بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 6.70 6.72 6.75 6.77 6.8 6.85
بازار سهام 3223.94 3130 3035 2942 2853 2673
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.19 3.22 3.24 3.27 3.29 3.35

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
نرخ بیکاری 5.40 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
نرخ تورم 1.70 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 11 11 11 11
موازنه تجاری 369.99 130 640 500 570 110
حساب جاری 1196.00 720 305 250 400 340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 54 54 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
اطمینان کسب و کار 51.50 50.5 51 51.7 52 52
شاخص PMI خدمات 54.80 52 53 52.9 53 52.2
پی ام آی غیر توليدی 55.90 52 51.5 50.4 51 53
شاخص PMI تولید 53.00 52.1 52 50 52 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.40 118 118 124 124 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.25 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
تولید ناخالص داخلی 14342.90 14000 14600 14600 14600 14600
تولید ناخالص ملی 988528.90 1023127 1032024 1038944 1040921 1080423
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422018.80 436789 440588 443542 444386 461250
تولید ناخالص داخلی سرانه 8254.30 8130 8840 8840 8840 8840
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16116.70 16450 17700 17700 17700 17700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48123.00 72933 10634 27382 27434 77017
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48517.00 73386 9791 29990 30047 77496
تولید ناخالص داخلی از ساخت 227011.00 328208 67486 152441 152731 346587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 400397.00 552931 128078 270950 271466 583895
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29803.00 44300 8211 19459 19496 46781
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 722786.00 1025545 215590 479901 480815 1082976

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.40 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
افراد بیکار 1005.00 920 920 910 910 910
دستمزد 93383.00 94900 96500 96500 96500 96500
دستمزد در تولید 78147.00 80500 84100 84100 84100 84100
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2540 2540 2540 2540
جمعیت 1400.05 1406 1406 1406 1406 1411
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.70 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.60 114 115 112 114 116
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 106 102 102 103 108
اندازه اصل تورم 0.50 0.7 1 1.1 0.9 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 684.89 700 701 698 700 713
قیمت تولید 106.00 104 104 101 100 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 -0.8 -0.1 0.3 0.7 1.5
قیمت صادرات 104.30 102 103 103 104 108
قیمت واردات 93.30 93 96 94 98 100
تورم مواد غذایی 7.90 8.9 11 13 14 10

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 11 11 11 11
نرخ بهره بین بانکی 3.50 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8
عرضه پول M2 216408.48 216600 214200 214200 218000 220250
ترازنامه بانک مرکزی 374727.69 360000 380000 340000 360000 370063
ترازنامه بانک 1900.00 1300 1900 1500 1300 1800
ذخایر ارزی 3142562.00 318000 318000 3100000 3150000 3190000
وام به بخش خصوصی 34800.00 34000 41000 36000 38000 30000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 13.00 12.4 13.5 12 12.4 13
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2.2 2 2 2 2
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 0.80 5.1 5.1 4.9 4.5 5.3

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 369.99 130 640 500 570 110
حساب جاری 1196.00 720 305 250 400 340
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
واردات 2027.59 1740 1700 1750 1800 1900
صادرات 2397.58 2330 2340 2250 2370 2310
بدهی خارجی 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
رابطه مبادله 111.79 94.8 110 107 112 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1032.60 910 1300 1350 1200 1500
گردش سرمایه -1196.00 620 320 450 220 -150
ورود توریست 3188.00 2000 2200 3000 3000 3000
تولید نفت خام 3952.00 3876 3920 3840 3950 3790
درآمد گردشگری 5.97 5 5 5 6.15 6.15
فروش اسلحه 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 54 54 54 54
بودجه دولت -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
ارزش بودجه دولت -448.70 -650 -420 -420 -610 -720
هزینه های دولت 238874.00 27800 28500 28500 28500 28500
درآمدهای دولت 14234.00 17000 17000 14000 12000 14000
هزینه های مالی 25260.00 31000 27800 33000 29000 3200
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 51.50 50.5 51 51.7 52 52
شاخص PMI خدمات 54.80 52 53 52.9 53 52.2
پی ام آی غیر توليدی 55.90 52 51.5 50.4 51 53
شاخص PMI تولید 53.00 52.1 52 50 52 50.7
تولید صنعتی 6.90 4.9 6.3 5.9 4.4 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.18 0.7 0.7 1.2 0.5 0.3
تولید صنعتی 7.60 4.5 5.2 4.9 5.1 5.4
تغییرات موجودی انبار 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
مجموع فروش خودرو 2565000.00 2350000 2350000 2580000 2580000 2650000
تولید خودرو 2045446.00 1880000 1930000 1810000 1850000 2050000
ثبت خودرو 2088191.00 1730000 1750000 1800000 1820000 1900000
استخراج معدن 2.20 2.2 1.9 1.7 2.2 1.6
تولید فولاد 92555.00 89000 85000 87000 88000 83000
استفاده از ظرفیت 76.70 76.5 76.5 76.5 76.5 76
پی ام آی مرکب 54.50 51.4 53 50 53 51.6
تولید سیمان 23340.54 22800 22400 19900 19800 19000
تولید الکتریسیته 631500.00 681250 651642 651642 660200 722982
سود شرکت سهامی 4366500.00 3750000 4500000 5750000 6012000 6950000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 116.40 118 118 124 124 120
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.25 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 1.5 4.2 3.3 4.2 4.5
هزینه های مصرف کننده 385895.60 399402 402875 405576 406348 421768
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 43842 44223 44519 44604 46297
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34
نرخ وام بانکی 2.95 4.35 2.95 2.95 2.95 4.35
تسهیلات اعتباری خریدار 474819.72 448108 459753 479953 493543 473202
قیمت گازوئیل 0.60 0.7 0.48 0.46 0.43 0.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.20 55 55 55 55 55

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 4.60 4.8 5.2 5.7 5.6 5.6
فروش خانه جدید 103497.00 95100 141000 127000 139000 151500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.