بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 20.01 20.09 20.28 20.48 20.68 21.09
بازار سهام 51403.51 50121 48766 47453 46170 43709
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.00 7.05 7.15 7.25 7.34 7.55

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.8 1.1 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.60 7 5 3.8 3.3 2.7
نرخ بیکاری 4.40 3.6 3.6 3.5 3.3 3.3
نرخ تورم 5.59 5.8 5.9 4.7 4.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
نرخ بهره 4.50 4 4 4.25 4.5 5
موازنه تجاری -4062.90 -800 1000 350 2000 2500
حساب جاری 6286.10 7000 5000 3000 3000 2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.5 1 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 51 51 49 49 49
بودجه دولت -4.60 -3.6 -3.6 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 51.40 50 49 50.4 51 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.10 49 49.5 48.3 48 49
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.70 41 41 40 40 42
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.60 0.9 1 0.7 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.8 1.1 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.60 7 5 3.8 3.3 2.7
تولید ناخالص داخلی 1076.16 1239 1239 1276 1276 1276
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17965150.00 18129332 18385205 18376901 18558000 18881605
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3187148.00 3120969 3903778 3308260 3292324 3265213
تولید ناخالص داخلی سرانه 9322.34 10180 10180 10290 10290 10290
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17887.75 19500 19500 19500 19500 19730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 623709.99 545361 739991 595770 644292 755414
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1071228.00 1052247 1357627 1153702 1106579 1148963
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2873778.00 2974229 3055777 2954356 2968613 3083979
تولید ناخالص داخلی از معادن 854146.00 895375 883748 917903 882333 902805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 750214.63 755964 745039 746150 774972 778611
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11516552.12 11405064 12638459 11410094 11896598 12406425
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1126007.00 981432 1274250 1038124 1163165 1108945
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 271057.00 311303 279190 255629 280002 290916

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.40 3.6 3.6 3.5 3.3 3.3
افراد شاغل 55242748.00 54100000 55300000 55250000 55250000 55300000
افراد بیکار 2425506.00 2320000 24000000 2300000 2300000 2180000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 59.1 59.2 59.5 59.9 60.6
بهره وری 94.00 96 94 92 93 93
دستمزد 435.40 399 415 441 423 427
دستمزد در تولید 2.80 2.7 3.2 2.6 2.5 3.3
حداقل دستمزد 141.70 142 142 157 157 157
جمعیت 126.01 128 129 129 129 130
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 95.62 95.8 96.4 96.4 96.5 96.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.59 5.8 5.9 4.7 4.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.90 114 116 117 118 119
قیمت مصرف کننده اصلی 113.30 113 114 115 116 118
اندازه اصل تورم 4.78 4.6 4.6 3.8 3.1 3
قیمت تولید 110.40 108 108 111 112 111
قیمت صادرات 121.52 118 115 115 111 115
قیمت واردات 259.61 233 232 232 232 233
انتظارات تورم 3.69 3.4 3.3 3.2 3 3
تغییر قیمت تولید کننده 6.43 3.7 3.5 3.2 2.6 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.46 110 109 115 117 113
تورم مواد غذایی 7.90 5.7 5.4 5.1 5.2 4.9

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.50 4 4 4.25 4.5 5
نرخ بهره بین بانکی 4.65 4.15 4.15 4.4 4.65 4.65
عرضه پول M0 2174192.30 2163245 2175260 2187275 2199290 2223320
عرضه پول M1 5868885280.00 6052165688 6234524865 6416884042 6599243219 6963961573
عرضه پول M2 10687502996.00 10868529767 11050308063 11232086358 11413864653 11777421244
عرضه پول M3 12754164686.00 13076984180 13395271232 13713558284 14031845336 14668419441
ذخایر ارزی خارجی 200466.00 203834 206100 208365 210631 215163
ترازنامه بانک 9030794.00 9306637 9407538 9508438 9609338 9811139
نرخ بهره سپرده 0.45 -0.05 -0.05 0.2 0.45 0.45
ترازنامه بانک مرکزی 4842901335.00 4732723502 4764097797 4795472092 4826846387 5015092158

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -4062.90 -800 1000 350 2000 2500
حساب جاری 6286.10 7000 5000 3000 3000 2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.5 1 1 1
واردات 44950.63 38400 35500 36450 36500 35500
صادرات 40887.73 37600 38000 36800 38500 38000
بدهی خارجی 460516.80 4650000 468000 470000 475000 467250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5955.50 4800 6000 15000 6000 7800
حواله 13002.89 9500 9300 9400 9500 9300
درآمد گردشگری 1591723.40 950000 1200000 1300000 1500000 1800000
ورود توریست 2020.89 1300 1700 1900 1500 2300
ذخایر طلا 120.06 120 120 120 120 120
صادرات غیرنفتی 38004.98 34000 36000 34800 35100 37000
صادرات نفت 2882.75 2100 1800 1800 2000 2000
گردش سرمایه -10.10 -8 -5 -8 3 15
صادرات خودرو 212.69 270 285 300 310 320

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 51 51 49 49 49
بودجه دولت -4.60 -3.6 -3.6 -2.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت -11479.60 -173000 -180000 -90000 -100000 -170000
هزینه های دولت 2250041.00 2311487 2282513 2335543 2324292 2415205
درآمدهای دولت 477785.50 450000 391000 420000 410000 400000
هزینه های مالی 496264.20 523000 512000 510000 510000 535000
مخارج نظامی 6607.00 6000 5800 5800 6000 5800

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 51.40 50 49 50.4 51 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.10 49 49.5 48.3 48 49
تولید صنعتی 7.30 5.5 1.5 1 1 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
تولید صنعتی 6.19 6 2 2.5 1.5 1.6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.80 78 80 81 82 82
مجموع فروش خودرو 40533.00 44000 50000 52000 53000 55000
تولید خودرو 237.04 265 320 340 350 360
ثبت خودرو 40533.00 43000 46000 48000 46000 50000
شاخص اقتصادی مقدم 13.30 4 2 3.5 1.5 1.6
سرمایه گذاری خصوصی 17.10 6 3 1 1 2
استخراج معدن 3.21 2 1.5 2.5 1.5 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.70 41 41 40 40 42
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.60 0.9 1 0.7 0.5 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 17.70 5 3 2 2 2
هزینه های مصرف کننده 11637954.00 11751882 13336515 12080196 12022006 12789789
پس انداز های شخصی 21.60 21 21 21 21 21
تسهیلات اعتباری خریدار 1280571.10 1372059 1360352 1312901 1322830 1397081
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.40 16.1 16.3 16.3 16.2 16.5
قیمت گازوئیل 1.01 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 14.98 9 3.5 1.7 2.1 2


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.