بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 7.09 6.94 6.96 6.99 7.02 7.07
بازار سهام 2883.44 2744 2694 2646 2598 2504
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.08 3.21 3.24 3.26 3.29 3.34
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.2 6.1 6 5.9 5.8
نرخ بیکاری 3.61 3.8 3.8 3.7 3.8 4
نرخ تورم 2.80 2.9 1.9 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 4.25 4.15 4.05 3.95 3.8 3.5
نسبت ذخیره نقدی 13.50 12.75 12.75 12 12 12
موازنه تجاری 450.50 470 550 150 150 130
حساب جاری 570.00 72.22 118 250 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 51.9 51.9 52.5 52.5 52.5
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 49.70 50.4 50.9 49.7 50.5 50.5
شاخص PMI خدمات 51.60 52.4 52.9 52.8 52 52
شاخص PMI تولید 49.90 50.7 50.3 49.8 50.2 50.1
پی ام آی غیر توليدی 53.70 52.4 52 51 52.5 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.90 120 118 116 120 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.22 0.2 0.4 0.5 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.2 6.1 6 5.9 5.8
تولید ناخالص داخلی 13608.15 14200 14200 14900 14900 14900
تولید ناخالص ملی 896915.60 870946 951627 950731 949834 1006822
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380771.80 371030 403999 403618 403237 427431
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755.00 8250 8250 8730 8730 8730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16186.80 16800 16800 18450 18450 18450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23207.00 42267 68683 9296 24576 72666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27465.60 43871 65578 11160 11150 69382
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152993.70 235939 323775 76362 76290 342554
تولید ناخالص داخلی از خدمات 247743.00 366484 498219 129656 262360 527115
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20494.80 31388 43024 10126 10116 45519
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450933.00 686807 955228 226239 477538 1010632
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.61 3.8 3.8 3.7 3.8 4
افراد شاغل 77586.00 77740 77740 77820 77820 77820
افراد بیکار 947.00 974 976 968 960 969
دستمزد 82461.00 86100 86100 89300 89300 89300
دستمزد در تولید 72088.00 76500 76500 80500 80500 80500
حداقل دستمزد 2480.00 2480 2480 2480 2550 2550
جمعیت 1395.38 1407 1407 1412 1412 1412
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.80 2.9 1.9 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 105 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 104 104 104 104 106
قیمت تولید 99.70 105 103 102 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 1.1 1.6 2.1 1.8 1.9
تورم مواد غذایی 9.10 9.3 6 1.9 1.8 1.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.25 4.15 4.05 3.95 3.8 3.5
نسبت ذخیره نقدی 13.50 12.75 12.75 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 2.91 3.29 3.29 3.19 3.04 2.74
ترازنامه بانک 1060.00 1500 1200 1900 1800 1300
وام به بخش خصوصی 10100.00 23036 16868 30310 23964 17846
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.25 0.1 -0.2
میزان رشد وام 12.60 13 12.9 13.2 13 12.4
نرخ بهره معکوس 2.55 2.5 2.5 2.5 2.45 2.4
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.70 5.6 5.6 5.5 5.3 5.7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 450.50 470 550 150 150 130
حساب جاری 570.00 72.22 118 250 520 80.28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 1764.76 1810 1500 1600 1550 1940
صادرات 2215.27 2150 2150 1750 2250 2330
بدهی خارجی 19652.14 18167 20851 20831 20812 22060
رابطه مبادله 95.83 94.7 94.8 94.8 100 94.8
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 788.00 1000 1400 400 720 1500
ورود توریست 3054.00 3100 3100 3150 3150 3150
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 51.9 51.9 52.5 52.5 52.5
بودجه دولت -4.20 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7
ارزش بودجه دولت -210.00 -60 -530 -530 -500 -496
هزینه های دولت 220906.00 215677 234381 234160 233939 247975
درآمدهای دولت 17777.00 13021 11200 15200 19200 13000
هزینه های مالی 14425.00 23500 31000 26500 30000 26800
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 49.70 50.4 50.9 49.7 50.5 50.5
شاخص PMI خدمات 51.60 52.4 52.9 52.8 52 52
شاخص PMI تولید 49.90 50.7 50.3 49.8 50.2 50.1
پی ام آی غیر توليدی 53.70 52.4 52 51 52.5 52
تولید صنعتی 4.80 5.5 5.4 5.7 5.2 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.19 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3
تولید صنعتی 4.50 5.9 5.8 5.6 5 5.5
استخراج معدن 6.60 2.9 2.7 0.4 1.2 1.2
پی ام آی مرکب 50.90 52.5 51 50 50 51.4
سود شرکت سهامی 2984000.00 4800000 6400000 1200000 3300000 6750000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.90 120 118 116 120 115
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.22 0.2 0.4 0.5 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.60 7.7 8 8 7.8 7.5
هزینه های مصرف کننده 348209.60 337677 369450 369102 368754 390879
نرخ وام بانکی 4.35 4.35 4.35 4.25 4.1 3.8
قیمت گازوئیل 0.70 0.65 0.64 0.62 0.6 0.61
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.60 51 53 53 54 55
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 9.70 8.7 8 8 7 6


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.