2474

219.50

تغییر روزانه:

0.69%

سالیانه:

13.44%

قیمت روز سال
TAIEX 11079 136.86 1.25% 5.51%