اسپانیا - شاخص PMI خدمات - پیش بینی


Spain Services PMI
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


اسپانیا تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.5 -1.2 -0.6 -0.3 -0.46 -4
شاخص PMI خدمات 54.4 54.4 55.2 55.4 53.68 52.4
شاخص PMI تولید 56.1 53.4 54 54.5 54.28 53.2
تولید صنعتی 4.1 2.7 2.8 2.8 2.46 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 -0.2 0.5 -0.3 0.07 0.2
تولید صنعتی 8.2 3 2.9 2.7 3.81 2.4
استفاده از ظرفیت 79.07 78.3 78.83 78.78 78.66 79.6
میزان سفارشات جدید 3 -4 -2 -1 -4.02 4
تغییرات موجودی انبار 1361 1007 901 854 815 680
ورشکستگی 975 890 1306 1328 1314 647
مجموع فروش خودرو 104170 94200 95684 93990 93224 115500
تولید خودرو 1883 1750 1676 1624 1553 1930
ثبت خودرو 112712 99800 113588 112953 112366 109800
سرعت اینترنت 15487 16250 16306 16476 16378 14463
آدرس های IP 14575619 14868946 14928034 14894526 14899944 14545293
استخراج معدن 14.6 -2.2 -0.2 0.3 1.33 1.5
تولید فولاد 1305 980 1221 1207 1206 1260
تولید سیمان 1381 1120 1519 1561 1601 1660
شاخص رقابتی 4.7 4.68 4.76 4.76 4.68 4.82
رتبه رقابتی 34 32 31 31 33 29
آسانی کسب و کار 28 31 30 30 33 28
تولید الکتریسیته 21556 22900 23677 23744 23736 23700
شاخص فساد مالی 58 59 60 60 57 62
رتبه فساد مالی 41 40 39 39 37 37
سفارشات کارخانه 14.9 6.63 5.38 4.4 3.7 2.22
[+]