قیمت روز سال
BIM 70.15 0.85 1.23% 48.62%

قیمت روز سال
BIST 100 1211 1.10 0.09% 23.77%