بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 20.46 20.47 20.65 20.84 21.02 21.39
بازار سهام 51599.38 52509 51300 50123 48967 46739
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.65 7.82 7.93 8.04 8.16 8.39

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.5 0.4 1 1.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2
نرخ بیکاری 3.50 3.4 4.1 4.3 3.2 3
نرخ تورم 7.36 7 6.5 5.5 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 0.5 0.3 0.4 0.55 0.55
نرخ بهره 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -111.69 -2000 -2500 -2500 -2000 -2000
حساب جاری -4070.40 -7000 3000 2500 5800 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 47 47 47 47 45
بودجه دولت -4.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1
اطمینان کسب و کار 52.70 52.6 52.6 52.3 51.9 50.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.40 49.8 50 50.1 50.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.50 43 42 42.5 41.5 40
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.5 0.4 1 1.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 1076.16 1275 1275 1275 1275 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17841981.00 18087540 18199860 18468174 18323714 18539728
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3268894.00 3126637 3261397 3318493 3357154 3204803
تولید ناخالص داخلی سرانه 8927.34 10300 10300 10300 10300 10500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17887.75 19800 19800 19800 19800 20000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 520266.40 723645 590031 641174 534314 741736
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1087544.00 1100643 1142587 1101222 1116908 1128159
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2896316.00 2954282 2925894 2954244 2974517 3028139
تولید ناخالص داخلی از معادن 862109.00 864838 909060 878062 885386 886459
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 694472.18 745867 738962 771221 713223 764513
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11147442.95 11884673 11300170 11839016 11448424 12181790
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1103651.00 1062308 1028122 1157535 1133450 1088866
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 289048.00 278682 253167 278647 296852 285649

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 3.50 3.4 4.1 4.3 3.2 3
افراد شاغل 55836230.00 56300000 56700000 57000000 575000000 59000000
افراد بیکار 2471216.00 2100400 2200900 2400900 2200900 2200500
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59.5 59.7 59.7 60 60
هزینه های کار 98.70 100 100 106 140 145
بهره وری 93.80 94 92.5 91.5 92 92
دستمزد 438.56 460 465 470 475 490
دستمزد در تولید 2.80 2.8 2.7 2.8 3.8 4
حداقل دستمزد 141.70 170 170 170 170 215
جمعیت 126.01 129 129 129 130 131
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 96.34 96.3 96.4 96.4 96.6 97

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 7.36 7 6.5 5.5 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 0.5 0.3 0.4 0.55 0.55
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.31 120 120 121 123 127
قیمت مصرف کننده اصلی 115.72 117 118 120 121 126
اندازه اصل تورم 5.94 5.5 5.2 5 4.8 4
قیمت تولید 114.00 115 117 117 120 124
قیمت صادرات 122.14 125 126 128 130 132
قیمت واردات 271.14 280 280 282 285 290
تورم مواد غذایی 11.63 9.5 7 6 5.5 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.40 114 114 115 115 116
تغییر قیمت تولید کننده 8.35 7 6.5 5.5 5 4
انتظارات تورم 4.36 3.5 3.3 3.3 3 2.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75 6
نرخ بهره بین بانکی 5.44 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69
عرضه پول M0 2440780.70 2400300 2400800 2450000 2600500 2800200
عرضه پول M1 6105266292.00 6500100100 6600300900 6700700700 7200000400 7900200500
عرضه پول M2 11150071721.00 11232086358 11413864653 11413864653 11777421244 12504534425
عرضه پول M3 13300142488.00 13713558284 14031845336 14031845336 14668419441 15941567649
ذخایر ارزی خارجی 212758.00 223000 225200 230400 230600 238500
ترازنامه بانک 9226790.52 9255600 9260000 9365000 9450000 9650400
نرخ بهره سپرده 0.84 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
ترازنامه بانک مرکزی 4757643233.00 5200000000 5350000000 5500000000 5750000000 65000000000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -111.69 -2000 -2500 -2500 -2000 -2000
حساب جاری -4070.40 -7000 3000 2500 5800 6000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
واردات 45698.67 45000 46000 46500 47000 48000
صادرات 45586.98 43000 43500 44000 45000 46000
بدهی خارجی 454434.60 475000 470000 465000 460000 445000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5446.30 12000 7500 4300 6300 7800
حواله 13686.84 14500 16400 1700 17500 18700
درآمد گردشگری 1800920.72 2100600 1800900 1500900 2300600 230000
ورود توریست 1895.75 1300 677 780 1800 1700
ذخایر طلا 119.93 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -19.00 -13 -10 -15.7 -10.9 -12
صادرات خودرو 227.47 260 240 220 260 320
صادرات غیرنفتی 42807.85 41100 40050 40400 41300 43000
صادرات نفت 2779.13 2600 2700 2800 2900 3400

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 47 47 47 47 45
بودجه دولت -4.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1
ارزش بودجه دولت -98700.00 108000 50000 -30000 -170000 115000
هزینه های دولت 2116074.00 2313634 2234604 2338355 2173208 2371475
درآمدهای دولت 483494.80 560000 480000 480000 650000 670000
هزینه های مالی 493147.80 510000 510000 510000 535000 520000
مخارج نظامی 6607.00 5800 6000 6000 5800 6100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 52.70 52.6 52.6 52.3 51.9 50.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.40 49.8 50 50.1 50.5 51
تولید صنعتی 1.60 0.8 0.9 1.2 1.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
تولید صنعتی 2.80 1.5 1.7 2 2 2.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.20 79.6 79 78.2 78.9 80
تغییرات موجودی انبار 97949.00 91600 93500 95400 97300 141508
مجموع فروش خودرو 45296.00 45000 39200 36800 55000 55000
تولید خودرو 212.72 280 280 290 300 320
ثبت خودرو 45296.00 44000 46000 47000 48000 52000
شاخص اقتصادی مقدم 107.60 108 109 109 109 110
سرمایه گذاری خصوصی 6.50 1 1 1 2 2
استخراج معدن 1.80 2.5 1.5 1.5 2 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.50 43 42 42.5 41.5 40
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.30 4 3.5 3 2.5 2
هزینه های مصرف کننده 12001243.75 12250064 11914603 12284720 12325277 12556316
پس انداز های شخصی 21.60 21 21 21 21 21
تسهیلات اعتباری خریدار 1297925.00 1338327 1300253 1316427 1332969 1371785
قیمت گازوئیل 1.00 0.95 0.9 0.86 0.82 0.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.70 17.2 17.3 17.4 17.5 17.8

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
میزان ساخت و ساز -0.65 3.5 2.5 1.5 1.5 1.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.