29/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAY 100.6
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 110.5
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.028%
30/05/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 1.72%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 2.59%
31/05/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 -0.1%
08:00 AM
IT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 0%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 1.1%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAY 0.5%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 1.1%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAY 0.2%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI APR 0%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) APR 2.9%
03/06/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI MAY 49.1
04/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری APR 10.2%
05/06/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI MAY 50.4
07/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -3.3%
10/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -1.4%
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -0.9%
12/06/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه 0.122%
13/06/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج
14/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی APR 2.2%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی APR 1.3%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی APR 0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی APR -3.6%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی MAY
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAY
09:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAY
19/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری APR
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 8.1%
09:00 AM
IT
حساب جاری APR €4040M


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.