25/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار SEP 86.1
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 100.8
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.330%
29/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.2%
08:00 AM
IT
PPI (سالانه) AUG -4.2%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.58%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 1.11%
30/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.3%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.5%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -1.3%
01/10/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI SEP 53.1
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری AUG
05/10/2020 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI SEP 47.1
06/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز SEP 50.6
07/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -2.2%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG
09/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 7.4%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -8%
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.225%
13/10/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 0.07%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.75%
15/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی AUG 3.7%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی AUG -8.1%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی AUG 8.1%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی AUG -7.2%
16/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP -1.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP -0.5%
09:00 AM
IT
موازنه تجاری AUG €9.694B


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.