1303

63.70

تغییر روزانه:

1.27%

سالیانه:

-18.65%

قیمت روز سال
TAIEX 11079 136.86 1.25% 5.51%