قیمت روز سال
Alico 30.72 1.55 5.04% -2.85%
Fresh Del Monte Produce 22.46 -0.50 -2.18% -11.64%
Limoneira 13.02 0.27 2.11% -32.92%
Sanderson Farms 113.94 2.44 2.19% -16.72%

قیمت روز سال
Russell 2000 1416 17.31 1.24% -9.10%