992

4.81

تغییر روزانه:

-1.64%

سالیانه:

-17.64%

قیمت روز سال
Lenovo Group 4.81 -0.08 -1.64% -17.64%

قیمت روز سال
Hang Seng 25244 353.34 1.42% -0.15%