قیمت روز سال
Agilent 88.14 1.45 1.67% 31.57%
Bio-Rad Laboratories 455.10 22.29 4.75% 53.60%
Bruker 43.28 -0.45 -1.03% 4.64%
Danaher 166.61 2.64 1.61% 26.30%
ESCO Technologies 82.61 -0.54 -0.65% 17.16%
Keysight Technologies 103.00 7.14 7.06% 24.65%
Thermo Fisher Scientific 349.19 6.45 1.88% 31.63%
Dentsply International 46.52 -0.47 -1.00% -13.63%

قیمت روز سال
S&P 500 3042 14.58 0.48% 10.84%