بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 19.00 19.67 19.81 19.96 20.1 20.4
بازار سهام 44254.43 42336 41857 41386 40919 39998
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.82 7.18 7.26 7.34 7.42 7.59
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.8 0.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 0.1 0.7 1.3 1.5 1.1
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8
نرخ تورم 2.97 2.9 3.3 3.3 3.7 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.81 0.6 0.3 0.2 0.4 0.2
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7 6.75
موازنه تجاری -726.62 500 -2200 -800 -1500 1000
حساب جاری 2013.30 3100 -6000 -4200 -3900 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 47 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 49.90 49.7 50.2 50.5 50.7 51
شاخص PMI تولید 48.00 48.5 51.5 50.9 50.3 48.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.50 43.1 43.1 43.6 44 45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 1.3 0.4 0.2 0.5 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.8 0.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 0.1 0.7 1.3 1.5 1.1
تولید ناخالص داخلی 1223.81 1270 1320 1320 1320 1320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552130.00 18587454 18690718 18790801 18830412 18791916
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3583821.00 3670944 3698179 3630411 3637578 3711324
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 10400 10500 10500 10500 10500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 18300 18450 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 513035.74 699213 581247 623701 520731 706904
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1185852.00 1270341 1319702 1241642 1203640 1284315
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3005713.00 2939123 2956569 3004951 3050799 2971453
تولید ناخالص داخلی از معادن 853816.00 852928 864680 847591 866623 862310
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 683073.70 719834 706082 736725 693320 727752
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11652795.25 12152428 11622257 11928926 11827587 12286104
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219630.00 1219778 1193865 1243548 1237924 1233195
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 319650.00 282799 268439 299762 324445 285910
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 59.4 59.5 59.7 59.6 59.7
دستمزد 373.22 379 385 382 380 397
دستمزد در تولید 2.60 2.9 2.4 2.5 2.5 3
حداقل دستمزد 102.68 103 112 112 112 112
جمعیت 125.33 126 126 126 126 126
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 96.35 96.6 97 97.2 97.3 97.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.97 2.9 3.3 3.3 3.7 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.81 0.6 0.3 0.2 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.35 106 107 107 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104.80 105 106 107 108 109
اندازه اصل تورم 3.65 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4
قیمت تولید 99.87 102 102 102 102 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.71 106 107 107 108 109
تورم مواد غذایی 3.52 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7 6.75
نرخ بهره بین بانکی 7.87 7.95 7.95 7.7 7.7 7.45
ذخایر ارزی 183719.00 185000 180000 178500 179100 182000
نرخ بهره سپرده 3.40 3.45 3.45 3.2 3.2 2.95
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -726.62 500 -2200 -800 -1500 1000
حساب جاری 2013.30 3100 -6000 -4200 -3900 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
واردات 41456.27 38500 39400 39500 36600 39000
صادرات 40730.66 39000 38600 38000 37500 40000
بدهی خارجی 457279.90 444000 444000 460814 467000 445500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7332.00 6750 11000 7000 6500 6850
حواله 9725.69 8300 7800 8200 8500 8400
ورود توریست 1283.16 2400 2200 2100 1350 2500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 47 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 2168414.00 2184364 2158958 2196603 2200940 2208392
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56 7.56
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 49.90 49.7 50.2 50.5 50.7 51
شاخص PMI تولید 48.00 48.5 51.5 50.9 50.3 48.8
تولید صنعتی -3.00 -1.9 1.3 1.5 1.6 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2
تولید صنعتی -1.20 2 2.2 2.3 2.4 2.6
تولید خودرو 299.97 350 358 360 330 360
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.6 1.2 1.5 1.7 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -6.80 1.5 2 2.5 2.1 2.3
استخراج معدن -2.10 -7.2 -7 -6.3 -6.8 -8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.50 43.1 43.1 43.6 44 45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 1.3 0.4 0.2 0.5 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 3.6 3.4 3 2.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 12279080.00 12828685 12175573 12332248 12340475 12969801
قیمت گازوئیل 0.99 0.91 0.88 0.86 0.83 0.78
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -8.30 -2.5 0.5 1.1 1.8 2.4


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.