بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 25438.16 24883 24168 23474 22800 21510
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.73 0.76 0.81 0.86 0.92 1.06
1 Month Bill Yield -0.55 0.04 0.08 0.12 0.17 0.19
20 Year bond Yield 1.43 1.44 1.5 1.55 1.61 1.73
3 ماه بیل عملکرد -0.54 0.03 0.06 0.1 0.13 0.15
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.48 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
نرخ تورم 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
حساب جاری 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 160 160 157 157 157
بودجه دولت -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
اطمینان کسب و کار 113.40 113 109 107 105 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.20 115 114 108 110 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
تولید ناخالص داخلی 1886.45 1920 1920 2000 2000 2000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 414142.60 450664 420529 425921 438991 433986
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81978.00 84474 80591 84507 86897 83169
تولید ناخالص داخلی سرانه 32901.88 34600 34600 35200 35200 35200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38992.15 40600 40600 41200 41200 41200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7898.30 8589 7942 8344 8372 8196
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18932.30 19390 18153 19373 20068 18734
تولید ناخالص داخلی از ساخت 74300.90 79677 75820 77555 78759 78246
تولید ناخالص داخلی از خدمات 272471.90 299050 277683 279528 288820 286569

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
افراد شاغل 22908.62 22340 22370 22400 22500 22600
افراد بیکار 2339.30 2710 2690 2610 2580 2510
نرخ اشتغال 58.40 57.1 57.4 58 58.2 58.4
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50 63.6 64 64.2 64.4 64.8
نرخ بیکاری بلند مدت 5.50 5.3 5.4 5.6 5.5 5.7
نرخ بیکاری جوانان 27.70 27.5 27.6 27.8 27.7 27.9
هزینه های کار 113.80 109 110 114 115 111
دستمزد 2333.00 2525 2580 2361 2359 2392
دستمزد در تولید 104.50 104 105 105 106 106
رشد دستمزد 0.70 0.9 1.1 1.2 1.1 1.4
جمعیت 59.64 59.4 59.4 59.1 59.1 59.1
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال -0.90 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 105 104 105 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.40 1.2 109 109 109 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.30 104 104 105 105 105
اندازه اصل تورم 0.60 0.7 1.1 1.2 1.1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.72 107 107 107 108 109
قیمت تولید 110.30 104 103 106 110 105
تغییر قیمت تولید کننده 10.40 3.6 2.2 2.4 2.1 1.9
تورم مواد غذایی 0.10 0.8 1.2 1.5 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 107.80 101 103 105 106 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.80 105 104 108 109 106

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
عرضه پول M2 1874061.00 1910000 1890000 1940000 1950000 1990000
ترازنامه بانک 3973878.68 3970000 4030000 4080000 4110000 4150000
وام به بخش خصوصی 662094.00 679000 685000 684000 683200 691000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 161.60 177 177 175 175 175
ترازنامه بانک مرکزی 1557701.70 1521000 1541000 1551000 1564000 1591000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
حساب جاری 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
واردات 40202.08 37400 34600 42900 36100 37100
صادرات 48964.13 44500 42400 47800 41500 46200
بدهی خارجی 2345211.00 2400000 2410000 2420000 2440000 2450000
گردش سرمایه 4220.80 2500 2980 1850 3040 3020
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 1426.21 3200 1900 1720 3640 2300
تولید نفت خام 57.00 100 100 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4966.00 3650 980 2420 2690 510

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 160 160 157 157 157
بودجه دولت -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
ارزش بودجه دولت 8.14 -29 -5.9 -47 -25 -23
هزینه های دولت 80422.10 84700 85000 84200 83700 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.30 59 59 53 53 53
درآمدهای دولت 37.77 27 89 37 34 96
بدهی های دولت 2696207.70 2728000 2734000 2745000 2755000 2774000
هزینه های مالی 29.63 56 130 84 59 119

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 113.40 113 109 107 105 102
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
تولید صنعتی 7.00 11 4.6 3.2 3.8 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 -1.2 0.6 0.8 0.8 0.5
تولید صنعتی 8.10 12 5 3.4 4.2 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.70 76 76 77 76 78
ثبت خودرو 64689.00 161000 122000 175200 156000 145000
استخراج معدن -0.30 10 4.5 3.4 4.1 3.2
پی ام آی مرکب 59.10 58.6 54.5 54.1 54.6 55.1
ورشکستگی 2539.00 3200 3600 3200 3400 3200

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.20 115 114 108 110 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.70 3 5.6 3.8 4.6 3.2
هزینه های مصرف کننده 244547.50 266285 246052 246000 259220 253926
درآمد قابل تصرف شخص 293303.00 323918 302288 309728 310901 311961
پس انداز های شخصی 17.10 13 12.8 12.6 12.4 12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.90 49 49 47 47 47
بدهی خانوار به درآمد 61.69 70 70 66 66 66
نرخ وام بانکی 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
تسهیلات اعتباری خریدار 112096.14 120099 115008 116221 115396 118688
قیمت گازوئیل 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 32.60 10.5 5.6 3.2 4.5 2.7
شاخص مسکن 101.10 100 102 101 103 105
نرخ مالکیت مسکن 72.40 70 70 67 67 67
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 65.20 54.9 52 52.7 53.2 53.8


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.