قیمت روز سال
Acadia Pharmaceuticals 16.15 -0.07 -0.43% -11.89%
Agios Pharmaceuticals 28.22 0.85 3.11% -35.70%
Alnylam Pharmaceuticals 232.00 8.63 3.86% 14.37%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
Amarin 1.53 0.12 8.51% -68.97%
Aptinyx Inc 0.69 0.13 24.22% -71.73%
Baxter International 59.90 0.95 1.61% -19.03%
Cara Therapeutics 12.56 0.75 6.35% -4.27%
Cytokinetics 52.74 0.24 0.46% 62.13%
DBV Technologies 2.71 -0.05 -1.81% -42.95%
Esperion Therapeutics 6.41 -0.02 -0.31% -54.47%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Immunogen 5.31 0.04 0.76% -8.92%
Ionis Pharmaceuticals 46.11 1.85 4.18% 20.68%
Intra Cellular Therapies 59.19 2.86 5.08% 102.84%
Jazz Pharmaceuticals 157.43 0.88 0.56% 8.56%
Eli Lilly 304.61 1.59 0.52% 15.34%
MannKind 4.29 0.20 4.89% 7.52%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Nektar Therapeutics 4.85 0.14 2.97% -66.20%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Peregrine Pharmaceuticals 19.27 1.61 9.12% -17.15%
Rigel Pharmaceuticals 1.51 0.15 11.03% -62.44%
United Therapeutics 221.49 2.32 1.06% 9.53%
Vanda Pharmaceuticals 10.55 0.28 2.73% -34.72%
Intrexon 2.42 0.11 4.76% -60.59%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%