بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 6.48 6.49 6.52 6.54 6.57 6.62
بازار سهام 3566.38 3468 3362 3260 3160 2962
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.15 3.17 3.2 3.22 3.25 3.3

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 1.6 1 1.1 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
نرخ بیکاری 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
نرخ تورم 0.20 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 781.74 650 640 500 110 110
حساب جاری 942.00 305 250 400 340 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 65 65 65 65 70
بودجه دولت -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
اطمینان کسب و کار 51.90 51 51.7 52 52 52
شاخص PMI خدمات 56.30 53 52.9 53 52.2 51.5
پی ام آی غیر توليدی 55.70 51.5 50.4 51 53 52.9
شاخص PMI تولید 53.00 52 50 52 50.7 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.00 128 124 124 120 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.31 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 1.6 1 1.1 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
تولید ناخالص داخلی 14342.90 14600 14600 14600 14600 15700
تولید ناخالص ملی 988528.90 1054760 1038944 1040921 1043887 1105476
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422018.80 450294 443542 444386 445652 471945
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254.30 8840 8840 8840 8840 9020
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16116.70 17700 17700 17700 17700 18210
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48123.00 10868 27382 50674 50818 53816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48517.00 10006 29990 51088 51234 54257
تولید ناخالص داخلی از ساخت 227011.00 68973 152441 239043 239724 253867
تولید ناخالص داخلی از خدمات 400397.00 130900 270950 421618 422819 447766
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29803.00 8392 19459 31383 31472 33329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 722786.00 220340 479901 761094 763262 808294

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 1005.00 920 910 910 910 910
دستمزد 93383.00 96500 96500 96500 96500 99100
دستمزد در تولید 78147.00 84100 84100 84100 84100 87600
حداقل دستمزد 2480.00 2540 2540 2540 2540 2650
جمعیت 1400.05 1406 1406 1406 1411 1417
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.20 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.50 113 112 114 114 116
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 106 102 102 108 108
اندازه اصل تورم 0.50 1 1.1 0.9 1.4 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 692.50 696 706 708 706 719
قیمت تولید 107.80 104 104 101 106 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 -0.1 0.3 0.7 1.5 2
قیمت صادرات 97.80 103 103 104 108 108
قیمت واردات 95.40 96 94 98 100 102
تورم مواد غذایی 1.20 -1.2 -0.6 0.5 1 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 3.67 3 3 3 3 3
عرضه پول M0 8430.00 8162 7947 7947 7887 7887
عرضه پول M1 62560.00 62265 62265 56818 56818 58841
عرضه پول M2 218680.00 214200 214200 218000 220250 220250
ترازنامه بانک مرکزی 381989.33 380000 340000 360000 360000 370063
ترازنامه بانک 1260.00 1900 1500 1300 1800 1800
ذخایر ارزی 3216500.00 3200000 3100000 3150000 3190000 3200000
وام به بخش خصوصی 17200.00 41000 36000 38000 30000 25000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 12.80 13.5 12 12.4 13 13
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2 2 2 2 2
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 2.60 3.2 4.9 4.5 5.3 5.3

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 781.74 650 640 500 110 110
حساب جاری 942.00 305 250 400 340 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
واردات 2037.54 1700 1750 1800 1900 1920
صادرات 2819.28 2340 2250 2370 2310 2410
بدهی خارجی 20573.00 23000 23000 23000 24500 24500
رابطه مبادله 102.52 94.8 110 107 94.8 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1372.00 1300 1350 1200 1500 1500
گردش سرمایه -942.00 320 450 220 -150 220
ورود توریست 3188.00 3200 3000 3000 3000 3000
تولید نفت خام 3918.00 3920 3840 3950 3790 3810
درآمد گردشگری 5.97 5 5 6.15 6.15 6.15
فروش اسلحه 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 65 65 65 65 70
بودجه دولت -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
ارزش بودجه دولت 570.70 -420 -420 -610 -720 -450
هزینه های دولت 238874.00 28500 28500 28500 28500 29100
درآمدهای دولت 10956.00 17000 14000 12000 14000 14000
هزینه های مالی 18407.00 27800 33000 29000 3200 3200
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 51.90 51 51.7 52 52 52
شاخص PMI خدمات 56.30 53 52.9 53 52.2 51.5
پی ام آی غیر توليدی 55.70 51.5 50.4 51 53 52.9
شاخص PMI تولید 53.00 52 50 52 50.7 50.7
تولید صنعتی 7.00 6.3 5.9 4.4 5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.03 0.7 1.2 0.5 0.5 0.3
تولید صنعتی 7.70 7.2 5.9 5.1 5.4 5.4
تغییرات موجودی انبار 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
مجموع فروش خودرو 2830000.00 12 2580000 2580000 2650000 2650000
تولید خودرو 2329000.00 1930000 1810000 1850000 2050000 1990000
ثبت خودرو 2297000.00 2450000 2200000 2220000 2300000 2400000
استخراج معدن 2.00 1.9 1.7 2.2 1.6 1.6
تولید فولاد 87660.00 85000 87000 88000 83000 83000
استفاده از ظرفیت 76.70 76.9 76.5 76.5 76 76
پی ام آی مرکب 55.80 53 54 53 51.6 50.6
تولید سیمان 24330.35 22400 19900 19800 19000 20000
تولید الکتریسیته 631500.00 651642 651642 660200 722982 764714
سود شرکت سهامی 5744500.00 4500000 5750000 6012000 6950000 7150000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.00 128 124 124 120 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.31 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00 4.9 4.3 4.2 5.1 6
هزینه های مصرف کننده 385895.60 411751 405576 406348 407506 431549
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 45197 44519 44604 44731 47370
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34
نرخ وام بانکی 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
تسهیلات اعتباری خریدار 484414.95 469882 479953 499985 511542 541723
قیمت گازوئیل 0.68 0.7 0.48 0.46 0.66 0.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.10 55 55 55 55 55

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 3.80 5.2 5.7 5.6 5.6 6.5
فروش خانه جدید 133247.00 141000 127000 139000 151500 151500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.