بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 19.63 19.83 19.97 20.11 20.25 20.54
بازار سهام 45495.41 45417 44400 43406 42435 40493
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.28 5.33 5.39 5.44 5.5 5.62

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
نرخ بیکاری 4.40 5.2 5 4.9 4.7 4.5
نرخ تورم 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 5.5
موازنه تجاری 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
حساب جاری 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 58 58 58 58 59
بودجه دولت -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
اطمینان کسب و کار 43.00 43 46 48 49 51
شاخص PMI تولید 42.40 46 48 49 49.5 49
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.10 35.7 36 37 38 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
تولید ناخالص داخلی 1200.00 1113 1113 1113 1113 1158
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16927083.00 17210405 17815482 17362166 19368988 18002083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2886232.00 3242776 3328509 2743736 3903778 3391944
تولید ناخالص داخلی سرانه 10275.63 10080 10080 10080 10080 10290
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746.44 19500 19500 19500 19500 19730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 532190.16 648635 551851 690174 739991 678472
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 985766.00 1111076 1167358 922620 1357627 1162186
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2786639.00 2686628 2808488 2420454 3055777 2810213
تولید ناخالص داخلی از معادن 837782.00 801643 891890 924809 883748 838518
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 707212.59 681951 732441 841450 745039 713321
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10675988.32 11333844 11226804 11320374 12638459 11855201
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 912009.00 1120674 1122950 841136 1274250 1172225
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 290355.00 266749 256924 299141 279190 279019

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.40 5.2 5 4.9 4.7 4.5
افراد شاغل 51011033.00 54700000 54900000 55100000 55300000 55300000
افراد بیکار 2769491.00 2260000 2240000 2220000 22000000 2160000
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 58 58.4 58.8 59.1 60.6
بهره وری 94.20 89.9 90.1 90.5 91.5 93
دستمزد 408.01 404 404 407 408 411
دستمزد در تولید 2.50 2.6 2.6 2.7 3.2 3.3
حداقل دستمزد 123.22 143 143 143 143 157
جمعیت 126.58 128 128 128 129 130
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 95.63 96 96.3 96.6 96.9 97.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.27 111 111 112 113 117
قیمت مصرف کننده اصلی 109.24 109 110 111 112 112
اندازه اصل تورم 3.80 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2
قیمت تولید 104.29 104 107 108 147 108
قیمت صادرات 111.46 112 112 114 115 115
قیمت واردات 233.32 231 231 231 232 233
انتظارات تورم 3.54 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 4.3 4 3.7 3.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.15 106 105 108 108 112
تورم مواد غذایی 5.80 6.3 6.1 5.9 5.7 4.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 5.5
نرخ بهره بین بانکی 4.49 4.5 4.25 4.25 8.52 4.25
ذخایر ارزی 201287.00 194000 192000 193200 194000 196000
ترازنامه بانک 9024693.00 9250000 9210000 9180000 9100000 8990000
نرخ بهره سپرده 0.65 0.65 0.4 0.4 2.7 0.4
ترازنامه بانک مرکزی 4591077921.00 4450000000 4000000000 4200000000 4700000000 4300000000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
حساب جاری 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
واردات 35287.67 37500 36700 38400 35500 35500
صادرات 38320.17 39000 38000 37600 38000 38000
بدهی خارجی 451349.70 460000 463000 4650000 468000 467250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2436.70 6870 6920 6950 6950 7800
حواله 10674.57 9100 9400 9500 9300 9300
درآمد گردشگری 611571.87 1150000 1230000 1320000 1600000 2100000
ورود توریست 984.90 950 1100 1300 1830 2500
ذخایر طلا 119.94 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -7.10 -30 -25 -19 -20 15
صادرات خودرو 275.08 290 310 320 310 320

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 58 58 58 58 59
بودجه دولت -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
ارزش بودجه دولت -71950.00 -160000 -168000 -173000 -180000 -170000
هزینه های دولت 2159844.00 2060598 2218710 2575092 2282513 2155385
درآمدهای دولت 380863.40 357000 365000 384000 391000 391000
هزینه های مالی 427809.40 517000 515000 513000 512000 515000
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 6900 6900

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 43.00 43 46 48 49 51
شاخص PMI تولید 42.40 46 48 49 49.5 49
تولید صنعتی -3.70 -1 15 2.9 2.5 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
تولید صنعتی -2.10 1.9 15.5 2.1 2.2 2.2
استفاده از ظرفیت 78.40 77 79 80 80.9 80.9
مجموع فروش خودرو 57242.00 58000 61000 63000 70000 70000
تولید خودرو 254.25 310 330 340 360 360
ثبت خودرو 57242.00 51500 65000 73000 82000 82000
شاخص اقتصادی مقدم -5.30 -1.5 7.5 3.5 1.6 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -14.70 -5 -5 -1.5 0.5 1.5
استخراج معدن -2.40 -1.5 2.5 2 1.5 -1.8

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.10 35.7 36 37 38 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.10 0.3 13 5 2.4 2.4
هزینه های مصرف کننده 11024435.00 11994626 11921630 11248672 13336515 12546379
پس انداز های شخصی 21.20 21 21 21 21 21
تسهیلات اعتباری خریدار 1283588.20 1302753 1345461 1510777 1461981 1362680
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.10 16.5 16.3 16.1 16.3 16.5
قیمت گازوئیل 0.91 0.93 0.76 0.72 0.89 0.89

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -7.82 2.1 10 6 3 1.8


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.