24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAY 0.31% 0.44% 0.28% 0.4%
11:00 AM
MX
نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه) MAY 7.24% 7.16% 7.22% 7.26%
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAY -0.06% 0.16% -0.06% 0.12%
11:00 AM
MX
نرخ تورم میانماهی (سالانه) MAY 7.58% 7.72% 7.6% 7.73%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
موازنه تجاری APR $0.199B $1B $0.5B
11:00 AM
MX
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0% 1% 0.9%
11:00 AM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.1% 1.7% 1.6%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAR 0% 0.5% 0.1%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) MAR 2.5% 0.8% 1.5%
02:00 PM
MX
حساب جاری Q1 $2958M $-5950M
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAR 0.8% 0.7% -0.3%
11:00 AM
MX
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 6.4% 2.7% 4.5%
02:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
MX
تعادل مالی APR MXN103.93B MXN 96B
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری APR 3.0% 3.5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
اطمینان کسب و کار MAY 52.8 53
11:00 AM
MX
ذخایر ارزی خارجی APR $209.6B $210B
02:30 PM
MX
S&P Global Manufacturing PMI MAY 49.30 49
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 44.3 44
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) MAY 2.9% -1.3%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) MAY -6.6% 5.5%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) MAR 1.7% 1.1%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) MAR -3.0% -0.5%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
نرخ تورم (سالانه) MAY 7.68% 7.96%
11:00 AM
MX
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.54% 0.48%
11:00 AM
MX
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته MAY 0.78% 0.45%
11:00 AM
MX
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته MAY 7.22% 7.24%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MX
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 2.6% 0.3%
11:00 AM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 0.4% -0.1%

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.