بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 21.20 21.22 21.37 21.52 21.67 21.97
بازار سهام 37685.74 37028 36199 35388 34596 33013
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.87 5.91 5.97 6.04 6.1 6.23

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.10 0.9 1.5 1.3 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.70 -6.5 -2 10 8 4.6
نرخ بیکاری 5.20 5.4 5.2 5 4.9 4.7
نرخ تورم 4.01 4.1 3.9 3.7 3.5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 4.25 4 4 4.25 4.5 4.75
موازنه تجاری 6116.00 1000 1000 1500 1300 1000
حساب جاری 4.80 1000 -1500 -2800 -3100 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 57 58 58 58 58
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 40.50 41 43 46 48 49
شاخص PMI تولید 42.10 43 46 48 49 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.90 35.5 35.7 36 37 38
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.50 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.10 0.9 1.5 1.3 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.70 -6.5 -2 10 8 4.6
تولید ناخالص داخلی 1200.00 1075 1113 1113 1113 1113
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15055411.00 19158247 17170707 17787709 16560952 19368988
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2367887.00 3861303 3221189 3303516 3708029 3903778
تولید ناخالص داخلی سرانه 10275.63 9800 10080 10080 10080 10080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746.44 18900 19500 19500 19500 19500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 603495.86 731939 656635 568208 663845 739991
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 802342.00 1342856 1118462 1160901 882576 1357627
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2098039.00 3022529 2684586 2807906 2307843 3055777
تولید ناخالص داخلی از معادن 797368.00 874133 794767 881087 877105 883748
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 731861.62 736933 677459 732553 805048 745039
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9816653.99 12500949 11287323 11180938 10798319 12638459
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 741005.00 1260386 1131951 1133390 815106 1274250
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 266301.00 276152 276307 262643 292931 279190

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.20 5.4 5.2 5 4.9 4.7
افراد شاغل 55352304.00 54500000 54700000 54900000 55100000 55300000
افراد بیکار 1976060.00 2280000 2260000 2240000 2220000 22000000
نرخ مشارکت نیروی کار 55.10 55.5 55.9 57.5 58.2 58.5
بهره وری 89.40 89.6 89.9 90.1 90.5 91.5
دستمزد 404.13 401 404 404 407 408
دستمزد در تولید 2.40 2.4 2.6 2.6 2.7 3.2
حداقل دستمزد 123.22 123 143 143 143 143
جمعیت 126.58 128 128 128 128 129
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 94.80 94.8 95.1 95.4 95.8 96.2

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.01 4.1 3.9 3.7 3.5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.23 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.11 110 111 111 112 114
قیمت مصرف کننده اصلی 108.47 109 109 110 111 112
اندازه اصل تورم 3.90 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2
قیمت تولید 104.48 141 104 106 107 147
قیمت صادرات 107.15 110 112 112 114 115
قیمت واردات 229.75 230 231 231 231 232
انتظارات تورم 3.54 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 3.9 3.6 3.4 2.8 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.34 110 106 105 108 114
تورم مواد غذایی 7.55 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.25 4 4 4.25 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 4.72 8.52 4.72 4.72 4.97 8.52
ذخایر ارزی 198640.00 196000 194000 192000 193200 194000
ترازنامه بانک 9094756.00 9190000 9250000 9210000 9180000 9100000
نرخ بهره سپرده 1.02 2.7 1.33 1.33 1.58 2.7
ترازنامه بانک مرکزی 4834303097.00 5060000000 5040000000 5000000000 4870000000 4700000000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 6116.00 1000 1000 1500 1300 1000
حساب جاری 4.80 1000 -1500 -2800 -3100 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
واردات 30863.29 33800 37500 36700 38400 35500
صادرات 36979.02 37500 39000 38000 37600 38000
بدهی خارجی 446898.10 458000 460000 463000 4650000 468000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6595.80 6850 6870 6920 6950 6950
حواله 9891.95 9300 9100 9400 9500 9300
درآمد گردشگری 490353.83 830000 1150000 1230000 1320000 1600000
ورود توریست 535.64 800 950 1100 1300 1830
ذخایر طلا 120.00 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -5.50 -30 -30 -25 -19 -20
صادرات خودرو 247.13 275 290 310 320 310

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 57 58 58 58 58
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت 139610.00 -155000 -160000 -168000 -173000 -180000
هزینه های دولت 2244473.00 2257678 2063202 2216472 2487877 2282513
درآمدهای دولت 395152.90 360000 357000 365000 384000 391000
هزینه های مالی 516468.50 520000 517000 515000 513000 512000
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 40.50 41 43 46 48 49
شاخص PMI تولید 42.10 43 46 48 49 49.5
تولید صنعتی -8.97 -2.5 -1 15 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.30 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
تولید صنعتی -9.16 -1.7 1.9 15.5 2.1 2.2
استفاده از ظرفیت 72.90 75 77 79 80 80.9
مجموع فروش خودرو 43223.00 50000 58000 61000 63000 70000
تولید خودرو 301.43 300 310 330 340 360
ثبت خودرو 43223.00 65000 70000 75000 80000 82000
شاخص اقتصادی مقدم -9.80 -1.5 0.5 7.5 3.5 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -21.20 -5 -2.5 -2.5 -1.5 0.5
استخراج معدن -3.54 -2.5 -1.5 2.5 2 1.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.90 35.5 35.7 36 37 38
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.50 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.50 -0.8 0.3 13 5 2.4
هزینه های مصرف کننده 9790598.00 13191409 11977386 11903263 10769658 13336515
پس انداز های شخصی 21.20 20 21 21 21 21
تسهیلات اعتباری خریدار 1313718.80 1446075 1302753 1345461 1445091 1461981
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.40 16.7 16.5 16.3 16.1 16.3
قیمت گازوئیل 0.82 0.93 0.76 0.72 0.68 0.89

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -13.69 -11 -8 -6.5 -3.5 -1.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.