بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 23193.99 22276 21716 21172 20640 19575
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 0.72 0.76 0.8 0.84 0.93
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.30 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.6 0.7 2.3 1.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.60 -2.3 14.2 3.5 2.9 2
نرخ بیکاری 9.00 11.6 12 11.4 11.1 10.2
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 6843.54 5400 4160 4200 3900 3900
حساب جاری 6715.00 1900 2400 1980 1910 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 152 152 152 152 148
بودجه دولت -1.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -3.1
اطمینان کسب و کار 95.10 85 84 86 89 95
شاخص PMI تولید 55.10 51 53 52.4 54 54
شاخص PMI خدمات 44.70 50 52.9 52.5 52.9 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.70 99 100 102 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 1.1 0.9 -1 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 -0.6 0.7 2.3 1.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.60 -2.3 14.2 3.5 2.9 2
تولید ناخالص داخلی 2001.24 1920 1920 1920 1920 2000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402219.90 397978 404548 426049 413884 422162
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79545.30 71084 69669 82329 81852 83489
تولید ناخالص داخلی سرانه 35613.80 34600 34600 34600 34600 35200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42412.70 40600 40600 40600 40600 41200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7855.30 7905 8897 8130 8083 8245
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17757.20 15440 13896 18379 18272 18638
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71920.80 67052 62730 74438 74007 75487
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271377.30 267186 277137 280876 279247 284832

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.00 11.6 12 11.4 11.1 10.2
افراد شاغل 22839.36 21800 21200 21500 21700 22700
افراد بیکار 2257.37 2900 3000 2940 2890 2890
نرخ اشتغال 58.00 57.2 56.9 57.1 57.4 57.9
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90 63.6 63.4 63 63.6 65.2
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10 7.8 8.2 7.6 7.3 7.3
نرخ بیکاری جوانان 29.70 32.2 32.6 32 31.7 31.7
هزینه های کار 109.70 111 115 120 115 112
دستمزد 2502.00 2510 2507 2505 2580 2530
دستمزد در تولید 103.60 103 103 103 121 104
رشد دستمزد 0.60 0.2 0.1 0.4 0.8 1.2
جمعیت 60.36 60.15 60.15 60.15 60.15 60.04
سن بازنشستگی زنان 67.00 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.00 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
تغییر اشتغال 0.90 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.60 107 107 107 109 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 103 104 103 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.20 104 102 103 105 105
اندازه اصل تورم 0.80 0.4 0.7 1 1.2 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.45 105 106 105 106 107
قیمت تولید 101.10 101 100 99.59 112 102
تغییر قیمت تولید کننده -1.80 -0.8 0.6 0.9 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 0.70 1.1 1.5 1.4 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 103.00 104 99.39 99.09 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80 105 104 103 104 105

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.52 -0.52 -0.52 0.44 -0.52
عرضه پول M2 1809809.00 1820000 1870000 1910000 1910000 1920000
ترازنامه بانک 3846535.62 4180000 4250000 4230000 4230000 4260000
وام به بخش خصوصی 667998.00 685000 682000 679000 685000 691000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 177 177 177 177 175
ترازنامه بانک مرکزی 1367223.90 1321000 1364000 1361000 1341000 1401000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 6843.54 5400 4160 4200 3900 3900
حساب جاری 6715.00 1900 2400 1980 1910 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
واردات 31988.98 26040 27200 37400 33600 33600
صادرات 38832.52 30200 31400 40500 34400 42400
بدهی خارجی 2295928.00 2360000 2380000 2400000 2410000 2450000
گردش سرمایه 9161.30 1980 2420 2500 2980 3020
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 528.30 1510 2720 3200 1900 2300
تولید نفت خام 81.00 70 70 70 70 70
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4644.00 2560 1500 3650 980 510

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 152 152 152 152 148
بودجه دولت -1.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -3.1
ارزش بودجه دولت -45.93 -4.9 -21 -61 -5.9 -5.9
هزینه های دولت 79462.50 85400 89200 88700 89000 88900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 52 52 52 52 48
درآمدهای دولت 86.92 27 36 27 89 95
بدهی های دولت 2569257.50 2624000 2621000 2628000 2634000 2694000
هزینه های مالی 132.85 88 40 41 104 101

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 95.10 85 84 86 89 95
شاخص PMI تولید 55.10 51 53 52.4 54 54
شاخص PMI خدمات 44.70 50 52.9 52.5 52.9 52.9
تولید صنعتی -2.00 15.1 25 11 4.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.5 0.6 -1.2 0.6 0.6
تولید صنعتی -4.20 16 27 12 5 2.6
استفاده از ظرفیت 74.90 72 69 70 72 75
میزان سفارشات جدید 123.00 89 91 92 98 110
سفارشات کارخانه 1.70 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 56.80 25 12 8 10 9
ثبت خودرو 134001.00 99000 101000 99000 132000 155000
استخراج معدن -5.80 16 20 10 4.5 2
ورشکستگی 3115.00 3800 3700 3200 3600 3600
پی ام آی مرکب 47.20 50.4 53.4 52.8 53.4 54

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.70 99 100 102 105 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 1.1 0.9 -1 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.10 4.5 10.5 3 5.6 2
هزینه های مصرف کننده 243217.50 238883 247460 251730 250271 255276
درآمد قابل تصرف شخص 295932.00 289618 313339 306290 304514 310604
پس انداز های شخصی 14.60 13 12.5 12.2 11.7 10.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.60 49 49 49 49 47
بدهی خانوار به درآمد 61.56 65 65 65 65 64
نرخ وام بانکی 1.84 1.76 1.76 1.76 2.73 1.76
تسهیلات اعتباری خریدار 110055.68 107934 124002 113003 113247 115512
قیمت گازوئیل 1.92 1.82 1.73 1.65 1.56 1.49

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -1.50 20.2 37.6 10.5 5.6 2
شاخص مسکن 99.80 97 99 100 102 104
نرخ مالکیت مسکن 72.40 70 70 70 70 67
پی ام آی ساخت و ساز 48.70 51 54 53.2 52 52


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.