بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 22.31 22.66 22.82 22.98 23.15 23.47
بازار سهام 38016.06 37147 36315 35502 34708 33119
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.75 5.81 5.87 5.93 6 6.12

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.30 10 0.9 1.5 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.90 -10 -6.5 -2 10 5
نرخ بیکاری 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
نرخ تورم 3.62 3.3 2.7 2.9 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
نرخ بهره 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
موازنه تجاری 5547.00 -2500 1000 500 800 1000
حساب جاری -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 57 57 58 58 58
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار 38.70 38 43 46 48 51
شاخص PMI تولید 40.40 40.8 45 47 48 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.30 10 0.9 1.5 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.90 -10 -6.5 -2 10 5
تولید ناخالص داخلی 1200.00 1075 1075 1113 1113 1113
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18139598.00 17856847 17173645 17776806 19953558 18032327
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3370935.00 3387565 3221189 3303516 3708029 3382249
تولید ناخالص داخلی سرانه 10275.63 9800 9800 10080 10080 10080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746.44 18900 18900 19500 19500 19500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 582571.56 477615 656635 570920 640829 689467
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1184615.00 1159411 1118462 1160923 1303077 1174385
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2856046.00 2901976 2684586 2798925 3141651 2818815
تولید ناخالص داخلی از معادن 894198.00 826249 794767 876314 983618 834505
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 747560.01 659925 677459 732609 822316 711332
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11414309.26 11248720 11287323 11186023 12555740 11851690
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1154985.00 1183597 1131951 1131885 1270484 1188549
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 268271.00 308284 276307 262906 295098 290123

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
افراد شاغل 55352304.00 55200000 55300000 55300000 55300000 55500000
افراد بیکار 1976060.00 2250000 2280000 2260000 2240000 22000000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 59.8 60 60.1 60.2 60.4
بهره وری 80.40 90 91 91 91 94
دستمزد 407.28 392 397 408 408 419
دستمزد در تولید 3.00 2.7 3.3 2.9 2.9 3.2
حداقل دستمزد 123.22 123 123 143 143 143
جمعیت 126.58 126 128 128 128 129
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 97.06 96.2 96.1 96.3 96.4 96.7

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.62 3.3 2.7 2.9 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.66 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.44 107 109 110 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.79 108 109 110 111 112
اندازه اصل تورم 3.90 3.4 3.5 3.4 3.4 3.2
قیمت تولید 104.48 103 103 106 107 106
قیمت صادرات 104.33 105 110 112 114 115
قیمت واردات 229.48 230 230 231 231 232
انتظارات تورم 3.56 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 3.5 3.3 3.1 3 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 108 108 105 105 112
تورم مواد غذایی 6.21 7 6.5 6 5.5 3.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 5.23 5.65 5.65 5.65 5.9 5.9
ذخایر ارزی 197055.00 196000 190000 191000 192000 194000
ترازنامه بانک 91519552.00 93000000 94000000 92500000 91800000 90600000
نرخ بهره سپرده 2.16 2.6 2.6 2.6 2.85 2.85
ترازنامه بانک مرکزی 4828516102.00 5020000000 5060000000 5040000000 5000000000 4700000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 5547.00 -2500 1000 500 800 1000
حساب جاری -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
واردات 27530.00 26000 26500 27500 32200 35500
صادرات 33076.00 24000 25500 28000 33000 38000
بدهی خارجی 441290.80 455000 458000 460000 463000 468000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10334.00 6500 6850 6870 6920 6950
حواله 9777.79 8500 8400 8400 8400 8500
درآمد گردشگری 2281554.18 1700000 2300000 2300000 2300000 2450000
ورود توریست 145.00 1350 2800 2380 2380 2600
ذخایر طلا 120.10 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -7.90 -20 -30 -30 -25 -20
صادرات خودرو 256.10 230 280 300 330 310

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 57 57 58 58 58
بودجه دولت -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -145047.70 -180000 -255000 -270000 -285000 -300000
هزینه های دولت 2261706.00 2034633 2063202 2216472 2487877 2166362
درآمدهای دولت 326851.40 332000 340000 357000 365000 391000
هزینه های مالی 413849.20 412000 428000 455000 507000 543000
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 38.70 38 43 46 48 51
شاخص PMI تولید 40.40 40.8 45 47 48 49.5
تولید صنعتی -30.70 -2 -1 1.7 3.7 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 -0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی -37.06 -2.7 -1.7 1.9 2.1 2.2
استفاده از ظرفیت 45.40 70 75 77 79 80.9
مجموع فروش خودرو 35333.00 64000 68000 68000 68000 80000
تولید خودرو 294.95 260 290 310 330 360
ثبت خودرو 35333.00 82000 85000 85000 85000 86000
شاخص اقتصادی مقدم -22.70 -2.5 -1.5 0.5 0.7 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -39.70 -10 -5 -2.5 -2.5 0.5
استخراج معدن -5.89 -3 -4.5 -5 -5 -7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.70 -2 -0.8 0.3 1.2 2.4
هزینه های مصرف کننده 12145433.00 12168109 11977386 11902524 13359976 12576256
پس انداز های شخصی 21.20 22 22 22 22 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1372919.50 1387271 1302753 1345461 1510211 1367891
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20 16.5 16.7 16.5 16.3 16.3
قیمت گازوئیل 0.85 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -36.30 -3.5 -2.5 -1.9 -1.5 -0.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.