22/05/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAY 0.3% -0.72%
11:00 AM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) MAY 2.83% 2.08%
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAY 0.24% 0.2%
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -0.8% -1% ®
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -1.3% 2.5%
25/05/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
موازنه تجاری APR $-3.087B $3.336B ®
02:00 PM
MX
حساب جاری Q1 $2487M
26/05/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 -0.1%
11:00 AM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -0.5%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAR -0.6%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAR -0.2%
27/05/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری APR 2.9%
28/05/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
29/05/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
MX
تعادل مالی APR MXN16.27B
01/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
اطمینان کسب و کار MAY 37.4
02:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit MAY 35
04/06/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
ذخایر ارزی APR $189B
05/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) MAY -90.2%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) MAY -98.8%
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) MAR -8.6%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) MAR -1.7%
09/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.15%
11:00 AM
MX
نرخ تورم (ماهانه) MAY
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAY 0.36%
10/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -5%
11:00 AM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -3.4%
19/06/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه مخارج بخش خصوصی Q1 0.9%
11:00 AM
MX
تغییرات دوره ای مخارج بخش خصوصی Q1 0%


مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.