بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 22.05 22.12 22.27 22.43 22.59 22.91
بازار سهام 36980.85 35314 34522 33749 32994 31485
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.17 6.21 6.28 6.35 6.41 6.55

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -6 -8 -3.7 1 1.6
نرخ بیکاری 2.90 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
نرخ تورم 2.15 2.5 2.5 2.7 2.9 3.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.01 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 5.50 5 4 3.5 3.5 4.75
موازنه تجاری -3087.40 -2500 -2500 1000 1500 1000
حساب جاری -981.80 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 58 52
بودجه دولت -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4 -3.1
اطمینان کسب و کار 35.20 32 40 48 50 51
شاخص PMI تولید 38.30 39 43 48.8 49.2 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 35 38 42 43 44
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -6 -8 -3.7 1 1.6
تولید ناخالص داخلی 1200.00 1230 1230 1230 1280 1280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18139598.00 18176730 18037765 17821945 18691760 18107096
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3466612.00 3522617 3422508 3338347 3501278 3391761
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 10500 10500 10500 10600 10600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 18450 18450 18450 16987 17551
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 582571.56 603383 499492 683887 717265 694829
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1184615.00 1201194 1154208 1152052 1208279 1170485
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2856046.00 2907060 2925551 2781592 2917350 2826097
تولید ناخالص داخلی از معادن 894198.00 819980 830537 817981 857903 831069
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 747560.01 712725 664870 695708 729663 706839
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11414309.26 11540371 11343134 11700321 12271365 11887526
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1154985.00 1203037 1187136 1168103 1225113 1186792
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 268271.00 289997 310908 284944 298851 289503

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 2.90 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
افراد شاغل 55352304.00 55300000 55200000 55300000 55300000 55500000
افراد بیکار 1976060.00 2220000 2250000 22800000 22800000 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 60.5 60.2 60.2 60.3 60.4
بهره وری 92.70 94 90 91 91 94
دستمزد 403.62 394 392 397 408 419
دستمزد در تولید 2.40 2.7 2.7 3.3 2.9 3.2
حداقل دستمزد 123.22 123 123 123 143 143
جمعیت 126.58 126 126 128 128 129
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8500 8500 8600
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17800 17800 18400
نرخ اشتغال 97.06 96.2 96.1 96.1 96.1 96

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.15 2.5 2.5 2.7 2.9 3.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.01 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.76 106 107 109 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.65 107 108 109 110 112
اندازه اصل تورم 3.50 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2
قیمت تولید 104.67 101 102 102 103 105
انتظارات تورم 3.49 3 3.2 3.3 3.5 3.87
تغییر قیمت تولید کننده 5.40 1.7 2.1 2.5 2.4 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.00 106 107 108 105 112
تورم مواد غذایی 6.71 4 3.7 3.4 3.5 3.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.50 5 4 3.5 3.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 6.00 6.54 6.54 6.54 6.54 7.54
ذخایر ارزی 196146.00 195000 188000 190000 191000 194000
ترازنامه بانک 83459512.00 8200000 8450000 8530350 8530350 8530350
نرخ بهره سپرده 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.86
ترازنامه بانک مرکزی 5049075798.00 3865083765 3900000000 4000000000 4000000000 4200000000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -3087.40 -2500 -2500 1000 1500 1000
حساب جاری -981.80 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
واردات 26472.20 30500 33000 33000 35500 35500
صادرات 23384.80 29000 30500 35000 37000 38000
بدهی خارجی 463654.10 461000 467000 468000 468000 468000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10334.00 7000 6500 6850 6850 6950
حواله 9293.20 8200 8500 8400 8400 8500
درآمد گردشگری 2281554.18 2100000 1700000 2300000 2300000 2450000
ورود توریست 1196.48 2100 1350 2800 2380 2600
ذخایر طلا 120.10 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -7.90 -15 -20 -30 -30 -35
صادرات خودرو 27.89 310 290 300 330 310

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 57 57 57 58 52
بودجه دولت -2.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4 -3.1
ارزش بودجه دولت -30159.60 -280000 -380000 -295000 -295000 -310000
هزینه های دولت 2200040.00 2125046 2051577 2118639 2222040 2152537
درآمدهای دولت 394936.50 430000 412000 450000 450000 450000
هزینه های مالی 433793.60 560000 490000 745000 745000 735000
مخارج نظامی 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 35.20 32 40 48 50 51
شاخص PMI تولید 38.30 39 43 48.8 49.2 49.5
تولید صنعتی -5.00 -5 -2 -1 1.7 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.40 -4 -0.5 0.2 0.3 0.3
تولید صنعتی -6.14 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
مجموع فروش خودرو 48998.00 66000 64000 68000 68000 80000
تولید خودرو 3.72 360 330 360 352 370
ثبت خودرو 48998.00 84000 82000 85000 85000 86000
شاخص اقتصادی مقدم -2.30 -5 -2.5 -1.5 0.5 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -8.60 -18 -10 -5 -2.5 0.5
استخراج معدن 1.32 -1.5 -3 -4.5 -5 -7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 35 38 42 43 44
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 -3.8 -2 -0.8 0.3 2.4
هزینه های مصرف کننده 12936646.00 12067434 12302130 12457990 13066012 12657318
پس انداز های شخصی 21.20 22 22 22 22 22
تسهیلات اعتباری خریدار 1372919.50 1393702 1396829 1341766 1407252 1363234
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.20 16.52 16.68 16.68 16.68 16.68
قیمت گازوئیل 0.87 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -7.51 -3.2 -1 1.5 1.7 2.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.