2330

424.00

تغییر روزانه:

0.24%

سالیانه:

58.21%

قیمت روز سال
Taiwan Semiconductor 424.00 1.00 0.24% 58.21%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%