قیمت روز سال
Battalion Oil 7.93 0.46 6.09% 63.40%
Marathon Oil 4.08 -0.21 -4.90% -66.75%

قیمت روز سال
Russell 2000 1497 -12.45 -0.82% -1.67%