بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 6.77 6.72 6.74 6.77 6.79 6.84
بازار سهام 3123.11 3058 2972 2889 2807 2652
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 2.85 2.87 2.9 2.93 2.98


تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
تولید ناخالص داخلی 14722.73 16700 16700 16700 16700 17400
تولید ناخالص ملی 1133518.00 1049517 1044471 1189060 1175458 1253270
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435682.60 453110 450931 457031 451803 481711
تولید ناخالص داخلی سرانه 10430.73 9020 9020 9020 9020 9090
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16410.80 18210 18210 18210 18210 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10953.80 29653 53420 87157 11359 91863
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13029.00 34407 56020 84065 13511 88605
تولید ناخالص داخلی از ساخت 93551.50 181404 276709 390831 97013 411936
تولید ناخالص داخلی از خدمات 153037.40 306038 463229 639554 158700 674090
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10430.30 23102 35901 49367 10816 52033
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256322.10 532875 817721 1149464 265806 1211535

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
افراد شاغل 74652.00 79000 79000 79000 79000 80000
افراد بیکار 1102.00 920 910 950 950 980
دستمزد 97379.00 108100 108100 108100 108100 112400
دستمزد در تولید 82783.00 87600 87600 87600 87600 90500
حداقل دستمزد 2590.00 2650 2650 2650 2650 2750
جمعیت 1412.60 1414 1414 1414 1425 1425
سن بازنشستگی زنان 55.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50 102 103 103 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.90 0.9 0.8 0.5 0.6 0.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 696.46 710 710 709 706 723
قیمت تولید 108.50 116 118 117 118 121
تغییر قیمت تولید کننده 8.00 8 6.9 5 4.2 3
قیمت صادرات 111.10 107 105 105 105 108
قیمت واردات 113.10 115 114 112 112 102
تورم مواد غذایی 1.90 1.1 1.3 3 3.5 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
نسبت ذخیره نقدی 11.25 11 11 11 11 11
نرخ بهره بین بانکی 2.45 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2
عرضه پول M0 9560.00 9810 9900 9220 9220 8829
عرضه پول M1 63610.00 63300 61000 60841 60841 60841
عرضه پول M2 249970.00 255000 250000 245000 245000 225000
ذخایر ارزی خارجی 3119700.00 3200000 3270000 3200000 3200000 3200000
ترازنامه بانک مرکزی 389336.03 420000 440000 430000 430000 400000
ترازنامه بانک 645.40 2400 1900 1200 3000 1200
وام به بخش خصوصی 9102.00 25000 32000 25000 25000 25000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 10.90 11.2 11.8 12 12 12
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 6.80 4.2 4 3.9 3.9 3.9
نرخ بهره معکوس 2.10 2 2 1.9 1.9 1.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 51.12 70 85 91 91 95
حساب جاری 895.00 600 600 400 400 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
واردات 222.50 234 225 220 220 235
صادرات 273.62 304 310 311 311 330
بدهی خارجی 27466.00 24500 24500 24500 24500 24500
رابطه مبادله 98.23 92.72 92.11 95.09 93.75 106
گردش سرمایه -895.00 230 400 250 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 744.70 500 1400 1900 550 1500
ورود توریست 0.00 1000 1000 1200 1200 1570
تولید نفت خام 4185.00 3960 3890 3810 3810 3810
درآمد گردشگری 6.63 4.5 4.5 4.5 4.5 5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 72 72 70 70 75
بودجه دولت -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
هزینه های دولت 245679.00 29100 29100 29100 29100 29100
درآمدهای دولت 12256.00 21000 21000 15000 15000 18000
هزینه های مالی 17346.00 42000 36000 39000 41000 38000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
تولید صنعتی -2.90 4.5 4.1 5.5 5.7 4.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.08 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
تولید صنعتی -4.60 3.7 4.6 4.9 5.3 4.8
تغییرات موجودی انبار 6718.00 15000 15000 12000 12000 10000
مجموع فروش خودرو 1181000.00 2110000 2001010 2150000 2150000 2050000
تولید خودرو 996000.00 2300000 2100000 2500000 2500000 2700000
ثبت خودرو 965000.00 1700000 1750000 2400000 2500000 2400000
شاخص اقتصادی مقدم 97.47 105 105 110 110 110
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.80 76.7 76.8 77 77.3 77
پی ام آی مرکب 37.20 51 51.3 50.6 51.5 50.6
تولید سیمان 19471.00 21500 21500 20000 20000 20000
تولید الکتریسیته 608600.00 700000 710000 700000 680000 720000
سود شرکت سهامی 1955570.00 4300000 6500000 8000000 8000000 7150000
استخراج معدن 9.50 7.9 6.3 5 4.2 5
تولید فولاد 88300.00 79000 80000 85000 85000 85000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.20 119 117 120 120 120
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -11.10 1.4 2 4 3.1 3
هزینه های مصرف کننده 387176.10 402663 400727 406148 401502 428080
درآمد قابل تصرف شخص 47412.00 45587 45368 49735 49166 52421
قیمت گازوئیل 1.00 1.03 1.07 1.11 1.15 1.15
تسهیلات اعتباری خریدار 543894.00 536773 547014 568168 565585 598849
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.60 70 70 74 74 76

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 0.70 2.8 3.8 3.3 3.3 3.5
فروش خانه جدید 33248.00 100500 133700 175500 42000 180000


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.