22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
JP
تولید آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 53.0 51.5 51.3
12:30 AM
JP
خدمات آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 50.7 47.8 49
12:30 AM
JP
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 50.7 47.9 49
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی AUG 91.3 94.4 91.5
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی AUG 101.3 104.1 101.8
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP -3.2% -2.3% -2%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 23/OCT ¥1221.3B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 23/OCT ¥960.1B
11:50 PM
JP
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -4.1% 1%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 AM
JP
(BoJ)اعلام نرخ بهره بانک ژاپن -0.1% -0.1% -0.1%
03:00 AM
JP
گزارش سه ماهه BoJ
11:30 PM
JP
نرخ بیکاری SEP 2.8% 2.8% 2.8%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص توکیو OCT 0.1% 0.3% 0.3%
11:30 PM
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کار SEP 1.14 1.14 1.14
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی توکیو OCT 0.3% 0.4%
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی SEP -3.6% -3.2% -3%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی SEP 8.8% 7%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 37.8 39
05:00 AM
JP
مسکن شروع می شود (سالانه) SEP 7.5% 7.5% 7.5%
05:00 AM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز SEP -2.0% 1%
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
JP
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی بانک جیبون OCT 51.5 53.0
03:45 AM
JP
JGB مزایده ده ساله 0.049%
11:50 PM
JP
صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
JP
خدمات نهایی بانک جیبون PMI OCT 47.8 50.7
12:30 AM
JP
نهایی JIBUN بانک کامپوزیت PMI OCT 47.9 50.7
11:30 PM
JP
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار SEP -3.9%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه مخارج خانوار SEP -3%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 30/OCT
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 30/OCT
07/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
خلاصه نظرات BoJ
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
JP
Reuters Tankan شاخص NOV 16
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه متوسط درآمد نقدی SEP 0.7%
11:50 PM
JP
ذخایر ارزی خارجی OCT
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:45 AM
JP
30 ساله JGB Auctions 0.702%
05:00 AM
JP
بررسی ناظران اقتصاد چشم انداز OCT
05:00 AM
JP
شاخص همزمان ابتدایی SEP 91.3
05:00 AM
JP
بررسی ناظران اقتصاد جاری OCT 42.1
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم ابتدایی SEP 101.3
11:50 PM
JP
حساب جاری SEP ¥1665.6B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه وام دهی بانکی OCT 0.6%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
JP
سفارشات ابزار ماشین (تغییرات سالیانه) OCT 71.9%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 06/NOV
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 06/NOV
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه سفارشات ماشین آلات SEP -2.4%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ماشین آلات SEP 17%
11:50 PM
JP
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه OCT 0.3%
11:50 PM
JP
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 6.3%
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص صنعت خدمات SEP -1.7%
14/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 0.5% 1.5%
11:50 PM
JP
رشد GDP سالانه Prel Q3 1.9% 1.2%
11:50 PM
JP
تولید ناخالص داخلی سرمایه مخارج چهار ماهه Prel Q3 1.4%
11:50 PM
JP
تولید ناخالص داخلی GDP QoQ Prel Q3 -0.3%
11:50 PM
JP
تولید ناخالص داخلی مصرف خصوصی چهار ماهه Prel Q3 0.9%
11:50 PM
JP
شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) Prel Q3 -1.1%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
JP
(تغییرات ماهیانه) ظرفیت مصرف SEP -3.9%
04:30 AM
JP
(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی نهایی SEP 8.8%
04:30 AM
JP
(تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی نهایی SEP -3.6%
17/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
موازنه تجاری OCT ¥-622.8B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات OCT 13%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 13/NOV
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 13/NOV
11:50 PM
JP
(واردات (تغییرات سالیانه OCT 38.6%
18/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.2%
11:30 PM
JP
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته OCT 0.1%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی OCT -0.5%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%

ژاپن - تقویم - شاخص های اقتصادی

ژاپن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.