بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 21425.14 20348 20040 19738 19441 18857
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.46 2.87 2.98 3.08 3.2 3.43
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
نرخ بیکاری 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
نرخ تورم 1.00 0.9 1.2 1.4 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 321.80 2800 1500 400 6000 5400
حساب جاری 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.10 133 133 133 133 132
بودجه دولت -2.10 -2 -2 -2 -2 -2.4
اطمینان کسب و کار 101.70 100 98 99 101 102
شاخص PMI خدمات 50.40 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.40 112 109 110 111 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
تولید ناخالص داخلی 1934.80 2010 2010 2010 2010 2050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402822.50 403712 404124 403677 403628 406857
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74203.10 73165 75036 74054 74352 74946
تولید ناخالص داخلی سرانه 34877.83 35600 35600 35600 35600 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220.08 36000 36000 36000 36000 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6995.70 7195 7129 7078 7010 7066
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16386.60 16257 16365 16465 16419 16551
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70222.70 70967 70870 70661 70363 70926
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271485.00 271409 271934 271589 272028 274204
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
افراد شاغل 23235.56 24100 24400 24700 25100 25900
افراد بیکار 2719.05 2620 2600 2580 2570 2500
قسمت مدت زمان اشتغال 35938.62 39400 39800 40900 42000 43000
استخدام تمام وقت 142720.63 146700 147200 147600 148000 149000
نرخ اشتغال 58.70 59 59.1 59.2 59.4 59.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.7 65.7 65.8 65.8 65.9
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5.2 5 4.9 4.8 4.5
نرخ بیکاری جوانان 33.00 29.8 29.5 28.9 28.4 27
هزینه های کار 108.70 109 109 110 111 112
دستمزد 2434.00 2459 2459 2459 2459 2475
دستمزد در تولید 113.70 114 115 115 116 118
رشد دستمزد 1.70 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
جمعیت 60.48 60.21 60.21 60.21 60.37 60.26
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1410 1410 1410 1410 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2440 2440 2440 2440 2500
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1500 1500 1500 1500 1550
هزینه زندگی انفرادی 935.00 1020 1020 1020 1020 1090
تغییر اشتغال -0.30 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.00 0.9 1.2 1.4 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20 1 105 105 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 103 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 102 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.40 0.6 0.7 0.7 1 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.94 110 110 111 112 115
قیمت تولید 105.20 105 105 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 2.9 2.5 2.3 2.1 2
قیمت صادرات 108.80 109 110 110 111 112
قیمت واردات 108.60 110 110 111 111 113
تورم مواد غذایی 1.70 2 1.8 1.9 2 2.3
CPI مسکن آب و برق 106.30 104 101 104 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10 104 107 108 106 108
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 0.19
عرضه پول M1 1162340.00 1320000 1340000 1360000 1370000 1510000
عرضه پول M2 1531787.00 1780000 1810000 1830000 1850000 2010000
عرضه پول M3 1541925.00 1820000 1850000 1870000 1880000 2050000
ترازنامه بانک 3684523.55 4050000 4080000 4110000 4150000 4290000
وام به بخش خصوصی 679216.00 765000 795000 815000 858000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90 168 168 168 168 166
ترازنامه بانک مرکزی 978409.10 1122000 1152000 1201000 1261000 1341000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 321.80 2800 1500 400 6000 5400
حساب جاری 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
واردات 35381.46 38700 37400 38100 34400 37500
صادرات 35703.26 41500 38900 38500 40400 42900
بدهی خارجی 2139097.00 2190000 2210000 2230000 2250000 2320000
رابطه مبادله 100.20 99.09 100 99.1 100 99.12
گردش سرمایه 5765.00 1820 6510 5250 5560 5210
حواله 153.71 169 165 165 159 155
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 2312.00 2500 4500 4700 2400 2500
تولید نفت خام 88.00 85 85 85 84 84
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4021.00 -1220 2900 -600 1050 470
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.10 133 133 133 133 132
بودجه دولت -2.10 -2 -2 -2 -2 -2.4
ارزش بودجه دولت 16.61 -10 4.6 3.8 -5.8 -4.9
هزینه های دولت 78024.10 78132 78245 78208 78180 78806
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 47 47 46
درآمدهای دولت 37.43 37.6 49.8 38.2 102 105
بدهی های دولت 2358007.70 2408000 2421000 2439000 2457000 2514000
هزینه های مالی 20.82 47.6 45.2 34.4 108 110
درخواست پناهندگی 2220.00 10500 9950 8700 7080 6820
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 101.70 100 98 99 101 102
شاخص PMI خدمات 50.40 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
تولید صنعتی -0.80 0.7 1.5 1.2 1.4 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.70 0.4 -0.3 0.4 0.3 0.2
تولید صنعتی -2.60 0.8 1.6 1.2 1.5 1.8
استفاده از ظرفیت 78.70 78.5 78.4 78.2 78.4 78.6
سفارشات کارخانه 1.80 0.6 -1 -2.4 -0.4 0.2
میزان سفارشات جدید 109.60 125 121 112 117 119
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -36.40 -22 -8 -11 -7 -4
ثبت خودرو 177825.00 217000 199000 177000 125000 129000
تولید فولاد 1959.00 2250 2020 2060 1540 1560
استخراج معدن -4.60 -3.6 -2.8 -1.4 0.5 1
ورشکستگی 2170.00 2900 2900 2400 3600 3400
پی ام آی مرکب 49.60 50 50.5 50.9 51 52.7
تولید الکتریسیته 26840.00 26200 24200 24300 25170 24500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.40 112 109 110 111 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1.2 1.5 1.4 1.3 1.5
هزینه های مصرف کننده 242630.50 242181 242328 242512 243116 245061
درآمد قابل تصرف شخص 295698.00 302000 304000 304000 306000 312000
پس انداز های شخصی 8.30 8.5 8.5 8.7 8.7 9.5
نرخ وام بانکی 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.48
تسهیلات اعتباری خریدار 103036.42 115100 120200 125100 132000 145000
قیمت گازوئیل 1.84 1.79 1.75 1.7 1.66 1.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.90 36.7 36.7 36.7 36.7 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.12 55.2 55.2 55.2 55.2 53.2
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -1.00 0.5 0.2 0.6 1.5 1.6
شاخص مسکن 98.40 99 100 100 101 104
پی ام آی ساخت و ساز 50.70 50.1 49 50.2 50.5 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71.5 71.5 71.5 71


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.