بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 7.07 7.09 7.12 7.15 7.18 7.23
بازار سهام 2930.80 2841 2755 2671 2589 2426
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87 2.91 2.93 2.95 2.98 3.03

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.80 -2 0.6 0.9 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 -4 3.1 3.5 4.4 5.6
نرخ بیکاری 6.00 5.7 5.5 5.6 5.5 5.1
نرخ تورم 3.30 3.2 2.5 2 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 12 12 12 12
موازنه تجاری 629.30 600 550 130 490 110
حساب جاری -297.00 520 520 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 50.60 46.2 51.1 50.5 51 52
شاخص PMI خدمات 55.00 45 50 52 53 52.2
پی ام آی غیر توليدی 53.60 48 50.8 52 51.5 53
شاخص PMI تولید 50.70 42 49 50.1 52 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.40 120 120 115 115 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.32 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.80 -2 0.6 0.9 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 -4 3.1 3.5 4.4 5.6
تولید ناخالص داخلی 14200.00 15100 15100 15100 15700 15700
تولید ناخالص ملی 988528.90 878977 910818 928308 936380 980293
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422018.80 373156 386674 394099 397526 416168
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755.00 8730 8730 8730 8091 9200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16186.80 18450 18450 18450 16889 19700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10186.00 22743 43672 72933 73567 77017
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9378.00 28515 48573 73386 74024 77496
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64642.00 147867 233958 328208 331061 346587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122680.00 253141 399018 552931 557739 583895
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7865.00 19843 32047 44300 44685 46781
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 206504.00 451424 723895 1025545 1034463 1082976

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.00 5.7 5.5 5.6 5.5 5.1
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 945.00 920 940 920 920 910
دستمزد 90501.00 92300 92300 92300 94900 94900
دستمزد در تولید 78147.00 80500 80500 80500 84100 84100
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2550 2550 2620 2620
جمعیت 1400.05 1412 1412 1406 1406 1411
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.30 3.2 2.5 2 2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 111 113 113 115 116
قیمت مصرف کننده اصلی 101.10 104 104 103 103 105
اندازه اصل تورم 1.10 2 2 1.8 1.8 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 684.89 707 702 699 699 712
قیمت تولید 105.20 102 101 101 100 103
تغییر قیمت تولید کننده -3.10 -2.8 -3 -0.8 -0.1 1.5
قیمت صادرات 101.20 103 101 105 105 108
قیمت واردات 97.40 105 102 106 106 108
تورم مواد غذایی 14.80 10 6.8 4.9 4.9 2.1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 12 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 2.73 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
عرضه پول M2 209353.38 205805 209400 212600 212600 220250
ترازنامه بانک مرکزی 360347.67 350000 350000 350000 350000 370063
ترازنامه بانک 1700.00 1800 1700 1300 1300 1800
ذخایر ارزی 3102000.00 3100000 3100000 300000 300000 3100000
وام به بخش خصوصی 30900.00 25718 25532 21766 53758 22985
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.10 13 12.7 12.4 12.4 12
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2.45 2.45 2.4 2.4 2.4
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -10.30 5.3 5.3 5.7 5.7 5.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 629.30 600 550 130 490 110
حساب جاری -297.00 520 520 520 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
واردات 1438.90 1550 1650 1740 1740 1800
صادرات 2068.10 2150 2200 2230 2230 2210
بدهی خارجی 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
رابطه مبادله 103.90 98.1 99.02 99.06 99.06 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 286.55 720 720 1500 1500 1500
گردش سرمایه 297.00 200 200 620 620 620
ورود توریست 3188.00 2000 2000 2000 2000 3000
تولید نفت خام 3861.00 3700 3700 3576 3576 3576
درآمد گردشگری 5.97 5 5 5 5 6.15
فروش اسلحه 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -131.70 -200 -250 -450 -250 -450
هزینه های دولت 220904.10 216486 224328 228636 230624 241439
درآمدهای دولت 16149.00 19200 19200 13000 13000 14000
هزینه های مالی 18312.00 31500 26500 31000 31000 3200
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 50.60 46.2 51.1 50.5 51 52
شاخص PMI خدمات 55.00 45 50 52 53 52.2
پی ام آی غیر توليدی 53.60 48 50.8 52 51.5 53
شاخص PMI تولید 50.70 42 49 50.1 52 50.7
تولید صنعتی 3.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.27 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تولید صنعتی 5.00 5 5 5.5 5.5 5.4
تغییرات موجودی انبار 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
مجموع فروش خودرو 2070000.00 2000000 2250000 2550000 2550000 2650000
تولید خودرو 1587389.00 1450000 1750000 1980000 1980000 2050000
ثبت خودرو 1536206.00 1700000 1800000 2000000 2000000 2100000
استخراج معدن 0.30 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6
تولید فولاد 85033.00 81500 81500 79000 79000 81000
استفاده از ظرفیت 67.30 68 70.2 76.5 76.5 76
پی ام آی مرکب 54.50 45 50 51.4 53 51.6
تولید سیمان 22347.00 19500 20500 18000 18000 19000
تولید الکتریسیته 554300.00 660384 630776 681250 651642 722982
سود شرکت سهامی 1259790.00 2850000 4400000 6750000 6750000 6950000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.40 120 120 115 115 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.32 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.50 7.8 7.8 7.5 7.5 7.5
هزینه های مصرف کننده 385895.60 341245 353607 360397 363531 380579
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 37681 40468 43842 44223 46297
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34
نرخ وام بانکی 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
تسهیلات اعتباری خریدار 445270.35 393708 423925 448108 453260 473202
قیمت گازوئیل 0.53 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.20 54 54 55 55 55

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 5.10 7 6.5 6 6 6
فروش خانه جدید 28291.00 62000 62000 145100 145100 151500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.