قیمت روز سال
Abbott 91.47 1.08 1.19% 20.82%
Boston Scientific 35.91 1.12 3.22% -6.61%
Hologic 52.33 -0.23 -0.44% 18.72%
Johnson & Johnson 144.37 -2.34 -1.60% 5.33%
Pfizer 37.50 0.24 0.64% -10.50%
Thermo Fisher Scientific 340.26 4.51 1.34% 27.73%

قیمت روز سال
S&P 500 2995 39.55 1.34% 6.87%