10/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -0.3% -0.4%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -2.4% -2.2% ®
11/12/2019 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.135%
12/12/2019 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 0.22%
10:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 2.29%
10:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.91%
13/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی OCT 1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی OCT -1.6%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی OCT 0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی OCT 0.3%
16/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 0.2%
09:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV -0.1%
17/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
موازنه تجاری OCT €2.779B
19/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 0.3%
20/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار DEC 98.9
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 108.5
10:00 AM
IT
حساب جاری OCT €4102M
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.1%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) NOV -3%
23/12/2019 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.215%
30/12/2019 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.64%
10:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 1.29%
02/01/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI DEC 47.6
03/01/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI DEC 50.4
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی DEC
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی DEC
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی DEC
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی DEC


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.