قیمت روز سال
Agios Pharmaceuticals 28.22 0.85 3.11% -35.70%
Alnylam Pharmaceuticals 232.00 8.63 3.86% 14.37%
Anika Therapeutics 23.00 0.44 1.95% -43.11%
Arrowhead Research 46.96 1.51 3.32% -20.34%
Bluebird Bio 5.93 0.43 7.82% -68.89%
Heron Therapeutics 4.70 0.59 14.36% -59.09%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Incyte Corp 74.13 0.40 0.54% 1.69%
Ionis Pharmaceuticals 46.11 1.85 4.18% 20.68%
Ligand Pharmaceuticals 106.09 3.40 3.31% -3.20%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Moderna Inc 174.27 3.13 1.83% -54.77%
Mirati Therapeutics 83.05 0.96 1.17% -41.12%
Nektar Therapeutics 4.85 0.14 2.97% -66.20%
Novartis 82.51 -0.75 -0.90% -3.27%
Opko Health 2.71 0.20 7.97% -27.35%
Ultragenyx Pharmaceutical 52.16 0.79 1.54% -43.76%
Spectrum Pharmaceuticals 1.12 0.08 7.69% -52.34%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
TG Therapeutics 7.96 0.52 6.99% -64.24%
Vertex Pharmaceuticals 295.77 -3.06 -1.02% 51.48%
Xencor 30.43 1.22 4.18% -4.43%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%
US400 2560 62.35 2.50% -6.62%