20/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تقاضای کل (تغییرات سالانه) Q2 -2.9%
11:00 AM
MX
تقاضای کل (تغییرات فصلی) Q2 2%
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه مخارج بخش خصوصی Q2 -4.2%
11:00 AM
MX
تغییرات فصلی مخارج بخش خصوصی Q2 2.9%
23/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی SEP -0.02%
11:00 AM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) SEP 5.58%
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) SEP 0.28%
24/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JUL -0.6%
11:00 AM
MX
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUL 17.7%
27/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
موازنه تجاری AUG $-4.063B
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) JUL -0.9%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) JUL 13.3%
28/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری AUG 4.4%
30/09/2021 واقعی قبلی
06:00 PM
MX
تصمیم نرخ بهره 4.5%
08:00 PM
MX
تعادل مالی AUG MXN-11.48B
01/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
اطمینان کسب و کار SEP 51.4
01:30 PM
MX
ذخایر ارزی خارجی AUG $200B
02:30 PM
MX
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP
04/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 42.7
06/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) SEP -19.6%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) SEP -21.4%
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) JUL 17.1%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) JUL -1.8%
07/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته SEP 0.43%
08/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.59%
11:00 AM
MX
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.19%
11:00 AM
MX
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته SEP 4.78%
12/10/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MX
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 7.3%
11:00 AM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.1%
14/10/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.