قیمت روز سال
Alaris Royalty 12.36 1.02 8.99% -32.53%
AGF Management 4.00 0 0% -23.81%
Canaccord Genuity 5.67 0.04 0.71% 9.50%
CI Financial 18.09 0.74 4.27% -14.31%
Dundee 0.97 0 0% -1.02%
IGM Financial 35.08 0.81 2.36% -6.00%
Labrador Iron Ore 22.97 0.01 0.04% -25.88%