قیمت روز سال
Agilent 132.77 -1.13 -0.84% -17.49%
Agenus 2.98 -0.16 -5.10% -49.41%
Anika Therapeutics 23.13 0.41 1.80% -45.51%
Arrowhead Research 47.63 -0.68 -1.41% -21.49%
Biocept 1.05 -0.15 -12.50% -69.30%
Bruker 60.75 -1.33 -2.14% -26.83%
Exact Sciences 41.11 -3.13 -7.08% -56.07%
Heron Therapeutics 5.37 0 0% -49.86%
Illumina 219.83 -6.76 -2.98% -57.96%
Immunogen 5.94 0.11 1.89% 11.44%
Karyopharm Therapeutics 5.49 0.02 0.37% 13.20%
Ligand Pharmaceuticals 107.56 0.25 0.23% 0.27%
Laboratory Of America 259.15 -1.00 -0.38% -15.16%
Myriad Genetics 26.91 -0.97 -3.48% -19.79%
Rigel Pharmaceuticals 1.56 0 0% -57.38%
Roche Holding 315.00 -0.65 -0.21% -14.86%
Sangamo BioSciences 6.09 -0.30 -4.69% -37.15%
Sonic Healthcare 34.40 0.16 0.47% -18.35%
Siemens 110.58 -1.46 -1.30% -22.43%
Thermo Fisher Scientific 602.11 -2.38 -0.39% 10.55%
Veracyte 24.13 -1.72 -6.65% -36.67%
Waters 329.20 -2.56 -0.77% -18.94%
Intrexon 2.41 -0.21 -8.02% -59.15%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%