بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 7.05 7.06 7.09 7.11 7.14 7.2
بازار سهام 2899.97 2828 2784 2741 2699 2616
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.21 3.21 3.24 3.27 3.29 3.35
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
نرخ بیکاری 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
نرخ تورم 3.80 3.2 2.4 2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
نسبت ذخیره نقدی 13.00 12.75 12 12 12 12
موازنه تجاری 430.18 550 150 600 550 130
حساب جاری 549.00 72.22 250 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
شاخص PMI خدمات 53.50 52.9 52.8 52 52.5 52
شاخص PMI تولید 51.80 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.40 52 51 52.5 52.5 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.10 118 116 120 120 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
تولید ناخالص داخلی 13608.15 14200 14900 14900 14900 14900
تولید ناخالص ملی 896915.60 875143 874318 925901 949834 925901
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380771.80 367574 367227 388893 403237 388893
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755.00 8250 8730 8730 8730 8730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16186.80 16800 18450 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43005.00 68683 68618 9296 24576 72666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45134.00 65578 65516 11160 11150 69382
تولید ناخالص داخلی از ساخت 233457.00 323775 323470 76362 76290 342554
تولید ناخالص داخلی از خدمات 376925.00 498219 497750 129656 262360 527116
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 31894.00 43024 42983 10126 10116 45519
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697798.00 955228 954328 226239 477538 1010631
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
افراد شاغل 77586.00 77740 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 947.00 946 938 920 940 920
دستمزد 82461.00 86100 89300 89300 89300 89300
دستمزد در تولید 72088.00 76500 80500 80500 80500 80500
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2480 2550 2550 2550
جمعیت 1395.38 1398 1400 1400 1400 1400
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.80 3.2 2.4 2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 105 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 1.50 104 104 104 104 106
قیمت تولید 98.40 100 102 102 101 102
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -0.4 1.4 1.8 1.8 1.9
تورم مواد غذایی 15.50 12 8 1.5 1.8 1.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
نسبت ذخیره نقدی 13.00 12.75 12 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 3.91 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
ترازنامه بانک 661.30 1200 1900 1800 1700 1300
وام به بخش خصوصی 6189.00 1200 1900 1800 23964 1500
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.1 0.1 0.35
میزان رشد وام 12.40 12.9 13 13 12.7 12.4
نرخ بهره معکوس 2.50 2.5 2.5 2.45 2.45 2.4
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.20 5.6 5.5 5.3 5.3 5.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 430.18 550 150 600 550 130
حساب جاری 549.00 72.22 250 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 1698.98 1500 1600 1550 1650 1740
صادرات 2129.16 2150 1850 2150 2200 2230
بدهی خارجی 19652.14 21500 23000 23000 23000 23000
رابطه مبادله 103.45 94.8 94.8 100 98.1 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1107.80 1400 400 720 720 1500
ورود توریست 3054.00 3100 3150 3150 3150 3150
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -13.80 -530 -530 -500 -500 -496
هزینه های دولت 220906.00 234381 234160 247975 233939 247975
درآمدهای دولت 17026.00 11200 15200 19200 19200 13000
هزینه های مالی 11975.00 31000 26500 31500 26500 31000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
شاخص PMI خدمات 53.50 52.9 52.8 52 52.5 52
شاخص PMI تولید 51.80 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.40 52 51 52.5 52.5 52
تولید صنعتی 4.70 5.4 5.7 5.2 5.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.17 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 4.60 5.8 5.6 5 5 5.5
مجموع فروش خودرو 2298299.00 2580000 2356259 2000000 2150000 2510000
استخراج معدن 3.90 2.7 0.4 1.2 1.2 1.2
پی ام آی مرکب 53.20 51 50 50 51 51.4
تولید سیمان 21848.80 17500 16500 19500 20500 18000
سود شرکت سهامی 5015100.00 6400000 1200000 2850000 4400000 6750000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.10 118 116 120 120 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.20 7.5 8 7.8 7.8 7.5
هزینه های مصرف کننده 348209.60 336878 336560 356417 368754 356417
نرخ وام بانکی 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
قیمت گازوئیل 0.71 0.65 0.63 0.61 0.6 0.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.60 53 53 54 54 55
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 7.80 8 8 7 6.5 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.