بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 20262.51 19425 19123 18827 18535 17964
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.85 2.72 2.82 2.93 3.03 3.26
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
نرخ بیکاری 10.30 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
نرخ تورم 0.90 1.1 1.2 1.4 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3658.00 2800 1500 400 6000 5400
حساب جاری 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80 126 126 126 126 124
بودجه دولت -2.30 -2 -2 -2 -2 -2.4
اطمینان کسب و کار 102.10 100 98 99 101 102
شاخص PMI خدمات 49.70 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
شاخص PMI تولید 47.80 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 112 109 110 111 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
تولید ناخالص داخلی 1934.80 2120 2120 2120 2120 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402865.00 405499 406436 406072 409978 417357
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74584.00 73611 75757 74982 75703 77065
تولید ناخالص داخلی سرانه 34877.83 35600 35600 35600 35600 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220.08 36000 36000 36000 36000 36400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7182.00 7303 7103 7220 7290 7421
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16532.00 16548 16675 16797 16780 17082
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70584.00 71055 71170 70960 71643 72932
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271273.00 272272 273135 272719 275342 280298
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 10.30 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
افراد شاغل 23269.46 24100 24400 24700 25100 25900
افراد بیکار 2682.42 2620 2600 2580 2570 2500
قسمت مدت زمان اشتغال 35080.58 39400 39800 40900 42000 43000
استخدام تمام وقت 144859.08 146700 147200 147600 148000 149000
نرخ اشتغال 58.80 58.5 58.6 58.8 58.9 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 66.4 66.5 66.4 66.4 66.5
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5.2 5 4.9 4.8 4.5
نرخ بیکاری جوانان 31.90 29.8 29.5 28.9 28.4 27
هزینه های کار 107.00 107 108 109 109 112
دستمزد 2434.00 2459 2459 2459 2459 2475
دستمزد در تولید 113.70 114 115 115 116 120
رشد دستمزد 1.70 1.5 1.6 1.9 1.7 1.9
جمعیت 60.48 60.21 60.21 60.21 60.37 60.26
سن بازنشستگی زنان 65.58 66 65.58 64 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.58 67 67 66.58 67 67
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1410 1410 1410 1410 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2440 2440 2440 2440 2560
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1550 1550 1550 1550 1650
هزینه زندگی انفرادی 935.00 1020 1020 1020 1020 1120
تغییر اشتغال -0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.90 1.1 1.2 1.4 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.50 104 105 106 117 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40 104 104 105 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 103 104 104 103 105
اندازه اصل تورم 0.50 1.1 1.4 1.4 1.6 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.89 112 113 114 115 117
قیمت تولید 105.20 105 105 107 114 119
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 2.9 2.5 2.3 2.4 2.2
قیمت صادرات 108.80 109 110 110 111 112
قیمت واردات 108.60 111 112 112 113 115
تورم مواد غذایی 0.70 2 2.1 2.3 2.2 2.3
CPI مسکن آب و برق 106.30 104 102 105 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 105 108 108 107 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
عرضه پول M1 1179164.00 1320000 1340000 1360000 1370000 1510000
عرضه پول M2 1545171.00 1780000 1810000 1830000 1850000 2010000
عرضه پول M3 1553284.00 1820000 1850000 1870000 1880000 2050000
ترازنامه بانک 3667627.48 4050000 4080000 4110000 4150000 4290000
وام به بخش خصوصی 678627.00 765000 795000 815000 858000 901000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 168.90 168 168 168 168 166
ترازنامه بانک مرکزی 979457.20 1122000 1152000 1201000 1261000 1341000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3658.00 2800 1500 400 6000 5400
حساب جاری 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
واردات 32042.01 38700 37400 38100 34400 37500
صادرات 35699.85 41500 38900 38500 40400 42900
بدهی خارجی 2139097.00 2230000 2260000 2290000 2320000 2370000
رابطه مبادله 100.20 98.2 98.21 98.21 98.23 97.39
گردش سرمایه 5765.00 1820 6510 5250 5560 5210
حواله 148.20 169 165 165 159 155
ذخایر طلا 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 2312.00 2500 4500 4700 2400 2500
تولید نفت خام 83.00 101 101 101 102 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4021.00 -1220 2900 -600 1050 470
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 131.80 126 126 126 126 124
بودجه دولت -2.30 -2 -2 -2 -2 -2.4
ارزش بودجه دولت 27.41 -10 4.6 3.8 -5.8 -4.9
هزینه های دولت 78350.00 79239 79562 79604 79525 80957
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 47 47 47 47 46
درآمدهای دولت 104.65 37.6 49.8 38.2 102 105
بدهی های دولت 2316697.40 2408000 2421000 2439000 2457000 2514000
هزینه های مالی 77.24 47.6 45.2 34.4 108 110
درخواست پناهندگی 4810.00 10500 9950 8700 7080 6820
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 25
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 102.10 100 98 99 101 102
شاخص PMI خدمات 49.70 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
شاخص PMI تولید 47.80 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
تولید صنعتی -5.50 3.2 3 2.6 2.1 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.4 -0.3 0.4 0.3 0.2
تولید صنعتی -5.50 3.2 3 2.8 3.2 2.5
استفاده از ظرفیت 78.70 79.4 79.4 79.2 79.1 78.6
سفارشات کارخانه -1.80 2.5 0.9 -1 0.8 0.7
میزان سفارشات جدید 107.50 125 121 112 117 119
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -35.40 -22 -8 11 15 18.1
ثبت خودرو 164864.00 217000 199000 177000 125000 129000
تولید فولاد 1655.00 2250 2020 2060 1540 1560
استخراج معدن -2.80 3.6 2.9 2.2 2 2
ورشکستگی 2170.00 2900 2900 2400 3600 3400
پی ام آی مرکب 48.80 50 50.5 50.9 51 52.7
تولید الکتریسیته 24063.00 26200 24200 24300 25170 24500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 112 109 110 111 112
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.60 1.9 2 1.9 2.2 2.1
هزینه های مصرف کننده 242025.00 243202 243426 243315 245655 250077
درآمد قابل تصرف شخص 295698.00 302000 304000 306000 308000 316000
پس انداز های شخصی 8.30 6.7 6.7 6.6 6.5 6.2
نرخ وام بانکی 1.90 1.93 1.93 1.98 2.03 2.03
تسهیلات اعتباری خریدار 102518.02 115100 120200 125100 132000 145000
قیمت گازوئیل 1.83 1.8 1.76 1.72 1.67 1.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.00 36.7 36.7 36.7 36.7 34.3
بدهی خانوار به درآمد 61.12 55.2 55.2 55.2 55.2 53.2
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -1.30 2.4 2.3 2.1 1.9 2.2
شاخص مسکن 98.40 103 104 105 105 108
پی ام آی ساخت و ساز 51.80 51.5 52 52.5 52.9 52.6
نرخ مالکیت مسکن 72.40 71.5 71.5 71.5 71.5 71


Italy Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی