بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 6.55 6.58 6.61 6.63 6.66 6.71
بازار سهام 3412.72 3303 3202 3105 3010 2821
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.18 3.22 3.25 3.27 3.3 3.35

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
نرخ تورم 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
نرخ بهره 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 138.00 640 500 110 1010 1010
حساب جاری 1302.00 250 400 340 -250 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 65 65 65 70 70
بودجه دولت -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
اطمینان کسب و کار 51.90 51.7 52 52 51.8 52
شاخص PMI خدمات 54.30 52.9 53 52.2 52 51.5
پی ام آی غیر توليدی 56.30 51.4 51 53 52.8 52.9
شاخص PMI تولید 50.60 53 52 51.7 51.5 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 127.00 124 124 120 118 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.56 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
تولید ناخالص داخلی 14342.90 14600 14600 14600 15700 15700
تولید ناخالص ملی 1009151.00 1038944 1040921 1065663 1065663 1128538
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422018.80 443542 444386 445652 445652 471945
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254.30 8840 8840 8840 9020 9020
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16116.70 17700 17700 17700 18210 18210
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 77754.00 27382 50674 82108 82108 86953
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72995.70 29990 51088 77083 77083 81631
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313071.10 152441 239043 330603 330603 350109
تولید ناخالص داخلی از خدمات 553976.80 270950 421618 585000 585000 619514
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41561.70 19459 31383 43889 43889 46479
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1015986.00 479901 761094 1072881 1072881 1136181

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
افراد شاغل 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 1186.00 980 970 960 960 950
دستمزد 93383.00 96500 96500 96500 99100 99100
دستمزد در تولید 78147.00 84100 84100 84100 87600 87600
حداقل دستمزد 2480.00 2540 2540 2540 2650 2650
جمعیت 1400.05 1406 1406 1406 1417 1417
سن بازنشستگی زنان 55.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90 113 112 108 115 119
قیمت مصرف کننده اصلی 100.00 102 103 108 102 103
اندازه اصل تورم 0.30 1.1 0.9 1.4 1.3 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 692.50 694 700 705 714 736
قیمت تولید 103.90 104 104 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 2.3 1.7 1.5 1 2
قیمت صادرات 100.50 103 104 106 107 108
قیمت واردات 95.40 94 98 98 100 102
تورم مواد غذایی -0.70 0.6 1.5 1 1.9 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 3.15 3.39 3.39 2.8 3.39 3.64
عرضه پول M0 8650.00 7947 8315 8887 9210 9220
عرضه پول M1 61610.00 62265 62265 59800 63300 60841
عرضه پول M2 227650.00 226200 228000 220250 231000 225000
ترازنامه بانک مرکزی 383093.17 340000 360000 360000 350000 370063
ترازنامه بانک 2730.00 1610 1650 1300 1700 1800
ذخایر ارزی 3170000.00 3100000 3150000 3190000 3190000 3200000
وام به بخش خصوصی 33400.00 36000 38000 30000 35000 25000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 12.60 12 12.4 13 13.2 13
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 35.00 4.9 4.5 5.3 5.1 5.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 138.00 640 500 110 1010 1010
حساب جاری 1302.00 250 400 340 -250 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
واردات 1669.80 1750 2150 2100 2180 2200
صادرات 2048.50 2250 2470 3110 3200 3210
بدهی خارجی 24007.90 23000 23000 24500 24500 24500
رابطه مبادله 105.35 107 110 94.8 108 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 260.70 450 420 510 970 1500
گردش سرمایه -1302.00 450 220 -150 -240 -220
ورود توریست 3188.00 1500 1500 1500 2500 2500
تولید نفت خام 3831.00 3840 3950 3790 3820 3810
درآمد گردشگری 6.63 2 2 2 4.5 4.5
فروش اسلحه 760.00 1060 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.60 65 65 65 70 70
بودجه دولت -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
ارزش بودجه دولت -52.20 -420 -610 -720 -720 -450
هزینه های دولت 238874.00 28500 28500 28500 29100 29100
درآمدهای دولت 41805.00 14000 12000 14000 17000 15000
هزینه های مالی 35733.00 38000 31000 3200 3000 3200
مخارج نظامی 266449.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 51.90 51.7 52 52 51.8 52
شاخص PMI خدمات 54.30 52.9 53 52.2 52 51.5
پی ام آی غیر توليدی 56.30 51.4 51 53 52.8 52.9
شاخص PMI تولید 50.60 53 52 51.7 51.5 50.7
تولید صنعتی 35.10 6.8 4.4 5 4.5 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.69 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3
تولید صنعتی 39.50 5.9 5.1 5.4 5.9 5.4
تغییرات موجودی انبار 6609.00 14445 14445 14445 15000 15000
مجموع فروش خودرو 2526000.00 2580000 2580000 2650000 2320000 2150000
تولید خودرو 1883000.00 1910000 2100000 2500000 2600000 2800000
ثبت خودرو 1874000.00 1220000 1320000 1300000 1500000 2400000
استخراج معدن 17.50 1.7 2.2 1.6 1.9 1.6
تولید فولاد 83000.00 92000 90000 83000 83000 83000
استفاده از ظرفیت 78.00 77.1 77.1 76 76.8 76
پی ام آی مرکب 53.10 54 53 51.6 51.4 50.6
تولید سیمان 21333.00 19900 19800 19000 20100 20000
تولید الکتریسیته 727720.00 651642 660200 722982 722982 764714
سود شرکت سهامی 1114010.00 5750000 6012000 6950000 4600000 7150000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 127.00 124 124 120 118 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.56 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 33.80 4.3 4.2 5.1 3.9 4
هزینه های مصرف کننده 385895.60 405576 406348 407506 407506 431549
درآمد قابل تصرف شخص 43834.00 44519 44604 46289 46289 49020
نرخ وام بانکی 2.95 2.95 2.95 4.35 2.95 3.2
تسهیلات اعتباری خریدار 496281.61 479953 499985 515906 524073 546345
قیمت گازوئیل 0.79 0.67 0.64 0.66 0.58 0.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.10 62 61.5 62 61 64

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 4.30 4.7 4.6 4.8 5 5.3
فروش خانه جدید 17526.00 65000 115000 160500 160500 165500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.