بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 20010.00 19498 19008 18532 18066 17134
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06 1.12 1.18 1.25 1.32 1.45
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
نرخ بیکاری 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
نرخ تورم -0.40 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
حساب جاری 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 157 152 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار 85.20 76 82 85 84 89
شاخص PMI تولید 51.90 47 49 51 53 54
شاخص PMI خدمات 51.60 43 44 50 52.9 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 95 99 99 100 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 2001.24 1800 1800 1920 1920 1920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 356646.80 416390 412941 411381 473292 424916
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71971.60 75956 75401 72691 83631 77588
تولید ناخالص داخلی سرانه 35613.80 33800 33800 34600 34600 34600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42412.70 39400 39400 40600 40600 40600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8099.80 7845 7925 8181 9412 8155
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16110.00 16579 16424 16271 18720 16901
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68823.10 73515 72297 69511 79972 74394
تولید ناخالص داخلی از خدمات 273297.00 276309 274454 276030 317571 282414

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
افراد شاغل 22701.57 20900 20500 20800 21200 21700
افراد بیکار 2203.51 2620 3200 3100 3000 2890
نرخ اشتغال 57.50 55.5 55.1 55.4 55.9 56.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 60.6 60.2 60 60.4 60.9
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 5 5 4.6 4.1 4.1
نرخ بیکاری جوانان 27.60 23.5 23.5 23.1 22.6 22.6
هزینه های کار 109.90 109 109 109 110 110
دستمزد 2467.00 2428 2418 2447 2472 2442
دستمزد در تولید 103.30 101 101 102 103 102
رشد دستمزد 0.60 -1.6 -2 -0.8 0.2 1
جمعیت 60.36 60.26 60.26 60.15 60.15 60.15
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
تغییر اشتغال -0.30 0.2 -0.6 0.3 0.4 0.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.40 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.10 -0.4 107 107 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 102 102 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.30 103 102 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.40 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.38 103 104 104 105 105
قیمت تولید 99.00 100 110 101 99.09 112
تغییر قیمت تولید کننده -4.50 -3 -1.2 0.2 0.6 1.2
تورم مواد غذایی 1.40 1.2 1.3 1.1 1.5 1.6
CPI مسکن آب و برق 98.20 102 103 103 99.39 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 105 105 104 104 106

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
عرضه پول M2 1700862.00 1770000 1850000 1850000 1910000 1920000
ترازنامه بانک 3887871.19 4050000 4120000 4180000 4250000 4220000
وام به بخش خصوصی 656901.00 672000 677000 685000 682000 685000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 179 179 177 177 177
ترازنامه بانک مرکزی 1237566.60 1229000 1271000 1271000 1364000 1341000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
حساب جاری 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
واردات 29624.43 25100 25500 26040 27200 33600
صادرات 35856.72 27100 30900 30200 31400 34400
بدهی خارجی 2240148.00 2320000 2370000 2360000 2380000 2410000
گردش سرمایه -6657.30 -1640 -3600 1980 2420 2980
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 443.58 1100 1500 1620 2120 2200
تولید نفت خام 82.00 78 78 78 78 75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 274.00 -4000 -2470 -2470 1500 980

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 157 152 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت -14.04 -19 -21 -61 -4 -15
هزینه های دولت 79038.50 87200 89500 89400 89200 89000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 59 59 52 52 52
درآمدهای دولت 26.29 23 84 27 36 89
بدهی های دولت 2507579.50 2544000 2594000 2624000 2621000 2634000
هزینه های مالی 40.33 42 105 88 40 104

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 85.20 76 82 85 84 89
شاخص PMI تولید 51.90 47 49 51 53 54
شاخص PMI خدمات 51.60 43 44 50 52.9 52.9
تولید صنعتی -13.70 -12 -6 15.1 25 4.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.20 -2.3 1 0.5 0.6 0.6
تولید صنعتی -14.70 -14 -8 16 27 5
استفاده از ظرفیت 63.80 66 67 65 69 72
میزان سفارشات جدید 76.10 85 84 89 91 98
سفارشات کارخانه 42.20 -1.1 -0.8 1 0.9 0.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 48.60 6 2 1 12 10
ثبت خودرو 136455.00 91000 105000 99000 101000 132000
استخراج معدن 1.50 -13 -4.8 16 20 4.5
تولید فولاد 1810.00 2120 1660 1660 1660 1710
ورشکستگی 3115.00 3600 4000 3800 3700 3600
پی ام آی مرکب 52.50 44 45 50.4 53.4 53.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 95 99 99 100 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20 -3.6 -2.8 4.5 10.5 5.6
هزینه های مصرف کننده 245048.40 253528 251506 247499 284746 258800
درآمد قابل تصرف شخص 293805.00 289574 287402 296743 341401 295737
پس انداز های شخصی 12.50 13.2 12.8 13 12.5 11.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.50 51 51 49 49 49
بدهی خانوار به درآمد 60.95 67 67 65 65 65
نرخ وام بانکی 1.69 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 108156.93 105210 106601 111580 125678 109692
قیمت گازوئیل 1.80 1.62 1.54 1.47 1.39 1.32

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -16.80 -12 -6 20.2 37.6 5.6
شاخص مسکن 99.40 94 95 97 99 102
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71 71 70 70 70
پی ام آی ساخت و ساز 51.00 46 49 51 54 52


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.