اسپانیا - شاخص PMI خدمات - پیش بینیاسپانیا تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.9 1.5 1.6 1.7 1.5 -4
شاخص PMI خدمات 52.6 55.2 54.8 54.4 54 53.4
شاخص PMI تولید 52.9 55 55.2 54.6 54.4 53.2
تولید صنعتی 0.5 2.9 2.5 3.2 3 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 -0.2 0.4 0.6 -0.4 0.2
تولید صنعتی 2.1 2.8 2.7 2.4 2.5 2.4
استفاده از ظرفیت 80.2 80.5 80.5 80.6 80.7 81.2
تغییرات موجودی انبار 1862 1406 1357 1314 1257 1133
ورشکستگی 1610 890 1210 1120 1250 850
مجموع فروش خودرو 131176 85900 105600 129800 137800 119500
تولید خودرو 2224 2250 1500 2700 2400 1900
ثبت خودرو 121595 118500 121400 107200 115400 149800
سرعت اینترنت 15487 17812 18253 18286 18755 20317
آدرس های IP 14575619 14347767 14569036 14779791 14691201 15004114
استخراج معدن 8 5.1 3.2 2.2 2 1.5
تولید فولاد 1295 1320 1020 1450 1340 1260
شاخص رقابتی 4.7 4.7 4.7 4.76 4.76 4.82
رتبه رقابتی 34 34 34 33 34 32
آسانی کسب و کار 28 27 27 26 26 25
تولید الکتریسیته 21088 21900 25400 22800 24100 25600
شاخص فساد مالی 57 58 58 59 59 60
رتبه فساد مالی 42 41 41 40 40 39
سفارشات کارخانه 5.2 4.2 4 3.8 3.6 3.2
[+]