بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.70 6.74 6.77 6.8 6.83 6.89
بازار سهام 3270.80 3036 2983 2930 2879 2778
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.39 3.13 3.16 3.19 3.23 3.3
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
نرخ بیکاری 3.80 3.9 4 4 4 4
نرخ تورم 2.30 1.8 1.9 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 12.75 12.75 12.5 12 12
موازنه تجاری 326.47 370 470 550 150 130
حساب جاری 545.99 72.22 118 121 250 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 50.50 50 51 50.9 49.7 50.5
شاخص PMI تولید 50.80 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.80 52.6 52.4 52 51 52
شاخص PMI خدمات 54.40 53.6 52.4 52.9 52.8 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 121 120 118 116 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.91 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
تولید ناخالص داخلی 12237.70 13200 13200 13200 13900 13900
تولید ناخالص ملی 824828.40 850810 850398 875143 874318 925901
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346440.80 357354 357180 367574 367227 388893
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329.09 7950 7950 7950 8330 8330
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308.71 16800 16800 16800 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8769.00 22783 43480 68683 68618 72666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61808.00 25962 42879 65578 65516 69382
تولید ناخالص داخلی از ساخت 305160.00 149213 229052 323775 323470 342554
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122317.00 234744 356492 498219 497750 527116
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40550.00 19642 30472 43024 42983 45519
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 213433.00 432158 671077 955228 954328 1010631
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.9 4 4 4 4
افراد شاغل 77586.00 77740 77740 77740 77820 77820
افراد بیکار 968.00 968 969 969 968 969
دستمزد 74318.00 84100 84100 84100 88300 88300
دستمزد در تولید 64452.00 74500 74500 74500 79500 79500
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2480 2480 2480 2550
جمعیت 1395.38 1407 1407 1407 1412 1412
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.30 1.8 1.9 1.9 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80 104 104 104 104 106
قیمت تولید 100.40 105 105 103 102 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 0.5 1.1 1.6 2.1 1.9
تورم مواد غذایی 4.10 2.1 2.3 2 1.9 1.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نسبت ذخیره نقدی 13.50 12.75 12.75 12.5 12 12
نرخ بهره بین بانکی 3.17 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
ترازنامه بانک 1690.00 1700 1500 1200 1900 1300
وام به بخش خصوصی 28600.00 2000 1500 1200 1900 1500
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.70 12.8 13 12.9 13.2 12.4
نرخ بهره معکوس 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 6.30 5.9 5.6 5.6 5.5 5.7
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 326.47 370 470 550 150 130
حساب جاری 545.99 72.22 118 121 250 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
واردات 1660.25 1470 1510 1500 1600 2000
صادرات 1986.72 1840 1980 2050 1750 2130
بدهی خارجی 19652.14 18500 16581 18500 19000 19000
رابطه مبادله 104.38 94.81 94.7 94.8 94.8 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.19 670 950 1400 400 1500
ورود توریست 3054.00 3100 3100 3100 3150 3150
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -30.00 -60 -537 -530 -530 -496
هزینه های دولت 220906.00 209735 209633 234381 234160 247975
درآمدهای دولت 13394.69 18600 15021 12200 12200 13000
هزینه های مالی 15005.31 28800 18378 25300 25300 26800
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 50.50 50 51 50.9 49.7 50.5
شاخص PMI تولید 50.80 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
پی ام آی غیر توليدی 54.80 52.6 52.4 52 51 52
شاخص PMI خدمات 54.40 53.6 52.4 52.9 52.8 52
تولید صنعتی 8.50 5.8 5.9 5.4 5.7 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
تولید صنعتی 9.00 6.2 5.9 5.8 5.6 5.5
استخراج معدن 4.60 3.4 2.9 2.7 0.4 1.2
پی ام آی مرکب 52.90 51.7 52.5 51 50 51.4
سود شرکت سهامی 708010.00 3800000 8200000 8200000 8200000 8250000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 121 120 118 116 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.91 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70 8 7.7 8 8 7.5
هزینه های مصرف کننده 317509.70 327511 327353 336878 336560 356417
نرخ وام بانکی 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
قیمت گازوئیل 0.77 0.72 0.7 0.68 0.67 0.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.50 51 51 53 53 55
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 10.60 11.8 8.7 8 8 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.