31/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 0.1% 0.3%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 0.1% -0.1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 0.1% 0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 2.2% -0.5%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.80% 0.36%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 1.48% 1.29%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI FEB -0.4% -0.2%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) FEB -2.6% -2.3%
01/04/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI MAR 40.3 48.7
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری FEB 9.7% 9.8%
03/04/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI MAR 52.1
06/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز MAR 50.5
07/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.4%
08/04/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه 0.072%
09/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 3.7%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -0.1%
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 0.74%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 2.50%
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.92%
15/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 0.3%
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR -0.1%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR 0.2%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAR -0.5%
17/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری FEB €0.542B
20/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
حساب جاری FEB €-209M
21/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB
22/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی FEB 1.2%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی FEB 3.8%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی FEB 5.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی FEB -1.8%
28/04/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.