26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAY 110 109 109.5
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 100 100.5 100.9
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه MAR 20.9% 17.8%
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه MAR 2.8% 0.4%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:10 AM
IT
BOT مزایده 6 ماهه -0.308%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 4% 0.3%
08:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 36.9% 38.8%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.6% -0.2%
08:00 AM
IT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 6.2% 5.8%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 6%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY -0.1%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 0.4%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 6.3%
09:10 AM
IT
BTP مزایده ده ساله 2.78%
09:10 AM
IT
حراج 15 ساله BTP 2.11%
09:10 AM
IT
حراج 20 ساله BTP 2.69%
09:10 AM
IT
BTP مزایده پنج ساله 1.91%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
IT
S&P Global Manufacturing PMI MAY
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری APR 8.3%
09:00 AM
IT
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) MAY -33%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:45 AM
IT
PMI خدمات جهانی S&P MAY 55.7
07:45 AM
IT
S&P Global Composite PMI MAY 54.5
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
IT
S&P Global Construction PMI MAY 59
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -0.5% 0.3%
08:00 AM
IT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 5.6% 5.8%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR
08:00 AM
IT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 3% 1.2%
09:10 AM
IT
BOT مزایده دوازده ماهه 0.121%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:10 AM
IT
حراج 15 ساله BTP
09:10 AM
IT
حراج 20 ساله BTP
09:10 AM
IT
BTP مزایده دو ساله
09:10 AM
IT
BTP مزایده سی ساله 3.06%
09:10 AM
IT
BTP مزایده هفت ساله
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه MAY 6%
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY -0.1%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 0.4%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY 6.3%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری APR €-0.084B €-1.2B
08:00 AM
IT
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR 19.4% 17.4%

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.