22/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی NOV -0.3% 0.6%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی NOV 0.1% -0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی NOV 0% 0.6%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی NOV -4.3% -1.6% ®
26/01/2020 واقعی قبلی
IT
Regional Elections
29/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار JAN 99.1
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 110.8
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.2%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) DEC -2.5%
10:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.221%
30/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
نرخ بیکاری DEC 9.7%
10:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.61%
10:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 1.35%
31/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.1%
09:00 AM
IT
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 0.3%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI JAN 46.2
04/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.5%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.2%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.5%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.2%
05/02/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI JAN 51.1
07/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 0.9%
10/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.6%
12/02/2020 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.242%
13/02/2020 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 0.18%
10:45 AM
IT
30 سال BTP حراج
10:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.94%
14/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
موازنه تجاری DEC
19/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
حساب جاری DEC €4921M


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.