27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) SEP 49.5% 40%
31/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 AM
CN
NBS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد OCT 49.6 50
01:00 AM
CN
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی OCT 53.2 53
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید OCT 50 50.2
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات OCT 53.4
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) کامپوزیت OCT 51.4
07/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات OCT 28.1%
03:00 AM
CN
(واردات (تغییرات سالیانه OCT 17.6%
03:00 AM
CN
موازنه تجاری OCT $66.76B
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی خارجی OCT $3.201T
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.7%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.0%
01:30 AM
CN
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 10.7%
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
CN
فروش خودرو (سالانه) OCT -19.6%
CN
وام های Yuan جدید OCT CNY1660B CNY750B
CN
برجسته رشد وام (سالانه) OCT 11.9% 11.9%
CN
تامین مالی اجتماعی OCT CNY2900B
CN
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول OCT 8.3%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) OCT 3.8%
02:00 AM
CN
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT 3.1%
02:00 AM
CN
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 4.4%
02:00 AM
CN
نرخ بیکاری OCT 4.9%
02:00 AM
CN
NBS کنفرانس مطبوعاتی
02:00 AM
CN
(تغییرات سالیانه)سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) OCT 7.3%

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.