22/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -0.2% 1.1% ®
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.6% 2.5% ®
23/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAY -0.3% -0.03%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) MAY 4.43% 4.38%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAY 0.09% 0.4%
24/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
موازنه تجاری APR $1.37B $1.486B ®
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAR -0.6% 0.2% ®
01:00 PM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 -0.2% 0.0% ®
01:00 PM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.2% 1.7%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAR 1.3% 1.1%
02:00 PM
MX
حساب جاری Q1 $-5634M $-2937M ®
28/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
نرخ بیکاری APR 3.2%
29/05/2019 واقعی قبلی
06:30 PM
MX
گزارش تورم Banxico
30/05/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
09:00 PM
MX
تعادل مالی APR MXN3.14B
03/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
اطمینان کسب و کار MAY 53.0
02:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit MAY 50.1
04/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
صادرات خودرو (سالانه) MAY 5%
01:00 PM
MX
تولید خودرو (سالانه) MAY 2.0%
01:00 PM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 113.7
01:15 PM
MX
ذخایر ارزی APR $182B
06/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) MAR -1.9%
01:00 PM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) MAR -2.5%
07/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAY 0.46%
01:00 PM
MX
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.41%
01:00 PM
MX
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.05%
11/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -0.1%
01:00 PM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -1.3%


مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.