بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 22138.69 21602 21291 20984 20682 20090
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 0.94 0.98 1.03 1.07 1.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8
نرخ بیکاری 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
نرخ تورم 0.40 0.5 0.7 0.9 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.4 0.4 0.5 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7630.87 4400 6000 2180 4840 5400
حساب جاری 8420.80 2570 2750 2460 4220 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2 -2 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 99.70 99 101 102 102 102
شاخص PMI خدمات 50.60 50.2 50.4 51.1 52.4 52.9
شاخص PMI تولید 48.70 49.1 50.6 52 51.9 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.90 110 111 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.6 0.5 -0.2 1 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8
تولید ناخالص داخلی 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403786.00 403895 403980 405274 405805 407212
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76093.00 74086 74333 74995 76473 74928
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7111.00 7157 6998 7224 7147 7054
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16737.00 16479 16467 16880 16821 16599
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70324.00 70700 70425 70887 70676 70988
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271777.00 271725 272268 272459 273136 274447
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
افراد بیکار 2565.77 2580 2570 2550 2550 2500
نرخ اشتغال 59.10 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
نرخ بیکاری بلند مدت 6.00 5.9 5.6 5.6 5.4 5.1
نرخ بیکاری جوانان 28.90 28.8 28.5 28.5 28.3 28
هزینه های کار 111.90 110 110 113 113 112
دستمزد 2467.00 2460 2497 2502 2502 2539
دستمزد در تولید 102.70 115 115 104 104 117
رشد دستمزد 0.70 1 1.2 1.4 1.4 1.7
جمعیت 60.48 60.37 60.37 60.26 60.26 60.26
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1343 1144 1146 1146 1163
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2525 2368 2373 2373 2408
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1475 1457 1460 1460 1482
هزینه زندگی انفرادی 935.00 960 946 948 948 962
تغییر اشتغال 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.40 0.5 0.7 0.9 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.4 0.4 0.5 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.50 0.7 0.9 0.9 1 1.2
قیمت تولید 103.70 104 106 106 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 -1 0.5 1 0.9 1.4
تورم مواد غذایی 0.90 1.2 1.4 1.4 1.5 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.40 103 106 107 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.50 107 105 105 108 106
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
عرضه پول M2 1593542.00 1650000 1710000 1760000 1790000 1920000
ترازنامه بانک 3791717.93 3820000 3920000 3970000 4080000 4220000
وام به بخش خصوصی 661381.00 695663 679984 667861 662071 685424
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90 168 168 166 166 166
ترازنامه بانک مرکزی 1029997.40 1051000 1121000 1161000 1211000 1321000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 7630.87 4400 6000 2180 4840 5400
حساب جاری 8420.80 2570 2750 2460 4220 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
واردات 37751.33 30100 31400 38020 37060 34500
صادرات 45382.20 34500 33400 42200 41900 36900
بدهی خارجی 2134121.00 2141236 2117807 2142657 2144792 2134750
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 5738.24 4700 2400 2700 4650 2500
تولید نفت خام 77.00 80 80 78 78 78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2845.00 -600 1050 -1120 -2870 470
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2 -2 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت 7.80 -29.7 9.3 -25.6 9.7 5.4
هزینه های دولت 78508.00 78636 78545 78886 78901 79173
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
درآمدهای دولت 37.34 36.2 101 37.2 44.4 104
بدهی های دولت 2386196.60 2439000 2457000 2478000 2512000 2594000
هزینه های مالی 29.54 65.9 91.9 62.8 34.7 99
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 99.70 99 101 102 102 102
شاخص PMI خدمات 50.60 50.2 50.4 51.1 52.4 52.9
شاخص PMI تولید 48.70 49.1 50.6 52 51.9 52.7
تولید صنعتی -0.70 -1.2 -2 0.7 1.1 1.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 -0.3 0.2 -0.4 -0.2 0.2
تولید صنعتی -1.30 -1.7 -2.6 0.5 0.9 1.1
سفارشات کارخانه -2.90 -2.4 -0.4 1 0.8 0.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.50 -42 -37 -24 -12 -8
ثبت خودرو 88939.00 98000 119000 185000 177000 121000
استخراج معدن 0.30 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
پی ام آی مرکب 50.30 50.9 50.7 50.8 51.5 52.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.90 110 111 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.6 0.5 -0.2 1 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 1.4 1.3 1.5 1.2 1.5
هزینه های مصرف کننده 242938.00 242214 243106 243811 244153 245051
درآمد قابل تصرف شخص 296806.00 296050 296034 297993 298290 298402
پس انداز های شخصی 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
نرخ وام بانکی 1.88 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
تسهیلات اعتباری خریدار 108884.15 100450 102723 105430 108174 103545
قیمت گازوئیل 1.87 1.78 1.74 1.69 1.64 1.64
بدهی خانوار به درآمد 61.12 59 59 58 58 58
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 0.80 1.5 1.9 2 1.8 1.6
شاخص مسکن 97.80 99 99 101 101 104
پی ام آی ساخت و ساز 48.10 48 50.5 51.1 50.9 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71.5 71 71 71


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.