بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 20.13 20.5 20.84 21.18 21.18 21.87
بازار سهام 47524.45 45364 44223 43106 43106 40959
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.03 9.21 9.32 9.43 9.43 9.65

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.9 1 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.1 2.2 2.5 2.1 2
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.1 3.1 3
نرخ تورم 7.65 7.03 6.4 5.3 3.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 7.75 8 8.25 8.25 8.5 8.25
موازنه تجاری -2215.32 199 198 197 196 192
حساب جاری -6523.00 -6282 4324 -6539 4011 5800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 49 49 49 50 50
بودجه دولت -3.80 -3 -3 -2.9 -2.9 -0.5
اطمینان کسب و کار 52.30 53 53 52 51 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.60 50 51 51 52 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.20 44 44 45 45 44
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.9 1 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.1 2.2 2.5 2.1 2
تولید ناخالص داخلی 1076.16 1275 1275 1275 1275 1380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18027967.00 18068914 18156113 18240553 18478666 18605364
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3324819.00 3257159 3337541 3320293 3407939 3386699
تولید ناخالص داخلی سرانه 8927.34 10300 10300 10300 10300 10500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17887.75 19800 19800 19800 19800 20000
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.80 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8
QQ تقاضای کل GDP 1.20 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5
تقاضای کل تولید ناخالص داخلی (سالانه) 2.90 0.7 -1.7 2 2 2
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573530.95 629323 531192 750726 587869 765740
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1080204.00 1080869 1110382 1098646 1107209 1120619
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2989102.00 2899642 2957139 2983417 3063830 3043086
تولید ناخالص داخلی از معادن 909147.00 861833 880213 873665 931876 891138
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 702444.57 756967 709056 726238 720006 740763
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11148773.83 11620201 11381539 11846807 11427493 12083743
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1168731.00 1129946 1127103 1210476 1197949 1234686
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 251900.00 273497 295118 270992 258198 276412

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.1 3.1 3
افراد شاغل 56079123.00 57000000 575000000 575000000 575000000 59000000
افراد بیکار 2006191.00 2400900 2200900 2200900 2200900 2200500
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59 59 59 60 60
هزینه های کار 104.50 106 140 140 140 145
بهره وری 98.90 96 98 98 96 95
دستمزد 480.45 470 475 475 475 490
دستمزد در تولید 3.20 2.9 3.1 3.5 3.7 4
حداقل دستمزد 172.87 170 170 170 170 215
جمعیت 126.25 126 126 127 127 127
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 96.73 96.4 96.6 96.6 97 97

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 7.65 7.03 6.4 5.3 3.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.02 122 123 125 127 130
قیمت مصرف کننده اصلی 119.77 121 121 122 124 127
اندازه اصل تورم 7.28 6.57 5.79 4.56 3.75 3.5
قیمت تولید 118.49 119 121 123 126 128
قیمت صادرات 131.12 128 130 130 130 132
قیمت واردات 293.23 282 285 285 285 290
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه) 7.47 5.81 5.01 3.78 3.31 3.5
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی 0.49 0.37 0.33 0.3 0.3 0.3
نرخ تورم میانماهی (سالانه) 7.88 7 5.71 5 5 4
تورم مواد غذایی 12.79 8 5.5 5 5 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.69 118 119 119 119 120
تغییر قیمت تولید کننده 8.96 9.5 8.3 7.5 5.5 4
انتظارات تورم 4.92 4 3 3 3 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.75 8 8.25 8.25 8.5 8.25
نرخ بهره بین بانکی 7.01 7.76 8.01 8.26 8.26 8.01
عرضه پول M0 2463886.20 2450000 2600500 2600500 2600500 2800200
عرضه پول M1 6428960894.00 6700700700 7200000400 7200000400 7200000400 7900200500
عرضه پول M2 11511441115.00 11413864653 11777421244 11777421244 11777421244 12504534425
عرضه پول M3 13684900218.00 14031845336 14668419441 14668419441 14668419441 15941567649
ذخایر ارزی خارجی 207105.00 215548 217718 219888 221333 225674
ترازنامه بانک 9566298.00 9622670 9728631 9834592 9940553 10152476
نرخ بهره سپرده 1.73 2.48 2.73 2.98 2.98 2.73
ترازنامه بانک مرکزی 4576075641.00 5500000000 5750000000 5750000000 5750000000 65000000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -2215.32 199 198 197 196 192
حساب جاری -6523.00 -6282 4324 -6539 4011 5800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9
واردات 52220.45 50409 50702 50995 51288 51874
صادرات 50005.13 50607 50899 51191 51482 52066
بدهی خارجی 447827.90 465000 460000 460000 460000 445000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19427.50 4300 6300 6300 6300 7800
حواله 12521.39 1700 17500 17500 17500 18700
درآمد گردشگری 1474183.06 1390102 2650505 1967313 1986058 2202872
ورود توریست 2097.01 1314 2442 1893 2014 2443
ذخایر طلا 119.91 120 120 120 120 120
گردش سرمایه -6.20 -15.7 -10.9 -10.9 -10.9 -12
صادرات خودرو 244.64 241 242 244 246 300
صادرات غیرنفتی 43654.77 40400 41300 41300 41300 43000
صادرات نفت 3824.69 2800 2900 2900 2900 3400

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 49 49 49 50 50
بودجه دولت -3.80 -3 -3 -2.9 -2.9 -0.5
ارزش بودجه دولت -45420.00 65850 -170000 120513 108807 129604
هزینه های دولت 2186382.00 2295136 2160512 2232998 2241042 2277658
درآمدهای دولت 443372.17 511752 506915 472258 472258 527567
هزینه های مالی 563728.42 357671 386402 363451 363451 397963
مخارج نظامی 6607.00 6000 5800 5800 5800 6100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 52.30 53 53 52 51 51
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.60 50 51 51 52 51
تولید صنعتی 2.70 1.2 1.5 2.1 2.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.5 0.7 0.9 0.6 0.3
تولید صنعتی 3.87 1.5 2 2.5 3.1 2.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.50 79 79 78 80 80
تغییرات موجودی انبار 54358.00 95400 97300 97300 97300 141508
مجموع فروش خودرو 43359.00 36800 55000 55000 55000 55000
تولید خودرو 275.44 315 250 310 300 320
ثبت خودرو 43359.00 47000 48000 48000 48000 52000
شاخص اقتصادی مقدم 108.70 107 107 108 108 109
سرمایه گذاری خصوصی 5.90 2 2 2 2 2
استخراج معدن 0.00 0.5 2 2.5 1.1 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.20 44 44 45 45 44
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.60 2.1 2.8 2 1.5 2
هزینه های مصرف کننده 12452892.00 12057663 12242054 12838697 12764214 13095471
پس انداز های شخصی 19.80 21 21 21 21 21
تسهیلات اعتباری خریدار 1359649.90 1292096 1325181 1364535 1393641 1391826
قیمت گازوئیل 1.11 1.15 1.19 1.23 1.28 1.28
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.40 17.4 17.5 17.5 17.5 17.8

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
میزان ساخت و ساز 1.72 0.5 1 1 2.1 1.5


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.