27/09/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) AUG -4.4% -8.1%
30/09/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS SEP 51
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی SEP 55.2
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin SEP 53.1
09/10/2020 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI SEP 54
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin SEP 55.1
07:00 AM
CN
ذخایر ارزی SEP $3.165T
12/10/2020 واقعی قبلی
CN
فروش خودرو (سالانه) SEP 11.6%
CN
FDI (حقیقی) (سالانه) SEP 2.6%
13/10/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
CN
موازنه تجاری SEP $58.93B
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات SEP 9.5%
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه واردات SEP -2.1%
15/10/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.4%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.4%
01:30 AM
CN
PPI (سالانه) SEP -2%
CN
وام های Yuan جدید SEP CNY1280B
CN
برجسته رشد وام (سالانه) SEP 13%
CN
تامین مالی اجتماعی SEP CNY3580B
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 10.4%
19/10/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 3.2%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 5.6%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0.5%
02:00 AM
CN
نرخ بیکاری SEP 5.6%
02:00 AM
CN
NBS Press Conference
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) SEP -0.3%
02:00 AM
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 11.5%
02:00 AM
CN
Industrial Capacity Utilization Q3 74.4%
20/10/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 1Y 3.85%
01:30 AM
CN
Loan Prime Rate 5Y OCT 4.65%
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) SEP 4.8%


چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.