بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 23707.05 23276 22991 22708 22428 21881
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.25 1.41 1.49 1.57 1.65 1.83
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
نرخ بیکاری 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
نرخ تورم 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
حساب جاری 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 137 137 137 137 137
بودجه دولت -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
اطمینان کسب و کار 99.10 102 102 102 102 104
شاخص PMI خدمات 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
شاخص PMI تولید 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.80 112 112 112 112 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
تولید ناخالص داخلی 2073.90 2150 2150 2150 2150 2280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430459.00 430376 430640 431032 431750 435204
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79511.00 79592 79739 79617 79750 80388
تولید ناخالص داخلی سرانه 35391.70 35800 35800 35800 35800 36400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739.00 36400 36400 36400 36400 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8001.00 8401 8173 8012 8025 8089
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17195.00 17385 17187 17218 17247 17385
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76086.00 76519 76310 76187 76314 76925
تولید ناخالص داخلی از خدمات 286742.00 285838 286700 287123 287602 289903
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
افراد شاغل 23486.34 25400 25400 25400 25900 26700
افراد بیکار 2534.53 2550 2550 2540 2500 2450
قسمت مدت زمان اشتغال 36964.59 42400 42400 42400 43000 44100
استخدام تمام وقت 144862.02 148400 148400 148400 149000 150000
نرخ اشتغال 59.40 59.5 59.5 59.6 59.6 59.8
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 65.9 65.9 66 65.9 66
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
نرخ بیکاری جوانان 28.60 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
هزینه های کار 110.70 113 113 112 113 115
دستمزد 2467.00 2502 2502 2504 2509 2554
دستمزد در تولید 102.80 104 104 104 105 106
رشد دستمزد 0.60 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8
جمعیت 60.48 60.26 60.26 60.26 60.26 60.15
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67.25
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1146 1146 1147 1149 1170
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2373 2373 2375 2380 2423
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460 1460 1462 1464 1491
هزینه زندگی انفرادی 935.00 948 948 949 951 968
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.80 105 105 105 107 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 103 104 104 103 105
اندازه اصل تورم 0.60 0.9 1 1.1 1.2 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.59 104 104 104 105 106
قیمت تولید 103.10 106 105 104 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 1 0.9 1.1 1.4 1.7
قیمت صادرات 112.50 112 112 112 112 114
قیمت واردات 107.20 112 112 112 113 113
تورم مواد غذایی 0.80 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1
CPI مسکن آب و برق 103.50 107 104 103 104 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.40 105 107 106 106 107
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
عرضه پول M2 1649898.00 1760000 1790000 1840000 1920000 1920000
ترازنامه بانک 3812706.04 3970000 4080000 4170000 4220000 4220000
وام به بخش خصوصی 642535.00 665865 659436 648781 645317 650480
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166.20 166 166 166 166 165
ترازنامه بانک مرکزی 994213.40 1161000 1211000 1259000 1321000 1371000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
حساب جاری 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
واردات 35300.29 38020 37060 32100 34500 37500
صادرات 40172.23 42200 41900 37100 36900 39400
بدهی خارجی 2258602.00 2270000 2290000 2300000 2320000 2380000
رابطه مبادله 104.90 100 100 100 99.12 99.13
گردش سرمایه 8465.90 1640 1640 1640 5210 5010
حواله 120.66 165 165 165 155 151
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 2399.84 2700 4650 5100 2500 2700
تولید نفت خام 76.00 78 78 78 78 75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3214.00 -1120 -2870 -400 470 580
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134.80 137 137 137 137 137
بودجه دولت -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
ارزش بودجه دولت -13.68 -25.6 9.7 -28.4 5.4 2.1
هزینه های دولت 80209.00 80108 80207 80316 80450 81093
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.5 49.5 49.5 49.5 50
درآمدهای دولت 47.32 37.2 44.4 40.1 104 107
بدهی های دولت 2444610.20 2478000 2512000 2544000 2594000 2654000
هزینه های مالی 60.99 62.8 34.7 68.5 99 105
درخواست پناهندگی 3875.00 9400 9400 9400 6820 5920
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 99.10 102 102 102 102 104
شاخص PMI خدمات 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
شاخص PMI تولید 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
تولید صنعتی -0.60 0.7 1.1 1.4 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 -0.4 -0.2 -0.3 0.2 0.3
تولید صنعتی -0.50 0.5 0.9 1.2 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 77.10 78.5 78.5 78.5 78.6 78.7
سفارشات کارخانه -0.30 1 0.8 1.2 0.2 0.3
میزان سفارشات جدید 104.20 123 123 123 119 120
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -9.20 -24 -24 -17 -8 -4
ثبت خودرو 140075.00 185000 177000 105000 121000 126000
تولید فولاد 1971.00 2050 1980 2120 1660 1710
استخراج معدن 1.90 0.7 0.7 0.8 1 0.9
ورشکستگی 2844.00 3200 3200 3200 3400 3200
پی ام آی مرکب 49.30 50.8 50.8 51.9 52.7 53.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.80 112 112 112 112 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7
هزینه های مصرف کننده 262418.00 261318 261597 262767 263205 265311
درآمد قابل تصرف شخص 299868.00 297103 297618 297716 298213 300599
پس انداز های شخصی 8.90 9 9 9.2 9.5 10
نرخ وام بانکی 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
تسهیلات اعتباری خریدار 110927.70 105115 107743 109095 110426 111309
قیمت گازوئیل 1.90 2.09 2.14 2.19 2.24 2.24
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34
بدهی خانوار به درآمد 60.95 58 58 58 58 56
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -3.40 2 1.8 1.7 1.6 1.7
شاخص مسکن 98.80 101 101 102 104 106
پی ام آی ساخت و ساز 47.70 51.1 50.9 51.6 52.6 53.4
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71 71 71 71 70


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.