بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 23536.48 22387 22086 21786 21493 20917
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.30 1.09 1.14 1.2 1.26 1.38
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ بیکاری 9.90 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
نرخ تورم 0.30 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
حساب جاری 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 3 2.5 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 137 137 137 137 137
بودجه دولت -2.20 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
اطمینان کسب و کار 99.60 99.5 102 102 102 102
شاخص PMI خدمات 52.20 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 50.6 52 51.9 52.5 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.70 111 112 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
تولید ناخالص داخلی 2073.90 2030 2090 2090 2090 2090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430577.40 403980 404870 404997 432300 405192
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76093.00 74333 74920 76321 76397 74556
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 35200 35800 35800 35800 35800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 36000 36400 36400 36400 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7111.00 6998 7217 7132 7139 7019
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16737.00 16467 16863 16787 16804 16516
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70324.00 70425 70817 70535 70605 70636
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271777.00 272268 272188 272592 272864 273085
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
افراد بیکار 2553.50 2570 2550 2550 2540 2500
نرخ اشتغال 59.10 59.4 59.5 59.5 59.6 59.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.8 65.9 65.9 66 65.9
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 4.8 4.7 5.6 5.4 4.5
نرخ بیکاری جوانان 28.70 28.4 28 28.5 28.3 27
هزینه های کار 111.90 111 111 113 113 113
دستمزد 2467.00 2478 2480 2502 2502 2525
دستمزد در تولید 102.80 116 116 104 104 118
رشد دستمزد 0.80 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
جمعیت 60.48 60.8 59.84 59.84 59.84 59.84
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1150 1151 1146 1146 1172
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2382 2384 2373 2373 2427
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1466 1467 1460 1460 1494
هزینه زندگی انفرادی 935.00 952 953 948 948 970
تغییر اشتغال 0.50 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.60 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.80 0.9 0.9 1 1.1 1.2
قیمت تولید 103.20 107 107 107 105 110
تغییر قیمت تولید کننده -1.70 0.5 1 0.9 1.1 1.4
تورم مواد غذایی 1.10 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 103.20 106 107 104 103 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60 105 105 107 106 105
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.31 -0.06 -0.37 -0.37 -0.06
عرضه پول M2 1616435.00 1710000 1760000 1790000 1840000 1920000
ترازنامه بانک 3816691.59 3920000 3970000 4080000 4170000 4220000
وام به بخش خصوصی 650157.00 679984 667196 660753 652758 682024
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 168 166 166 166 166
ترازنامه بانک مرکزی 1025467.90 1121000 1161000 1211000 1259000 1321000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
حساب جاری 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 3 2.5 2.5 2.5 2.5
واردات 27204.00 31400 38020 37060 32100 34500
صادرات 29790.00 33400 42200 41900 37100 36900
بدهی خارجی 2171891.00 2250000 2270000 2290000 2300000 2320000
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 6419.89 2400 2700 4650 5100 2500
تولید نفت خام 79.00 80 78 78 78 78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 801.00 1050 -1120 -2870 -400 470
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 137 137 137 137 137
بودجه دولت -2.20 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
ارزش بودجه دولت 13.26 -5.8 -10.9 -25.6 9.7 -4.9
هزینه های دولت 78508.00 78545 78808 78744 78822 78780
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49 49.5 49.5 49.5 49.5
درآمدهای دولت 43.02 101 37.2 44.4 40.1 104
بدهی های دولت 2462572.70 2457000 2478000 2512000 2544000 2594000
هزینه های مالی 29.76 91.9 62.8 34.7 68.5 99
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 99.60 99.5 102 102 102 102
شاخص PMI خدمات 52.20 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
شاخص PMI تولید 47.70 50.6 52 51.9 52.5 52.7
تولید صنعتی -2.10 -2 0.7 1.1 1.4 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.2 -0.4 -0.2 -0.3 0.2
تولید صنعتی -2.20 -2.6 0.5 0.9 1.2 1.1
سفارشات کارخانه 1.10 -0.4 1 0.8 1.2 0.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.60 -12 -24 -24 -17 -8
ثبت خودرو 156851.00 119000 185000 177000 105000 121000
استخراج معدن -11.20 0.5 0.7 0.7 0.8 1
پی ام آی مرکب 50.80 50.7 50.8 50.8 51.9 52.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.70 111 112 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 1.3 1.5 1.2 1.4 1.5
هزینه های مصرف کننده 242938.00 243106 243569 243667 243910 243836
درآمد قابل تصرف شخص 297321.00 296034 297696 298213 298510 296922
پس انداز های شخصی 8.90 8.7 9 9 9.2 9.5
نرخ وام بانکی 1.83 1.98 2.23 1.91 1.91 2.23
تسهیلات اعتباری خریدار 108590.35 102723 105325 107958 109025 103031
قیمت گازوئیل 1.87 1.66 1.61 1.56 1.52 1.43
بدهی خانوار به درآمد 60.95 59 58 58 58 58
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 2.10 1.9 2 1.8 1.7 1.6
شاخص مسکن 99.00 99 101 101 102 104
پی ام آی ساخت و ساز 50.10 50.5 51.1 50.9 51.6 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71 71 71 71


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.