قیمت روز سال
Quest Diagnostics 118.28 0.21 0.18% 23.00%
Enzo Biochem 2.85 -0.03 -1.04% -13.11%
Laboratory Of America 175.32 -0.34 -0.19% 7.11%

قیمت روز سال
S&P 500 3041 14.58 0.48% 10.81%