بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.94 6.98 7 7.03 7.06 7.12
بازار سهام 3377.40 3272 3172 3076 2982 2794
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.99 2.99 3.01 3.04 3.06 3.11

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
نرخ تورم 2.50 2.1 2 2.3 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12 11 11 11
موازنه تجاری 464.21 670 690 640 500 410
حساب جاری -337.00 150 120 305 150 340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 54 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 51.10 51.1 50.5 51 50.7 52
شاخص PMI خدمات 54.10 51 52 53 50 52.2
پی ام آی غیر توليدی 54.20 51.8 52 51.5 50.4 53
شاخص PMI تولید 52.80 50 50.1 52 49 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.60 118 118 118 124 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.34 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
تولید ناخالص داخلی 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
تولید ناخالص ملی 988528.90 910818 1023127 1032024 1038944 1080423
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422018.80 386674 436789 440588 443542 461250
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26053.00 43672 72933 10634 10705 77017
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28535.00 48573 73386 9791 9856 77496
تولید ناخالص داخلی از ساخت 145044.00 233958 328208 67486 67939 346587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 257802.00 399018 552931 128078 128937 583895
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18515.00 32047 44300 8211 8266 46781
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 456614.00 723895 1025545 215590 217036 1082976

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 945.00 940 920 920 910 910
دستمزد 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
دستمزد در تولید 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
حداقل دستمزد 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
جمعیت 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.50 2.1 2 2.3 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 112 113 115 112 116
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 103 103 103 102 104
اندازه اصل تورم 0.90 1.2 1.1 1.3 1.1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 684.89 699 699 701 698 712
قیمت تولید 105.20 102 104 101 100 106
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 -3 -0.8 -0.1 1.1 1.5
قیمت صادرات 107.70 101 105 105 105 108
قیمت واردات 94.40 102 106 106 106 108
تورم مواد غذایی 11.10 6.8 5.9 5.9 5.3 3.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12 11 11 11
نرخ بهره بین بانکی 3.06 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68
عرضه پول M2 213490.00 209400 212600 212600 212600 220250
ترازنامه بانک مرکزی 363931.30 390000 360000 380000 340000 370063
ترازنامه بانک 1810.00 1700 1300 1900 1500 1800
ذخایر ارزی 3112328.00 3100000 300000 300000 3100000 3100000
وام به بخش خصوصی 34266.00 32000 32000 34000 31000 30000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.20 12.7 12.4 13.5 12 13
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2.1 2.1 2 2 2
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -3.10 3.3 5.1 5.1 4.9 5.3

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 464.21 670 690 640 500 410
حساب جاری -337.00 150 120 305 150 340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
واردات 1671.53 1430 1540 1700 1750 1800
صادرات 2135.74 2100 2230 2340 2250 2210
بدهی خارجی 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
رابطه مبادله 114.09 99.02 99.06 99.06 99.06 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 472.18 550 910 1300 1350 1500
گردش سرمایه 111.00 140 620 320 450 620
ورود توریست 3188.00 2000 2000 2000 2200 3000
تولید نفت خام 3862.00 3700 3576 3576 3576 3576
درآمد گردشگری 5.97 5 5 5 5 6.15
فروش اسلحه 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 54 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -367.40 -250 -450 -250 -250 -450
هزینه های دولت 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
درآمدهای دولت 18504.00 19200 13000 13000 13000 14000
هزینه های مالی 26130.00 26500 31000 31000 31000 3200
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 51.10 51.1 50.5 51 50.7 52
شاخص PMI خدمات 54.10 51 52 53 50 52.2
پی ام آی غیر توليدی 54.20 51.8 52 51.5 50.4 53
شاخص PMI تولید 52.80 50 50.1 52 49 50.7
تولید صنعتی 4.80 4.9 5.2 6.3 5.9 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.8 0.7 0.7 0.2 0.3
تولید صنعتی 5.10 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
تغییرات موجودی انبار 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
مجموع فروش خودرو 2300000.00 2250000 2350000 2350000 2580000 2650000
تولید خودرو 1798000.00 1870000 1980000 1630000 1810000 2050000
ثبت خودرو 1764000.00 1710000 1730000 1750000 1800000 1900000
استخراج معدن 1.70 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
تولید فولاد 91579.00 90200 89000 85000 87000 81000
استفاده از ظرفیت 74.40 70.2 76.5 76.5 76.5 76
پی ام آی مرکب 54.50 50 51.4 53 50 51.6
تولید سیمان 22864.49 20500 18000 18000 18000 19000
تولید الکتریسیته 630400.00 630776 681250 651642 651642 722982
سود شرکت سهامی 2511490.00 4400000 6750000 6750000 6750000 6950000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.60 118 118 118 124 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.34 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80 4.8 7.5 7.5 6.3 6.5
هزینه های مصرف کننده 385895.60 353607 399402 402875 405576 421768
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 40468 43842 44223 44519 46297
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34
نرخ وام بانکی 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
تسهیلات اعتباری خریدار 456662.81 423925 448108 459753 473421 473202
قیمت گازوئیل 0.56 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.20 54 55 55 55 55

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 4.90 4.5 4.8 5.6 6.2 6.6
فروش خانه جدید 59633.00 46000 95100 141000 127000 151500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.