بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 18.78 19.13 19.27 19.4 19.54 19.82
بازار سهام 45476.43 43957 43482 43011 42549 41634
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.80 6.88 6.96 7.04 7.11 7.27
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.5 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 0.7 1.3 1.5 1.1 1.6
نرخ بیکاری 2.90 3.6 3.7 3.7 3.8 4
نرخ تورم 2.83 3.3 3.3 3.7 3.5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 7.25 7.25 7 6.75 6.5 6.25
موازنه تجاری 790.35 -800 -1500 900 1000 1500
حساب جاری 2013.30 -6000 -4200 -3900 -3700 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 47 47 47 47 48
بودجه دولت -2.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
اطمینان کسب و کار 49.50 50.2 50.5 50.7 51 51.7
شاخص PMI تولید 47.10 51.5 50.9 50.3 48.8 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.40 43.1 43.6 44 45 46.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.5 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 0.7 1.3 1.5 1.1 1.6
تولید ناخالص داخلی 1223.81 1320 1320 1320 1320 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552130.00 18604039 18629975 18644891 18756203 19056303
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3516287.00 3681029 3599339 3601740 3623243 3681215
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 10500 10500 10500 10500 10600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 18450 18450 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 513035.74 578551 618363 515601 518679 526978
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1185852.00 1313582 1231015 1191781 1198896 1218079
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3005713.00 2942858 2979232 3020742 3038776 3087396
تولید ناخالص داخلی از معادن 853816.00 860670 840337 858085 863208 877019
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 683073.70 702808 730420 686489 690588 701637
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11652795.25 11568358 11826829 11711059 11780976 11969472
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219630.00 1188328 1232904 1225728 1233046 1252775
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 319650.00 267194 297196 321248 323166 328337
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.90 3.6 3.7 3.7 3.8 4
افراد شاغل 55201939.00 55500000 55300000 55200000 55300000 55500000
افراد بیکار 2147638.00 2200000 2220000 2250000 22800000 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.20 60.3 60.5 60.2 60.2 60.4
بهره وری 93.60 96 94 90 91 94
دستمزد 378.13 385 382 380 397 415
دستمزد در تولید 2.60 2.4 2.5 2.5 3 3
حداقل دستمزد 123.22 123 123 123 123 143
جمعیت 125.33 126 126 126 128 129
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17800 18400
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5800 5900
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8500 8600
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 97.09 96.4 96.2 96.1 96.1 96
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.83 3.3 3.3 3.7 3.5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.93 107 107 108 109 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.23 106 107 108 109 112
اندازه اصل تورم 3.59 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2
قیمت تولید 99.89 101 102 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 2.1 2.5 2.4 2.5 2.3
انتظارات تورم 3.45 3.88 3.88 3.83 3.83 3.87
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.45 107 107 108 108 112
تورم مواد غذایی 2.52 3.4 3.3 3.2 3.4 3.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.25 7.25 7 6.75 6.5 6.25
نرخ بهره بین بانکی 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.45
ذخایر ارزی 185289.00 180000 178500 179100 182000 182000
ترازنامه بانک 8289503.80 8280000 8200000 8450000 8530350 8530350
نرخ بهره سپرده 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 2.97
ترازنامه بانک مرکزی 3809378228.00 3865083765 3860478578 3900000000 4000000000 4200000000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 790.35 -800 -1500 900 1000 1500
حساب جاری 2013.30 -6000 -4200 -3900 -3700 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
واردات 36705.37 39400 39500 36600 39000 39500
صادرات 37495.72 38600 38000 37500 40000 41000
بدهی خارجی 449495.50 461000 461000 467000 468000 468000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7332.00 11000 7000 6500 6850 6950
حواله 9725.69 7800 8200 8500 8400 8500
درآمد گردشگری 1897194.44 2360000 2100000 1700000 2300000 2450000
ورود توریست 1998.95 2200 2100 1350 2500 2600
ذخایر طلا 120.06 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -8.60 -24 -15 -20 -30 -35
صادرات خودرو 229.23 320 310 290 300 310
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 47 47 47 47 48
بودجه دولت -2.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.4
ارزش بودجه دولت -13121.10 -280000 -280000 -380000 -295000 -310000
هزینه های دولت 2107792.00 2148945 2177803 2118331 2130978 2165073
درآمدهای دولت 473438.10 445000 430000 412000 450000 450000
هزینه های مالی 477710.90 485000 560000 490000 745000 735000
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 49.50 50.2 50.5 50.7 51 51.7
شاخص PMI تولید 47.10 51.5 50.9 50.3 48.8 49.5
تولید صنعتی -2.10 1.3 1.5 1.6 1.8 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
تولید صنعتی -3.00 2.2 2.3 2.4 2.6 3
مجموع فروش خودرو 70607.00 68000 66000 64000 68000 80000
تولید خودرو 207.62 358 360 330 360 370
ثبت خودرو 70607.00 83500 84000 82000 85000 86000
شاخص اقتصادی مقدم -1.20 1.2 1.5 1.7 1.6 2
سرمایه گذاری خصوصی -8.60 2 2.5 2.1 2.3 2.3
استخراج معدن 0.90 -6.5 -6.8 -7.1 -6.8 -8.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.40 43.1 43.6 44 45 46.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 0.4 0.2 0.5 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 3.4 3 2.8 3.2 3.4
هزینه های مصرف کننده 12638007.00 12149989 12366509 12701197 12777025 12981457
پس انداز های شخصی 21.20 22 22 22 22 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1435102.90 1402629 1428303 1442278 1450889 1474103
قیمت گازوئیل 1.03 1.13 1.16 1.19 1.21 1.22
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.30 16.52 16.57 16.68 16.68 16.68
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -3.41 -5 -3.2 -1 1.5 2.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.