بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 7.03 7.03 7.05 7.08 7.11 7.16
بازار سهام 3013.05 2931 2887 2843 2800 2713
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87 3.09 3.12 3.14 3.17 3.22

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 1.3 1.3 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 4.5 4.9 5.4 5.5 5.6
نرخ بیکاری 3.62 4.2 3.8 3.9 4 4.5
نرخ تورم 5.40 5.8 4.2 2.5 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 4.05 4.05 3.95 3.95 3.8 3.8
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 12 12 12 12
موازنه تجاری 472.10 250 600 550 490 410
حساب جاری 401.00 250 520 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
بودجه دولت -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 50.00 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
شاخص PMI خدمات 51.80 48 52 52.5 52 52.2
شاخص PMI تولید 51.10 48.7 51.2 51.7 50.1 50.7
پی ام آی غیر توليدی 54.10 51 52.5 52.5 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.60 116 120 120 115 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 1.3 1.3 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 4.5 4.9 5.4 5.5 5.6
تولید ناخالص داخلی 13608.15 15100 15100 15100 15100 15700
تولید ناخالص ملی 896915.60 917096 918890 921132 946246 999236
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380771.80 389339 390101 391053 401714 424210
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755.00 8730 8730 8730 8730 9200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16186.80 18450 18450 18450 18450 19700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70466.70 8967 23776 44166 74342 78506
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70904.30 11394 29810 49123 74804 78993
تولید ناخالص داخلی از ساخت 317108.70 72663 154582 236607 334550 353284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 534233.10 130355 264636 403537 563616 595178
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42802.10 9598 20744 32410 45156 47685
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 990865.10 222969 471922 732092 1045363 1103903

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.62 4.2 3.8 3.9 4 4.5
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 948.00 938 920 940 920 910
دستمزد 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
دستمزد در تولید 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
جمعیت 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 5.40 5.8 4.2 2.5 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 108 107 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50 104 104 104 103 105
اندازه اصل تورم 1.50 1.9 2 2 1.8 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 684.89 725 714 702 699 712
قیمت تولید 100.10 102 102 101 101 103
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
قیمت صادرات 101.40 102 103 101 105 108
قیمت واردات 96.10 102 105 102 106 108
تورم مواد غذایی 20.60 17 10 6.8 4.9 2.1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 4.05 4.05 3.95 3.95 3.8 3.8
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 12 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 3.00 2.7 2.7 2.85 2.85 2.85
عرضه پول M2 202310.00 202800 205805 209400 212600 220250
ذخایر ارزی 3115497.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
ترازنامه بانک مرکزی 371130.48 340000 350000 350000 350000 370063
ترازنامه بانک 3340.00 1900 1800 1700 1300 1800
وام به بخش خصوصی 50700.00 1900 1800 25821 1500 1800
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
میزان رشد وام 12.10 13 13 12.7 12.4 12
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.40 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.40 5.5 5.3 5.3 5.7 5.3

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 472.10 250 600 550 490 410
حساب جاری 401.00 250 520 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
واردات 1910.57 1600 1550 1650 1740 1800
صادرات 2382.68 1850 2150 2200 2230 2210
بدهی خارجی 19652.14 23000 23000 23000 23000 24500
رابطه مبادله 105.52 100 98.1 99.02 99.06 100
گردش سرمایه -401.00 400 200 200 620 620
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 126.80 400 720 720 1500 1500
ورود توریست 3054.00 2800 2800 2800 2800 3000
تولید نفت خام 3794.00 3600 3700 3700 3576 3576
درآمد گردشگری 5.97 5 5 5 5 6.15
فروش اسلحه 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
بودجه دولت -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -13.80 -350 -200 -250 -450 -450
هزینه های دولت 220904.10 225874 226316 226869 233054 246105
درآمدهای دولت 11415.00 15200 19200 19200 13000 14000
هزینه های مالی 32411.00 26500 31500 26500 31000 3200
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 50.00 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
شاخص PMI خدمات 51.80 48 52 52.5 52 52.2
شاخص PMI تولید 51.10 48.7 51.2 51.7 50.1 50.7
پی ام آی غیر توليدی 54.10 51 52.5 52.5 52 52
تولید صنعتی 6.90 4.7 5.2 5.2 5.2 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.58 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 7.00 5.6 5 5 5.5 5.4
تغییرات موجودی انبار 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
مجموع فروش خودرو 1941000.00 1450000 2000000 2250000 2550000 2650000
تولید خودرو 1444000.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
ثبت خودرو 1614000.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
استخراج معدن 5.60 0.4 1.2 1.2 1.2 1.6
تولید فولاد 84265.00 82000 81500 81500 79000 81000
استفاده از ظرفیت 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
پی ام آی مرکب 51.90 50 50 51 51.4 51.6
تولید سیمان 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
سود شرکت سهامی 6199550.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000
تولید الکتریسیته 654400.00 609911 660384 630776 681250 722982

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.60 116 120 120 115 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.00 6 7.8 7.8 7.5 7.5
هزینه های مصرف کننده 348209.60 356044 356741 357611 367361 387933
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 41017 41174 41370 44689 47191
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34
نرخ وام بانکی 3.15 3.25 3.25 3.4 3.4 3.4
تسهیلات اعتباری خریدار 432954.13 394727 411586 428726 456767 482346
قیمت گازوئیل 0.72 0.64 0.66 0.67 0.7 0.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.60 53 54 54 55 55

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 6.30 8 7 6.5 6 6
فروش خانه جدید 139440.00 41500 62000 62000 145100 151500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.