قیمت روز سال
Inbursa 17.16 0.52 3.13% -28.74%
Banorte 89.76 -0.18 -0.20% -16.73%
Santander México 16.14 0.63 4.06% -40.16%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%