بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 21641.46 20940 20649 20362 20077 19523
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 2.15 2.22 2.28 2.35 2.49
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
نرخ تورم 0.70 0.6 1 1.1 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری 5347.00 400 6000 2180 2180 5400
حساب جاری 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 100.80 99 101 102 102 102
شاخص PMI خدمات 50.50 51.2 51.5 52 52.4 52.9
شاخص PMI تولید 48.40 51.1 51.6 52 51.9 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.60 110 111 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
تولید ناخالص داخلی 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403596.00 403677 403628 404837 404837 406857
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74810.30 74054 74352 74574 74574 74946
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7159.00 7078 7010 7031 7031 7066
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16856.00 16465 16419 16469 16469 16551
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70681.00 70661 70363 70574 70574 70926
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271203.00 271589 272028 272842 272842 274204
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
افراد بیکار 2579.60 2580 2570 2550 2550 2500
نرخ اشتغال 59.00 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
نرخ بیکاری بلند مدت 6.00 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5
نرخ بیکاری جوانان 30.50 28.9 28.4 28 28 27
هزینه های کار 111.20 111 111 111 111 113
دستمزد 2434.00 2478 2478 2480 2480 2525
دستمزد در تولید 102.20 116 116 116 116 118
رشد دستمزد 1.60 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
جمعیت 60.48 60.21 60.37 60.26 60.26 60.26
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1354 1150 1151 1151 1172
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2545 2382 2384 2384 2427
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1486 1466 1467 1467 1494
هزینه زندگی انفرادی 935.00 967 952 953 953 970
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.70 0.6 1 1.1 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 103 103 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.70 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.50 0.7 1 1.1 1.1 1.2
قیمت تولید 104.00 107 107 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2.3 2.1 2.2 2 2
تورم مواد غذایی 0.30 1.9 2 2.1 2.1 2.3
CPI مسکن آب و برق 103.40 103 106 107 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 107 105 106 108 106
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
عرضه پول M2 1576757.00 1830000 1850000 1850000 1850000 2010000
ترازنامه بانک 3745490.77 4110000 4150000 4150000 4150000 4290000
وام به بخش خصوصی 666635.00 815000 858000 679984 668526 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90 168 168 166 166 166
ترازنامه بانک مرکزی 992464.10 1201000 1261000 1261000 1261000 1341000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 5347.00 400 6000 2180 2180 5400
حساب جاری 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
واردات 38452.89 38100 34400 40020 40020 37500
صادرات 43800.17 38500 40400 42200 42200 42900
بدهی خارجی 2134121.00 2230000 2250000 2270000 2124148 2320000
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 3932.85 4700 2400 2700 4650 2500
تولید نفت خام 82.00 85 84 85 85 84
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1808.00 -600 1050 -1120 -1120 470
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.20 133 133 133 133 133
بودجه دولت -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 10.44 3.8 -5.8 -10.9 -10.9 -4.9
هزینه های دولت 78566.20 78208 78180 78414 78414 78806
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
درآمدهای دولت 37.34 38.2 102 40.2 40.2 105
بدهی های دولت 2364663.30 2439000 2457000 2457000 2457000 2514000
هزینه های مالی 26.91 34.4 108 51.1 51.1 110
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 100.80 99 101 102 102 102
شاخص PMI خدمات 50.50 51.2 51.5 52 52.4 52.9
شاخص PMI تولید 48.40 51.1 51.6 52 51.9 52.7
تولید صنعتی -0.70 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2
تولید صنعتی -0.90 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8
سفارشات کارخانه 2.50 -2.4 -0.4 1 1 0.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -28.00 -11 -7 -12 -12 -4
ثبت خودرو 171626.00 177000 125000 215000 215000 129000
تولید فولاد 2215.00 2060 1540 1540 1540 1560
استخراج معدن -0.80 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
پی ام آی مرکب 50.10 50.9 51 51.5 51.5 52.7
تولید الکتریسیته 22439.00 24300 25170 25170 25170 24500
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.60 110 111 112 112 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5
هزینه های مصرف کننده 242896.90 242512 243116 243844 243844 245061
درآمد قابل تصرف شخص 296806.00 295994 296289 297176 296843 298660
پس انداز های شخصی 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
نرخ وام بانکی 1.97 1.98 1.98 2.23 1.98 2.23
تسهیلات اعتباری خریدار 106884.80 100450 102723 103552 104269 103545
قیمت گازوئیل 1.93 1.76 1.72 1.68 1.73 1.68
بدهی خانوار به درآمد 61.12 55.2 55.2 53.2 53.2 53.2
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 2.00 3.6 1.9 2 1.8 1.6
شاخص مسکن 97.80 100 101 102 102 104
پی ام آی ساخت و ساز 50.70 50.2 50.5 51 51 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71.5 71 71 71


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.