بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 23198.00 23199 23199 23199 23199 23199
بازار سهام 970.07 949 934 918 903 873
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.87 4.8 4.84 4.89 4.93 5.03
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.4 6.1 5.9 6 5.2
نرخ بیکاری 2.19 2.3 2.4 2.3 2.2 2.4
نرخ تورم 2.64 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6
نرخ بهره 6.25 6.25 6 6 6 5.25
موازنه تجاری -768.20 -1600 -355 -470 900 -1400
حساب جاری 1244.00 1720 2700 3030 2060 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2 2 2 2 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 60 60 60 60 58
بودجه دولت -3.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
شاخص PMI تولید 51.20 54.4 52.3 51.2 51 53
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.4 6.1 5.9 6 5.2
تولید ناخالص داخلی 223.86 255 255 255 255 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3493399.00 657636 1511702 924073 932256 980734
تولید ناخالص ملی 4764958.00 4917437 4910289 4934114 4977809 5236655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1228570 1226784 1232736 1243653 1308323
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 1990 1990 1990 1990 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 6500 6500 6500 6500 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500567.00 72492 230298 126795 127918 134569
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224464.00 34458 84406 61594 61364 64555
تولید ناخالص داخلی از ساخت 640172.00 126296 284147 174126 175668 184802
تولید ناخالص داخلی از معادن 207784.00 41298 93007 47678 47500 49970
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94215.00 19897 44744 24020 23931 25175
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1354796.00 268482 575646 369847 373123 392525
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102349.00 20736 44537 27642 27886 29337
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20574.00 4230 9462 5571 5620 5913
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.19 2.3 2.4 2.3 2.2 2.4
افراد شاغل 54.00 54.6 54.7 54.9 55 55.6
افراد بیکار 1.11 1.1 1 1.1 1.1 1.3
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4180 4180 4180 4360
جمعیت 95.50 97.1 97.1 97.1 96.4 97.3
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 5433.00 6200 5900 5800 6400 6600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 5527.00 6100 5900 5500 6350 6550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.29 8.1 8.4 7.07 8.2 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.70 77.1 76.9 76.7 76.6 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.64 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.85 113 114 116 115 119
اندازه اصل تورم 1.82 1.4 1.3 1.6 1.8 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153.44 165 165 165 165 172
قیمت صادرات 121.20 100 100 100 100 107
قیمت واردات 120.60 106 106 106 106 108
قیمت تولید 102.80 109 109 109 125 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 -0.1 0.4 0.6 0.1 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.25 94.24 97.81 98.51 93.44 96.71
تورم مواد غذایی 1.15 4.5 4.4 4.1 3.9 4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6 6 6 5.25
عرضه پول M0 977907.00 885000 885000 885000 885000 925000
عرضه پول M1 1982009.00 2250000 2250000 2250000 2250000 2550000
نرخ بهره بین بانکی 4.09 5.3 5.05 5.05 5.05 5.05
عرضه پول M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 8290000 9150000
ذخایر ارزی 49497.31 59600 59600 59600 59600 60000
نرخ بهره سپرده 4.78 4.78 4.53 4.53 5 5.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -768.20 -1600 -355 -470 900 -1400
حساب جاری 1244.00 1720 2700 3030 2060 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2 2 2 2 1.6
واردات 14670.00 21000 19600 19670 21500 22700
صادرات 13910.00 19400 19245 19200 22400 24300
بدهی خارجی 109178.60 101500 101500 101500 101500 121500
رابطه مبادله 100.50 94.62 94.62 94.62 94.62 99.07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4.10 4.5 9.5 14.1 20.5 22.5
ورود توریست 1588.20 1200 1450 1350 1300 1470
گردش سرمایه 2295.00 3700 4340 1500 -100 700
تولید نفت خام 235.00 257 255 254 260 280
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 60 60 60 60 58
بودجه دولت -3.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
ارزش بودجه دولت -174300.00 -160000 -160000 -160000 -160000 -120000
هزینه های دولت 325803.97 346655 345678 348936 347633 365710
درآمدهای دولت 1288665.00 1370000 1370000 1370000 1370000 1450000
هزینه های مالی 1462965.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1570000
مخارج نظامی 4961.80 5500 5500 5500 5500 5800
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 51.20 54.4 52.3 51.2 51 53
تولید صنعتی 10.30 8.4 9.1 8.3 7.7 6.9
تولید صنعتی 12.80 14.7 12.9 11.1 9.2 7.7
تغییرات موجودی انبار 140219.87 142700 142700 142700 142700 159000
ثبت خودرو 11453.00 21600 23500 24400 25600 27200
استخراج معدن -5.00 -2.6 -3.1 -3.8 -2.8 3.3
تولید الکتریسیته 14000.00 19000 19200 19700 19900 20500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.50 8.8 10.9 11.5 10.1 10.6
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 3514734 3509625 3526654 3557885 3742895
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 2.2 1.4 0.8 2.8 2.3
قیمت گازوئیل 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 123 124 124 124 115


Vietnam Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی