قیمت روز سال
Bolsa Mexicana de Valores 46.24 -0.37 -0.79% 20.98%

قیمت روز سال
IPC Mexico 38201 516.07 1.37% -11.90%