2317

91.00

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

27.27%قیمت روز سال
TAIEX 11927 91.31 0.77% 21.87%