کانادا - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - پیش بینیکانادا تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2.1 2.7 2.6 2.7 1.5
رشد GDP سالانه 2.9 2.1 1.8 2.2 2.28 1.9
تولید ناخالص داخلی 1653 1800 2000 2000 2000 2160
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153 1860000 1928484 1940323 1959463 1900000
تولید ناخالص ملی 2195332 2196396 2227189 2252411 2230028 2267240
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095 397690 422278 422809 420114 425000
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 51700 52200 52200 52200 53000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 44150 44700 44700 44700 45280
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27850 28535 28632 28801 29359 30500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127079 127597 130642 131132 130746 120000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186382 186878 188527 188893 188576 180000
تولید ناخالص داخلی از معادن 157696 157001 159836 161786 160397 136000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110842 111811 113077 113667 115142 111000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1250550 1260757 1272835 1281144 1290325 1330000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 81412 81139 82466 83044 83206 82200
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40200 40815 40834 40162 42654 39200
[+]