20/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه مخارج بخش خصوصی Q2 -0.3% 1.1%
11:00 AM
MX
تغییرات دوره ای مخارج بخش خصوصی Q2 0.2% 0.2%
23/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL -0.5%
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 1%
24/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی SEP 0.27%
11:00 AM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) SEP 3.29%
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) SEP 0.11%
25/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری AUG 3.7%
26/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) JUL 0.2%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JUL -0.9%
06:00 PM
MX
تصمیم نرخ بهره 8.0%
27/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
موازنه تجاری AUG $-1.117B
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
MX
تعادل مالی AUG MXN-33.2B
01/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
اطمینان کسب و کار SEP 49.7
02:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit SEP 49
03/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 43.4
04/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) SEP -12.7%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) SEP -9.6%
07/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) JUL -8.8%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) JUL -0.8%
09/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.16%
11:00 AM
MX
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.02%
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP 0.2%
10/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
11/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -1.7%
11:00 AM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -0.4%
02:00 PM
MX
ذخایر ارزی AUG $187.9B


مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.