بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.91 6.96 6.99 7.03 7.06 7.12
بازار سهام 2917.80 2844 2790 2738 2686 2585
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.26 3.33 3.36 3.39 3.42 3.49
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
نرخ بیکاری 3.67 3.7 3.8 3.8 3.7 4
نرخ تورم 2.70 1.8 1.9 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 13.5 12.75 12.75 12 12
موازنه تجاری 416.58 530 340 650 150 390
حساب جاری 586.00 72.22 118 121 250 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 49.40 50 51 50.9 49.7 50.5
شاخص PMI تولید 50.20 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.30 53.6 52.4 52 51 52
شاخص PMI خدمات 52.70 53.6 52.4 52.9 52.8 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.30 121 120 118 116 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.74 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
تولید ناخالص داخلی 12237.70 13200 13200 13200 13900 13900
تولید ناخالص ملی 896915.00 876793 875968 951627 950730 1006821
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380771.80 368267 367920 403999 403618 427431
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09 7950 7950 7950 8330 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71 16800 16800 16800 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8769.00 22783 43480 68683 68618 72666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10528.60 25962 42879 65578 65516 69382
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72039.80 149213 229052 323775 323470 342554
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122317.00 234744 356492 498219 497750 527116
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9552.80 19642 30472 43024 42983 45519
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213433.00 432158 671077 955228 954328 1010631
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.67 3.7 3.8 3.8 3.7 4
افراد شاغل 77586.00 77740 77740 77740 77820 77820
افراد بیکار 974.00 968 974 976 968 969
دستمزد 82461.00 86100 86100 86100 89300 89300
دستمزد در تولید 72088.00 76500 76500 76500 80500 80500
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2480 2480 2480 2550
جمعیت 1395.38 1407 1407 1407 1412 1412
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.70 1.8 1.9 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 104 104 104 104 106
قیمت تولید 100.60 105 105 103 103 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 0.5 1.1 1.6 2.1 1.9
تورم مواد غذایی 7.70 7.5 5.3 2 1.9 1.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 13.5 12.75 12.75 12 12
نرخ بهره بین بانکی 3.61 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ترازنامه بانک 1180.00 1700 1500 1200 1900 1300
وام به بخش خصوصی 14000.00 15814 23036 16868 30309 17846
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.40 13.2 13 12.9 13.2 12.4
نرخ بهره معکوس 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.60 5.9 5.6 5.6 5.5 5.7
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 416.58 530 340 650 150 390
حساب جاری 586.00 72.22 118 121 250 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
واردات 1721.88 1670 1810 1500 1600 1940
صادرات 2138.45 2200 2150 2150 1750 2330
بدهی خارجی 19652.14 18184 18167 20851 20831 22060
رابطه مبادله 101.86 101 102 103 100 99.06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 546.10 700 1000 1400 400 1500
ورود توریست 3054.00 3100 3100 3100 3150 3150
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -72.30 -60 -537 -530 -530 -496
هزینه های دولت 220906.00 216140 215936 234381 234160 247975
درآمدهای دولت 17358.00 18600 13021 11200 15200 13000
هزینه های مالی 17356.00 29100 23500 31000 26500 26800
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 49.40 50 51 50.9 49.7 50.5
شاخص PMI تولید 50.20 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.30 53.6 52.4 52 51 52
شاخص PMI خدمات 52.70 53.6 52.4 52.9 52.8 52
تولید صنعتی 5.00 5.8 5.9 5.4 5.7 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.36 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
تولید صنعتی 5.00 6.2 5.9 5.8 5.6 5.5
استخراج معدن 3.90 3.4 2.9 2.7 0.4 1.2
پی ام آی مرکب 51.50 51.7 52.5 51 50 51.4
سود شرکت سهامی 1812940.00 3200000 4800000 6400000 1200000 6750000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.30 121 120 118 116 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.74 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60 8 7.7 8 8 7.5
هزینه های مصرف کننده 348209.60 337513 337195 369450 369102 390879
نرخ وام بانکی 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
قیمت گازوئیل 0.77 0.72 0.7 0.68 0.67 0.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.60 51 51 53 53 55
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 10.70 11.1 8.7 8 8 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.