بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 20376.03 21562 21247 20936 20632 20034
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.55 2.67 2.77 2.87 2.97 3.2
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
نرخ بیکاری 10.20 9.9 9.7 9.4 9.2 8.8
نرخ تورم 1.10 0.8 0.6 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
حساب جاری 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 3 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 100.60 98 99 101 102 102
شاخص PMI خدمات 50.40 50.5 51.2 51.5 52 52.9
شاخص PMI تولید 49.10 50.7 51.1 51.6 52 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.50 109 110 111 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
تولید ناخالص داخلی 1934.80 2010 2010 2010 2050 2050
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404077.50 404124 403677 403628 404837 406857
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74203.10 75036 74054 74352 74574 74946
تولید ناخالص داخلی سرانه 34877.83 35600 35600 35600 36000 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220.08 36000 36000 36000 36400 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6995.70 7129 7078 7010 7031 7066
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16386.60 16365 16465 16419 16469 16551
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70222.70 70870 70661 70363 70574 70926
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271485.00 271934 271589 272028 272842 274204
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 10.20 9.9 9.7 9.4 9.2 8.8
افراد بیکار 2641.18 2600 2580 2570 2550 2500
نرخ اشتغال 58.90 59.1 59.2 59.4 59.5 59.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.7 65.8 65.8 65.9 65.9
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5 4.9 4.8 4.7 4.5
نرخ بیکاری جوانان 30.20 29.5 28.9 28.4 28 27
هزینه های کار 108.70 109 111 111 111 113
دستمزد 2434.00 2475 2478 2478 2480 2525
دستمزد در تولید 102.10 115 116 116 116 118
رشد دستمزد 1.50 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
جمعیت 60.48 60.21 60.21 60.37 60.26 60.26
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1353 1354 1150 1151 1172
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2542 2545 2382 2384 2427
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1485 1486 1466 1467 1494
هزینه زندگی انفرادی 935.00 966 967 952 953 970
تغییر اشتغال -0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.10 0.8 0.6 1 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.00 103 103 103 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.60 0.7 0.7 1 1.1 1.2
قیمت تولید 105.10 105 107 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 2.5 2.3 2.1 2.2 2
تورم مواد غذایی 0.40 1.8 1.9 2 2.1 2.3
CPI مسکن آب و برق 104.50 101 103 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.20 107 107 105 106 106
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 1566114.00 1810000 1830000 1850000 1850000 2010000
ترازنامه بانک 3732059.07 4080000 4110000 4150000 4150000 4290000
وام به بخش خصوصی 665200.00 795000 815000 858000 858000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90 168 168 168 166 166
ترازنامه بانک مرکزی 979628.60 1152000 1201000 1261000 1261000 1341000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
حساب جاری 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 3 2.5 2.5
واردات 36894.65 37400 38100 34400 40020 37500
صادرات 41520.06 38900 38500 40400 42200 42900
بدهی خارجی 2113580.00 2210000 2230000 2250000 2270000 2320000
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 2521.66 4500 4700 2400 2700 2500
تولید نفت خام 87.00 85 85 84 85 84
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2117.00 2900 -600 1050 -1120 470
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت -26.03 4.6 3.8 -5.8 -10.9 -4.9
هزینه های دولت 78024.10 78245 78208 78180 78414 78806
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49 49 49 49.5 49.5
درآمدهای دولت 31.44 49.8 38.2 102 40.2 105
بدهی های دولت 2358799.50 2421000 2439000 2457000 2457000 2514000
هزینه های مالی 57.47 45.2 34.4 108 51.1 110
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 100.60 98 99 101 102 102
شاخص PMI خدمات 50.40 50.5 51.2 51.5 52 52.9
شاخص PMI تولید 49.10 50.7 51.1 51.6 52 52.7
تولید صنعتی -1.40 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.2
تولید صنعتی -1.30 1.6 1.2 1.5 1.7 1.8
سفارشات کارخانه 2.20 -1 -2.4 -0.4 1 0.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.30 -8 -11 -7 -12 -4
ثبت خودرو 174412.00 199000 177000 125000 215000 129000
تولید فولاد 2277.00 2020 2060 1540 1540 1560
استخراج معدن 5.70 -2.8 -1.4 0.5 0.7 1
پی ام آی مرکب 49.50 50.5 50.9 51 51.5 52.7
تولید الکتریسیته 22679.00 24200 24300 25170 25170 24500
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.50 109 110 111 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.30 1.5 1.4 1.3 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 242630.50 242328 242512 243116 243844 245061
درآمد قابل تصرف شخص 295366.00 296598 295994 295957 296843 298324
پس انداز های شخصی 7.60 8.5 8.7 8.7 9 9.5
نرخ وام بانکی 1.97 1.98 1.98 1.98 2.23 2.23
تسهیلات اعتباری خریدار 105010.40 99656 100450 102723 104269 103545
قیمت گازوئیل 1.92 1.81 1.76 1.72 1.68 1.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.90 36.7 36.7 36.7 34.3 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.12 55.2 55.2 55.2 53.2 53.2
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 8.10 5.1 3.6 1.9 2 1.6
شاخص مسکن 98.20 100 100 101 102 104
پی ام آی ساخت و ساز 52.50 49 50.2 50.5 51 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71.5 71.5 71 71


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.