قیمت روز سال
Enova International 14.67 2.27 18.13% -36.38%
Ezcorp 5.92 0.03 0.58% -32.06%
FirstCash 57.47 1.19 2.11% -42.38%

قیمت روز سال
NASDAQ 10998 57.23 0.52% 39.88%
Russell 2000 1546 29.02 1.91% 3.04%
US 600 892 12.12 1.38% -6.00%