05/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -3% 2.4% ®
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN -6.8% -3.2% ®
09/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -2%
10/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.5%
09:00 AM
IT
PPI (سالانه) JAN -1.8%
10:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.454%
11/03/2021 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
3-سال BTP حراج -0.33%
10:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 1.47%
10:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.18%
16/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی FEB 0.4%
09:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی FEB 0.7%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی FEB 0.7%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی FEB -0.9%
18/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
موازنه تجاری JAN €6.844B
19/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -1.5%
10:00 AM
IT
حساب جاری JAN €6715M
23/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی JAN 1.7%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی JAN 1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی JAN -0.5%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JAN 7%
26/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAR 99
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 101.4
10:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.429%
30/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI FEB
08:00 AM
IT
PPI (سالانه) FEB
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.11%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله
31/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR
01/04/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
IHS Markit Manufacturing PMI MAR 56.9


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.