدمات 167652.00 210323 200691 201654 191962 214529
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37168.00 68723 63521 58989 42557 70097

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 15.33 19 18.7 18.3 17.7 17.2
افراد شاغل 18607.20 16480 16100 16500 17100 17700
افراد بیکار 3776.49 4500 5100 5000 4850 4420
تغییر نرخ بیکاری -26.33 -32.1 -12 -40 -26 -36
نرخ بیکاری بلند مدت 4.10 4.7 7.77 7.47 7.07 4.4
نرخ بیکاری جوانان 43.90 27 45.37 45.07 44.67 44.17
هزینه های کار 96.10 112 107 102 97.06 108
دستمزد 1804.08 2100 2042 1899 1822 2073
حداقل دستمزد 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
جمعیت 46.94 46.92 47.05 47.05 47.05 47.05
سن بازنشستگی زنان 65.83 65.83 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.83 65.83 66 66 66 66
نرخ مشارکت نیروی کار 55.54 55.5 56.5 57.2 57.5 57.7
رشد دستمزد -1.77 -1.6 0.5 1 1.2 1.5
تغییر اشتغال -7.50 -0.8 0.3 0.5 0.4 0.4
نرخ اشتغال 47.03 45.9 46 47.4 47.8 49

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.40 -0.3 0.4 1.2 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.69 108 105 104 106 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.74 108 105 104 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.31 107 104 104 106 109
اندازه اصل تورم 0.40 0.5 0.8 1.2 1.3 1.4
قیمت تولید 99.10 108 100 99.39 99.74 110
تغییر قیمت تولید کننده -3.50 -1.8 0.5 2.3 3.4 2.6
تورم مواد غذایی 2.40 1.9 2 2.1 1.8 1.7
CPI مسکن آب و برق 101.89 112 103 101 101 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.05 109 110 107 105 112

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.13 -0.38 -0.38 -0.38 0.37
ترازنامه بانک 2920.60 3040 3230 3360 3300 3280
وام به بخش خصوصی 470676.00 545000 452464 459010 492322 466943
میزان رشد وام 4.70 3.9 3.6 3.4 3 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194.10 204 202 202 202 202
ترازنامه بانک مرکزی 961504.00 961000 969000 967000 965000 962000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1735800.00 -1800000 -2600000 -3000000 -4000000 -1900000
حساب جاری 1447.00 1040 1980 2600 1480 1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 3.2 2.5 2.5 2.5 2.5
واردات 19400000.00 22300000 22500000 21800000 25900000 25200000
صادرات 17664200.00 19700000 19500000 17800000 21500000 22600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1726.00 -2320 2920 3060 1250 4500
ورود توریست 2443.00 1800 2900 4600 6500 2400
درآمد گردشگری 2079.00 1250 2250 2850 3400 2840
بدهی خارجی 2206499000.00 2255000000 2295000000 2287000000 2324000000 2363000000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.50 115 112 112 112 112
بودجه دولت -2.80 -10 -7 -7 -7 -7
هزینه های دولت 61391.00 72220 74240 73450 72500 71900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 50 46 46 46 46
بدهی های دولت 1290656882.00 1271000000 1301000000 1321000000 1314000000 1299000000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -9.10 -16 -10 -6 -7 -10
شاخص PMI تولید 50.80 47 50.8 54 53.4 51.5
شاخص PMI خدمات 42.40 48.4 51 53.7 52.5 52.9
تولید صنعتی -5.70 -3 7.8 12 5.6 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 0.5 0.4 0.3 -1 0.4
تولید صنعتی -6.60 -3.6 8.2 14 6.3 5.5
مجموع فروش خودرو 70729.00 85500 65500 98800 65900 95500
تولید خودرو 631.00 1220 1510 1680 1450 1370
ثبت خودرو 100633.00 98800 101800 67900 102500 109500

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.50 64 70 69 72 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 -0.7 0.9 0.8 -0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.40 -3.2 8.5 12 5.7 5.6
هزینه های مصرف کننده 130660.00 180467 165655 164135 149606 184076
درآمد قابل تصرف شخص 231149.00 243459 233032 209099 240380 248328
تسهیلات اعتباری خریدار 646488667.00 672977043 607335348 641134423 737047103 686436584
اعتبار بخش خصوصی 1192297.00 1650000 1203834 1203730 1252770 1242357
نرخ وام بانکی 1.47 1.36 2.31 2.31 2.31 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.90 64 62 62 62 62
بدهی خانوار به درآمد 95.21 105 102 102 102 102
قیمت گازوئیل 1.44 1.33 1.3 1.24 1.17 1.26

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -8.60 -3.6 12 19 5.7 6.5
شاخص مسکن 1610.10 1360 1410 1450 1470 1490
میزان قبول وام های رهنی 26014.00 25100 24100 26300 19500 26700
فروش خانه جدید 6.77 3.2 3.8 4 5.5 7.5
خانه های مسکونی نوساز 1.25 0.6 0.7 1 0.9 1.1
نرخ مالکیت مسکن 76.30 76.4 76.2 76.2 76.2 76.2
فروش خانه موجود 24.63 20 26 25 23 26


اسپانیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.