27/03/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) FEB
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) JAN 10.3%
28/03/2019 واقعی قبلی
CN
US-China Trade Talks
29/03/2019 واقعی قبلی
CN
US-China Trade Talks
31/03/2019 واقعی قبلی
01:00 AM
CN
پی ام آی توليد NBS MAR 49.2
01:00 AM
CN
پی ام آی غیر توليدی MAR 54.3
01/04/2019 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
پی ام آی توليد Caixin MAR 49.9
03/04/2019 واقعی قبلی
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin MAR 50.7
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI MAR 51.1
07/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CN
ذخایر ارزی MAR $3.09T
11/04/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.5%
01:30 AM
CN
نرخ تورم (ماهانه) MAR 1%
01:30 AM
CN
PPI (سالانه) MAR 0.1%
08:00 AM
CN
فروش خودرو (سالانه) MAR -13.8%
12/04/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
CN
موازنه تجاری MAR $4.08B ®
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه صادرات MAR -20.7%
03:00 AM
CN
تغییرات سالیانه واردات MAR -5.2%
03:30 AM
CN
FDI (حقیقی) (سالانه) MAR 5.5%
15/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CN
وام های Yuan جدید MAR CNY885.8B
09:00 AM
CN
برجسته رشد وام (سالانه) MAR 13.4%
09:00 AM
CN
تامین مالی اجتماعی MAR CNY703B
09:00 AM
CN
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 8%
16/04/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAR 10.4%
17/04/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) MAR 6.1%
02:00 AM
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.5%
02:00 AM
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 6.4%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 5.3%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 8.2%
19/04/2019 واقعی قبلی
03:30 AM
CN
Industrial Capacity Utilization Q1 76.0%


چین - تقویم - شاخص های اقتصادی

چین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.