بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 24678.10 23165 22331 21526 20752 19285
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.90 3.18 3.39 3.6 3.83 4.34

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
نرخ بیکاری 8.30 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
نرخ تورم 6.00 4.4 4.2 3.8 3.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 -0.3 0.5 0.2 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -83.64 5400 7700 9100 6400 8900
حساب جاری -1025.00 2860 4700 1870 2980 1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 150.80 148 148 148 147 147
بودجه دولت -7.20 -5.7 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 109.30 108 105 102 102 100
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.50 53.1 55.5 56 57 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.70 52 54.4 55 55 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70 113 110 108 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 1886.45 2000 2000 2000 2000 2380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 428312.30 425000 427572 430313 434309 440210
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86542.60 83684 83382 86889 87754 88887
تولید ناخالص داخلی سرانه 29287.08 35200 35200 35200 35200 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38992.15 41200 41200 41200 41200 42000
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 6.60 3.1 3.1 3.1 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7729.40 8100 7779 7760 7838 7939
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20260.90 19606 19339 20342 20545 20810
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76358.70 76668 75756 76664 77428 78427
تولید ناخالص داخلی از خدمات 281264.10 279147 282984 282389 285202 288884

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 8.30 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
افراد شاغل 23040.45 23500 23550 23600 23650 23900
افراد بیکار 2073.51 2280 2250 2210 2210 2200
نرخ اشتغال 59.60 58.7 58.8 58.9 58.9 59.1
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50 64.8 64.9 65.1 65.3 65.4
نرخ بیکاری بلند مدت 5.50 6 5.8 6.1 5.9 6.1
نرخ بیکاری جوانان 24.50 25 24.8 25.1 24.9 25.1
هزینه های کار 109.70 114 115 114 111 113
دستمزد 2333.00 2580 2359 2361 2359 2392
دستمزد در تولید 105.50 106 106 106 107 108
رشد دستمزد 0.70 1.1 1.3 1.4 1.4 1.6
جمعیت 59.64 59.1 59.1 59.1 59.1 58.7
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.00 4.4 4.2 3.8 3.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 -0.3 0.5 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 109 109 111 114 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.70 110 110 112 115 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.20 105 105 106 107 108
اندازه اصل تورم 1.90 1.1 1.3 1.4 1.4 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.87 111 111 110 110 112
قیمت تولید 142.20 137 132 138 152 142
تغییر قیمت تولید کننده 36.90 26.8 16.3 11.5 6.8 2.5
تورم مواد غذایی 6.40 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7
CPI مسکن آب و برق 132.20 109 112 120 137 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.80 117 117 118 118 118

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
عرضه پول M2 1914818.00 1950000 1970000 1990000 1990000 2070000
ترازنامه بانک 4027860.65 4110000 4130000 4150000 4150000 4150000
وام به بخش خصوصی 665649.00 673200 676000 681000 681000 696000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 180.00 175 175 175 175 171
ترازنامه بانک مرکزی 1598123.00 1604000 1615000 1631000 1631000 1661000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -83.64 5400 7700 9100 6400 8900
حساب جاری -1025.00 2860 4700 1870 2980 1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
واردات 56435.85 36100 41200 37100 38200 40500
صادرات 56352.21 41500 48900 46200 44600 49400
بدهی خارجی 2443292.00 2440000 2445000 2450000 2450000 2490000
گردش سرمایه -6699.00 3040 1980 3020 3020 2840
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 1801.92 3640 3800 2300 2300 2700
تولید نفت خام 119.00 100 88 105 105 95
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1708.00 2690 2980 510 510 750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 150.80 148 148 148 147 147
بودجه دولت -7.20 -5.7 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -93.97 -25 -23 -23 -23 -20
هزینه های دولت 80730.50 83331 81874 81053 81861 82918
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.30 53 53 53 53 51
درآمدهای دولت 36.24 34 36 96 96 101
بدهی های دولت 2755371.50 2755000 2764000 2774000 2774000 2824000
هزینه های مالی 130.20 59 59 119 119 121

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 109.30 108 105 102 102 100
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.50 53.1 55.5 56 57 56
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.70 52 54.4 55 55 55
تولید صنعتی 3.00 3.8 3.2 3.4 3.3 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.8 -1 0.5 0.3 0.4
تولید صنعتی 3.50 2.2 2.4 3.8 3 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.60 78 78.2 78 78 79
ثبت خودرو 97339.00 156000 184000 145000 145000 169000
استخراج معدن -15.00 1.1 2.6 3.2 3.1 3
ورشکستگی 2242.00 3400 3000 3200 3200 2900
پی ام آی مرکب 54.50 54.6 54.8 55.1 55.1 55.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70 113 110 108 105 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.60 4.6 3.8 3.2 3.4 3.2
هزینه های مصرف کننده 252521.80 250902 253104 253532 256057 259363
درآمد قابل تصرف شخص 305313.00 302244 299860 306534 309587 313585
پس انداز های شخصی 11.30 12.4 12.2 12 12 9.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.80 47 47 47 47 45
بدهی خانوار به درآمد 64.36 66 66 66 66 63
قیمت گازوئیل 1.98 2.05 2.12 2.19 2.27 2.27
نرخ وام بانکی 1.65 1.65 1.9 2.15 2.15 2.4
تسهیلات اعتباری خریدار 111832.81 111694 112036 111922 113398 114496

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 19.40 11.1 7.4 3.5 5 4.5
شاخص مسکن 104.00 103 104 105 105 110
نرخ مالکیت مسکن 75.10 67 67 67 67 65
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 59.00 53.2 54 53.8 53.8 53.8


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.