قیمت روز سال
Banco ABC Brasil SA 14.89 0.29 1.99% 3.45%
Alfa 15.02 -0.29 -1.89% 39.33%
Alpek 25.26 0.11 0.44% 40.57%
América Móvil 16.39 0.25 1.55% 13.58%
Banco Do Brasil 32.42 0.15 0.46% -7.45%
Bank Rakyat Indo 3,770.00 -30.00 -0.79% 20.83%
BB Seguridade 21.54 -0.40 -1.82% -23.26%
Bbva Banco Frances 3.12 0.06 1.96% -32.47%
Banco Macro 13.88 0.01 0.04% -39.17%
Bolsa Mexicana de Valores 41.28 0.12 0.29% -7.34%
Banco BTG Pactual SA 31.67 -0.60 -1.86% -63.89%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 12.33 0.04 0.33% -14.79%
BM&F Bovespa 16.10 -0.31 -1.89% -75.32%
Cielo 3.39 -0.03 -0.88% -33.79%
Gentera 11.68 -0.55 -4.50% 39.21%
Inbursa 19.79 0.08 0.41% 23.15%
Banorte 129.92 0.46 0.36% 56.72%
Grupo Financiero Galicia 8.08 -0.07 -0.86% -33.88%
Brasil RE (Instituto de Resseguros do Brasil 5.74 -0.14 -2.38% -20.17%
Itaúsa 11.25 0.07 0.63% 3.40%
Itaú Unibanco 29.82 0.29 0.98% 7.89%
Genomma Lab Internacional 20.44 -0.12 -0.58% -11.78%
Porto Seguro SA 51.23 -0.37 -0.72% -4.14%
Banco Santander 41.20 0.25 0.61% 37.75%
Santander México 23.72 -0.03 -0.13% 68.59%
Sul America SA 30.95 -0.85 -2.67% -37.37%
XP Inc 40.56 -1.55 -3.68% -14.21%

قیمت روز سال
IPC Mexico 50910 12.74 0.03% 34.79%