بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 19.20 19.91 20.08 20.26 20.44 20.8
بازار سهام 43538.49 42392 41781 41179 40585 39425
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.75 6.96 7.05 7.13 7.22 7.39
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.8 0.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.6 1 1.3 1.5 1.5
نرخ بیکاری 3.70 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8
نرخ تورم 3.00 3.3 3.4 3.2 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.25
موازنه تجاری 775.00 500 -2200 -800 -1500 1000
حساب جاری 5142.70 -1800 -8500 -4200 -3900 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 47 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 50.30 49.9 50.2 50.5 50.7 51
شاخص PMI تولید 49.10 49.9 51.5 50.9 50.3 48.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.70 42.6 43.1 43.6 44 45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.8 0.4 0.2 0.5 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.6 0.8 0.5 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.6 1 1.3 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 1223.81 1270 1320 1320 1320 1320
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18537324.00 18893735 18949578 18718941 18778309 19158247
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3583821.00 3807991 3819247 3730506 3741586 3861303
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385.30 10400 10500 10500 10500 10500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18101.90 18300 18450 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 617592.06 721834 723967 595736 625621 731939
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1198286.00 1324315 1328229 1298411 1213864 1342856
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2960421.00 2980798 2989608 2948003 2998906 3022529
تولید ناخالص داخلی از معادن 838614.00 862064 864612 870769 849516 874133
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 719268.33 726758 728906 693686 728619 736933
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11766399.20 12328352 12364790 11644398 11919362 12500949
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1222085.00 1242984 1246658 1196169 1237972 1260386
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 278788.00 272340 273145 255484 282412 276152
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40 59.4 59.5 59.7 59.6 59.7
دستمزد 379.67 379 385 382 380 397
دستمزد در تولید 2.60 2.9 2.4 2.5 2.5 3
حداقل دستمزد 102.68 103 112 112 112 112
جمعیت 125.33 126 126 126 126 126
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 96.26 96.6 97 97.2 97.3 97.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.00 3.3 3.4 3.2 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.94 107 107 107 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.32 105 106 106 107 109
اندازه اصل تورم 3.75 3.5 3.4 3.2 3 3.2
قیمت تولید 99.96 102 102 102 102 104
تغییر قیمت تولید کننده 2.81 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.27 106 106 107 107 110
تورم مواد غذایی 3.90 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.25
نرخ بهره بین بانکی 8.20 8.52 8.52 8.12 8.12 8.52
ذخایر ارزی 189351.00 185000 180000 178500 179100 182000
نرخ بهره سپرده 3.70 2.7 2.7 3.48 3.48 2.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 775.00 500 -2200 -800 -1500 1000
حساب جاری 5142.70 -1800 -8500 -4200 -3900 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
واردات 39655.11 38500 39400 39500 36600 39000
صادرات 40430.13 39000 38600 38000 37500 40000
بدهی خارجی 457279.90 444000 444000 460814 467000 445500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5703.40 6750 11000 7000 6500 6850
حواله 9402.60 8300 7800 8200 8500 8400
ورود توریست 1751.36 2400 2200 2100 1350 2500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 47 47 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 2168414.00 2226507 2233088 2165390 2171821 2257678
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56 7.56
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 50.30 49.9 50.2 50.5 50.7 51
شاخص PMI تولید 49.10 49.9 51.5 50.9 50.3 48.8
تولید صنعتی -1.30 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
تولید صنعتی -0.48 2 2.2 2.3 2.4 2.6
تولید خودرو 318.91 350 358 360 330 360
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.6 1.2 1.5 1.7 1.6
سرمایه گذاری خصوصی -7.60 1.5 2 2.5 2.1 2.3
استخراج معدن -3.18 -7.2 -7 -6.3 -6.8 -8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.70 42.6 43.1 43.6 44 45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.8 0.4 0.2 0.5 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 3.6 3.4 3 2.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 12279080.00 13009279 13047730 13047730 12302686 13191409
قیمت گازوئیل 0.98 0.96 0.93 0.85 0.82 0.93
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -2.88 -2.5 0.5 1.1 1.8 2.4


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.