بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 18523.71 18021 17568 17128 16698 15836
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.47 1.56 1.65 1.74 1.83 2.02
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.34 0.4 0.44 0.49 0.54 0.64

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 -18 -10.3 -4 1 2.9
نرخ بیکاری 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
نرخ تورم -0.10 -0.6 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
حساب جاری 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 157 157 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار 71.20 75 76 82 85 89
شاخص PMI تولید 45.40 40 47 49 51 54
شاخص PMI خدمات 10.80 36 43 44 50 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.30 82 83 85 88 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.30 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 -18 -10.3 -4 1 2.9
تولید ناخالص داخلی 2030.00 2050 2050 2050 2080 2080
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 407308.20 405248 416549 412856 413908 424829
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71971.60 73934 75956 75401 79328 77588
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 35800 35800 35800 36400 36400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 33495 36400 36400 33495 33986
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8099.80 7722 7834 7901 8312 8130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16110.00 16010 16539 16331 17181 16804
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68823.10 71681 73521 72151 75909 74244
تولید ناخالص داخلی از خدمات 273297.00 269001 276514 274668 288974 282634

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
افراد شاغل 23234.17 25400 25400 25900 25900 26700
افراد بیکار 2132.02 2550 2540 2500 2500 2450
قسمت مدت زمان اشتغال 37249.12 42400 42400 43000 43000 44100
استخدام تمام وقت 143719.68 148400 148400 149000 149000 150000
نرخ اشتغال 58.80 59.5 59.6 59.6 59.6 59.8
نرخ مشارکت نیروی کار 64.30 65.9 66 65.9 65.9 66
نرخ بیکاری بلند مدت 5.50 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
نرخ بیکاری جوانان 28.00 28 28 28 27.6 27.6
هزینه های کار 109.90 113 112 113 113 115
دستمزد 2467.00 2502 2504 2509 2509 2554
دستمزد در تولید 102.90 104 104 105 105 106
رشد دستمزد 0.60 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8
جمعیت 60.36 60.26 60.26 60.26 60.15 60.15
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67.25
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460 1462 1464 1464 1491
هزینه زندگی انفرادی 935.00 948 949 951 951 968
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1146 1147 1149 1149 1170
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2373 2375 2380 2380 2423
تغییر اشتغال -0.10 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.10 -0.6 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.90 105 105 107 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 102 102 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.30 104 104 103 104 105
اندازه اصل تورم 0.80 1 1.1 1.2 1.2 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.38 103 103 104 104 105
قیمت تولید 98.60 105 104 110 103 112
تغییر قیمت تولید کننده -5.10 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7
قیمت صادرات 111.50 112 112 112 112 114
قیمت واردات 104.40 112 112 113 113 113
تورم مواد غذایی 2.70 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1
CPI مسکن آب و برق 98.80 103 102 103 103 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 106 105 105 104 106

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.27 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
عرضه پول M2 1663720.00 1790000 1840000 1920000 1920000 1920000
ترازنامه بانک 3809611.27 4080000 4170000 4220000 4220000 4220000
وام به بخش خصوصی 650439.00 619250 625676 605993 641442 623567
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 166 166 166 166 165
ترازنامه بانک مرکزی 1121789.20 1211000 1259000 1321000 1321000 1371000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
حساب جاری 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
واردات 30251.85 28060 28100 29500 32040 33600
صادرات 35936.93 30900 31100 30900 36200 34400
بدهی خارجی 2229541.00 2290000 2300000 2320000 2320000 2380000
رابطه مبادله 106.80 100 100 99.12 99.12 99.13
گردش سرمایه -5776.50 1640 1640 5210 5210 5010
حواله 129.63 165 165 155 155 151
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 483.48 4650 5100 2500 2500 2700
تولید نفت خام 85.00 78 78 78 78 75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -6480.00 -2870 -400 470 470 580

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 157 157 157 152 152
بودجه دولت -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت -48.99 9.7 -28.4 5.4 5.4 2.1
هزینه های دولت 79038.50 74609 76589 76054 80015 78260
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 55 55 55 52 52
درآمدهای دولت 30.19 44.4 40.1 104 104 107
بدهی های دولت 2431059.30 2512000 2544000 2594000 2594000 2654000
هزینه های مالی 79.18 34.7 68.5 99 99 105
درخواست پناهندگی 2495.00 9400 9400 6820 6820 5920

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 71.20 75 76 82 85 89
شاخص PMI تولید 45.40 40 47 49 51 54
شاخص PMI خدمات 10.80 36 43 44 50 52.9
تولید صنعتی -29.30 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -28.40 -0.2 -0.3 0.2 0.2 0.3
تولید صنعتی -31.20 0.9 1.2 1.1 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 76.80 78.5 78.5 78.6 78.6 78.7
میزان سفارشات جدید 87.30 123 123 119 119 120
سفارشات کارخانه -26.50 0.8 1.2 0.2 0.2 0.3
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 38.70 -60 -48 -40 -36 -20
ثبت خودرو 4279.00 177000 105000 121000 121000 126000
استخراج معدن -21.40 0.7 0.8 1 1 0.9
تولید فولاد 1350.00 1980 2120 1660 1660 1710
ورشکستگی 2844.00 3200 3200 3400 3400 3200
پی ام آی مرکب 10.90 37 44 45 50.4 53.4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.30 82 83 85 88 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.40 -2.7 -1.6 -0.4 1.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 245048.40 245994 253528 251506 264605 258800
درآمد قابل تصرف شخص 299377.00 279482 289574 287402 302371 295737
پس انداز های شخصی 8.20 9 9.2 9.5 9.5 10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.50 34.3 34.3 34.3 34.3 34
بدهی خانوار به درآمد 60.95 58 58 58 58 56
نرخ وام بانکی 1.68 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
تسهیلات اعتباری خریدار 110474.95 101177 105210 106601 112946 109692
قیمت گازوئیل 1.64 1.69 1.61 1.53 1.45 1.38

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -35.40 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
شاخص مسکن 98.60 101 102 104 104 106
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71 71 71 71 70
پی ام آی ساخت و ساز 4.80 38 46 49 51 52


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.