06/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز JUN 51.6 51
07/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 24.3% -10.7% ®
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -10.5% -26.7% ®
10/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -19.1%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -42.5%
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه 0.014%
14/07/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 0.46%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 2.49%
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 1.10%
15/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN -0.2%
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN -0.2%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN -0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN -0.3%
16/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری MAY €-1.157B
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -67.8%
17/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی MAY -32.2%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی MAY -29.4%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی MAY -46.9%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی MAY -49%
20/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
حساب جاری MAY €-915M
24/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار JUL 79.8
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 100.6
29/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.1%
08:00 AM
IT
PPI (سالانه) JUN -5.3%
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.224%
30/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری JUN 7.8%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.68%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 1.20%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -5.3%
08:00 AM
IT
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q2 -5.4%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUL
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUL
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 24.3%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -10.5%


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.