27

60.55

تغییر روزانه:

1.25%

سالیانه:

37.95%

قیمت روز سال
Galaxy Entertainment Group 60.55 0.75 1.25% 37.95%

قیمت روز سال
Hang Seng 25244 353.34 1.42% -0.15%