Jan/01 سال نو
Jan/06 (مراسم مذهبی مسیحی) ظهورعیسی
Apr/15 جمعه قبل از عید پاک
Apr/18 دوشنبه عید پاک
Apr/25 روز رهایی
Jun/02 روز جمهوری
Aug/15 فرضیه مریم
Nov/01 روز همه مقدسین
Dec/08 جشن مفهوم بی نظیر
Dec/26 روز سنت استفان