قیمت روز سال
Conagra Foods 35.70 -0.18 -0.50% 25.97%
John B Sanfilippo Son 82.12 -1.14 -1.36% 4.23%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%