بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 19.86 19.32 19.5 19.67 19.85 20.21
بازار سهام 39556.32 39858 39300 38750 38209 37146
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.08 7.59 7.68 7.77 7.86 8.03
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 1.5 1.3 1.8 1.7 1.5
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
نرخ تورم 3.78 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
نرخ بهره 8.00 8 8 7.75 7.5 7.25
موازنه تجاری 2561.00 -800 500 -2200 -2200 1000
حساب جاری -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 45.3 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 49.50 50.5 50.4 50.2 50.5 51
شاخص PMI تولید 49.80 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.30 110 108 105 106 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 1.5 1.3 1.8 1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 1223.81 1270 1270 1320 1320 1320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552607.00 18857442 18826530 18886554 18868001 19108928
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3693570.00 3789943 3716074 3760054 3756361 3771815
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 10400 10400 10500 10500 10500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 18300 18300 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 590490.29 499085 721538 601119 600529 732361
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284077.00 1310243 1323119 1307190 1305906 1342966
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2918815.00 3012455 2978594 2971354 2968435 3023273
تولید ناخالص داخلی از معادن 862095.00 907313 859137 877613 876751 872025
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686777.73 696945 725326 699140 698453 736206
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11536484.18 11802109 12306695 11744141 11732604 12491295
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1180004.00 1223684 1238198 1201244 1200064 1256771
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 250530.00 299791 271800 255040 254789 275877
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 59.2 59.4 59.5 59.7 59.7
دستمزد 376.63 368 379 385 382 397
دستمزد در تولید 2.70 2.4 2.9 2.4 2.5 3
حداقل دستمزد 102.68 103 103 112 112 112
جمعیت 125.33 125 125 126 126 126
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 96.43 96.7 96.6 97 97.2 97.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.78 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.69 105 107 107 107 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.79 104 105 106 106 109
اندازه اصل تورم 3.82 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3
قیمت تولید 131.72 133 136 135 134 141
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.29 105 106 107 107 110
تورم مواد غذایی 5.44 3.5 3.3 3.4 3.3 3.2
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 8.00 8 8 7.75 7.5 7.25
نرخ بهره بین بانکی 8.48 8.48 8.48 8.23 7.98 7.73
ذخایر ارزی 186209.00 182000 179000 180000 178500 182000
نرخ بهره سپرده 3.73 3.73 3.73 3.48 3.23 2.98
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 2561.00 -800 500 -2200 -2200 1000
حساب جاری -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
واردات 35388.25 38000 38500 38600 38600 39000
صادرات 37949.26 37200 39000 39400 38000 40000
بدهی خارجی 456251.30 458368 451897 464464 464008 458676
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10162.00 6750 6750 11000 7000 6850
حواله 9185.62 8350 8300 7800 8200 8400
ورود توریست 2163.38 1400 2400 2200 2100 2500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 45.3 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 2143950.00 2142069 2211655 2182541 2180397 2244829
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 49.50 50.5 50.4 50.2 50.5 51
شاخص PMI تولید 49.80 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
تولید صنعتی -2.91 -1.2 1.6 1.3 1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
تولید صنعتی -0.83 1.4 2 2.2 2.3 2.6
تولید خودرو 292.64 335 350 358 360 360
شاخص اقتصادی مقدم -0.40 1.8 1.6 1.8 2 1.9
سرمایه گذاری خصوصی -7.40 3.1 1.5 2 2.5 2.3
استخراج معدن -5.60 -6.8 -7.2 -7 -6.3 -8
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.30 110 108 105 106 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 3.7 3.6 3.4 3 3.2
هزینه های مصرف کننده 12144804.00 12702213 12988964 12363410 12351266 13183798
قیمت گازوئیل 1.02 0.99 0.97 0.94 0.92 0.92
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -6.77 -1.1 2.3 2 1.1 2.4


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.