بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 19017.00 19033 18555 18090 17635 16725
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80 0.77 0.81 0.86 0.9 1
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.33 0.03 0.07 0.11 0.15 0.23

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.00 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.00 -4 1 16.2 9.5 2.9
نرخ بیکاری 9.70 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
نرخ تورم -0.60 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
حساب جاری 5950.00 2210 1900 2400 1980 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 152 152 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار 92.10 82 85 84 86 89
شاخص PMI تولید 53.20 49 51 53 52.4 54
شاخص PMI خدمات 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.40 99 99 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.00 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.00 -4 1 16.2 9.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 2001.24 1800 1920 1920 1920 1920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354245.50 406857 412982 410771 412137 412553
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61006.10 74946 75353 73296 71749 75996
تولید ناخالص داخلی سرانه 35613.80 33800 34600 34600 34600 34600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42412.70 39400 40600 40600 40600 40600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790.80 7066 7923 8183 9065 7165
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12168.40 16551 16424 16260 14588 16782
تولید ناخالص داخلی از ساخت 54929.60 70926 72263 69475 64108 71919
تولید ناخالص داخلی از خدمات 242676.50 274204 274578 275406 282038 278043

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.70 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
افراد شاغل 22929.40 20500 20800 21200 21500 21700
افراد بیکار 2467.16 3200 3100 3000 2940 2890
نرخ اشتغال 58.10 55.1 55.4 55.9 56.1 56.4
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 60.2 60 60.4 60.6 60.9
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 4.5 5.6 5.2 4.7 4
نرخ بیکاری جوانان 31.20 27 31.8 31.4 30.9 25.1
هزینه های کار 120.80 113 109 114 121 115
دستمزد 2502.00 2525 2452 2482 2507 2580
دستمزد در تولید 103.30 118 101 102 104 121
رشد دستمزد 0.50 -2 -0.8 0.2 0.7 1
جمعیت 60.36 60.26 60.15 60.15 60.15 60.15
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
تغییر اشتغال -2.50 -0.6 0.3 0.4 0.3 0.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.60 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.70 107 107 107 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 102 103 104 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.90 104 102 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.10 0.2 0.4 0.7 1 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.33 104 104 106 106 105
قیمت تولید 100.00 102 101 99.59 101 103
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 -1.2 0.2 0.6 0.9 1.2
تورم مواد غذایی 1.20 1.3 1.1 1.5 1.4 1.6
CPI مسکن آب و برق 98.30 103 103 99.39 99.09 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.10 105 104 104 103 106

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.49 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
عرضه پول M2 1721114.00 1820000 1820000 1870000 1910000 1920000
ترازنامه بانک 3778120.25 4120000 4180000 4250000 4230000 4220000
وام به بخش خصوصی 671164.00 677000 685000 682000 679000 685000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 179 177 177 177 177
ترازنامه بانک مرکزی 1317842.30 1271000 1321000 1364000 1361000 1341000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
حساب جاری 5950.00 2210 1900 2400 1980 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
واردات 23789.00 25500 26040 27200 37400 33600
صادرات 27718.00 30900 30200 31400 40500 34400
بدهی خارجی 2276159.00 2370000 2360000 2380000 2400000 2410000
گردش سرمایه 25255.00 -3600 1980 2420 2500 2980
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 4284.00 1200 1510 2720 3200 1900
تولید نفت خام 73.00 70 70 70 70 70
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.00 -2470 -2470 1500 3650 980

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 152 152 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت 18.59 -4.9 -21 -61 -4 -5.9
هزینه های دولت 78918.20 89500 89400 89200 88700 89000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 59 52 52 52 52
درآمدهای دولت 45.91 84 27 36 27 89
بدهی های دولت 2578856.20 2594000 2624000 2621000 2628000 2634000
هزینه های مالی 27.32 105 88 40 41 104

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 92.10 82 85 84 86 89
شاخص PMI تولید 53.20 49 51 53 52.4 54
شاخص PMI خدمات 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
تولید صنعتی -0.30 -6 15.1 25 11 4.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.70 1 0.5 0.6 -1.2 0.6
تولید صنعتی -14.70 -8 16 27 12 5
استفاده از ظرفیت 63.80 67 65 69 70 72
میزان سفارشات جدید 71.30 84 89 91 92 98
سفارشات کارخانه 15.10 -0.8 1 0.9 -0.6 0.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 38.90 2 1 12 8 10
ثبت خودرو 156132.00 105000 99000 101000 99000 132000
استخراج معدن 1.50 -4.8 16 20 10 4.5
ورشکستگی 3115.00 4000 3800 3700 3200 3600
پی ام آی مرکب 50.40 45 50.4 53.4 52.8 53.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.40 99 99 100 102 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 -2.8 4.5 10.5 3 5.6
هزینه های مصرف کننده 216689.60 245061 251506 247499 251966 248492
درآمد قابل تصرف شخص 274377.00 298660 287402 296743 341401 302841
پس انداز های شخصی 18.60 14 13 12.5 12.2 11.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.60 51 49 49 49 49
بدهی خانوار به درآمد 60.95 67 65 65 65 65
نرخ وام بانکی 1.70 2.23 1.71 1.71 1.71 2.73
تسهیلات اعتباری خریدار 108650.00 103545 106601 111580 126174 104994
قیمت گازوئیل 1.79 1.68 1.65 1.57 1.49 1.59

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز 12.80 -6 20.2 37.6 10.5 5.6
شاخص مسکن 102.50 95 97 99 100 102
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71 70 70 70 70
پی ام آی ساخت و ساز 51.20 49 51 54 53.2 52


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.