بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 6.47 6.49 6.52 6.54 6.56 6.6
بازار سهام 3628.49 3525 3438 3354 3271 3112
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.86 2.91 2.94 2.97 3 3.06


تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
تولید ناخالص داخلی 14722.73 14600 14600 15700 15700 15700
تولید ناخالص ملی 1009151.00 1050806 1065663 1065663 1069700 1128538
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435682.60 448606 460081 460081 461824 487226
تولید ناخالص داخلی سرانه 8405.18 8840 8840 9020 9020 9020
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16410.80 17700 17700 18210 18210 18210
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 513488.00 688250 962233 258889 544297 1019005
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28402.00 51156 82108 11967 30106 86953
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33335.00 51387 77083 12690 35335 81631
تولید ناخالص داخلی از ساخت 174606.00 237291 330603 85505 185082 350109
تولید ناخالص داخلی از خدمات 296611.00 426528 585000 153495 314408 619514
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22704.00 31422 43889 10631 24066 46479

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
افراد شاغل 78657.00 78820 78820 79000 79000 77820
افراد بیکار 1042.00 1060 1060 1000 920 950
دستمزد 97379.00 102500 102500 108100 108100 108100
دستمزد در تولید 82783.00 84100 84100 87600 87600 87600
حداقل دستمزد 2480.00 2540 2540 2650 2650 2650
جمعیت 1443.50 1465 1465 1495 1495 1495
سن بازنشستگی زنان 55.00 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.80 0.8 1 1.2 1.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 -0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 113 113 102 102 115
قیمت مصرف کننده اصلی 101.20 102 102 101 102 103
اندازه اصل تورم 1.20 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 689.46 695 696 698 701 714
قیمت تولید 109.10 104 106 106 106 106
تغییر قیمت تولید کننده 9.50 10.2 11.3 4.7 2 2
قیمت صادرات 106.50 107 108 107 107 108
قیمت واردات 115.70 116 110 105 100 102
تورم مواد غذایی -4.10 -3.3 0.4 1.9 2.1 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 2.70 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
عرضه پول M0 8510.00 8315 8887 9210 9210 9220
عرضه پول M1 62670.00 62265 59800 63300 63300 60841
عرضه پول M2 231230.00 228000 220250 231000 231000 225000
ترازنامه بانک مرکزی 380501.62 390000 390000 350000 340000 370063
ترازنامه بانک 1220.00 1250 1300 1700 1400 1800
ذخایر ارزی خارجی 3232000.00 3250000 3190000 3190000 3190000 3200000
وام به بخش خصوصی 29600.00 38000 30000 35000 35000 25000
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 12.10 12 11.9 12.2 12.2 13
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ بهره معکوس 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 8.90 8.5 6.3 5.1 4.2 3.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 583.31 267 210 420 700 910
حساب جاری 528.00 400 340 -250 600 400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
واردات 2359.84 2620 2700 2580 2340 2200
صادرات 2943.16 2887 2910 3000 3040 3110
بدهی خارجی 24007.90 25000 25000 24500 24500 24500
رابطه مبادله 92.05 92.24 98.18 102 107 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1137.80 920 510 970 970 1500
گردش سرمایه -528.00 -220 -150 240 230 250
ورود توریست 3188.00 2500 2500 3100 3100 3100
تولید نفت خام 4010.00 4150 4290 3920 3960 3810
درآمد گردشگری 6.63 2 2 4.5 4.5 4.5

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 69 69 72 72 70
بودجه دولت -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت 36.30 -610 -720 -720 -720 -450
هزینه های دولت 238874.00 28500 28500 29100 29100 29100
درآمدهای دولت 12372.00 15000 14000 17000 21000 15000
هزینه های مالی 17443.00 26000 39000 25000 29000 40000
مخارج نظامی 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 50.10 51 52 51.8 51.6 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 46.70 51 52.2 52 51 51.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) غیر توليدی 47.50 51 53 52.8 52 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.20 50 50.7 51.5 51.5 50.7
تولید صنعتی 5.30 4.4 5 4.5 4.5 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.31 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی 5.50 5.1 5.4 5.9 5.9 5.4
تغییرات موجودی انبار 6718.00 8000 8000 15000 15000 12000
مجموع فروش خودرو 1800000.00 1980000 1950000 2020000 2110000 2150000
تولید خودرو 1497000.00 1500000 1900000 2200000 2300000 2500000
ثبت خودرو 1552000.00 1640000 1900000 1500000 1700000 2400000
استخراج معدن 2.50 0.5 0.8 1.9 1.9 1.6
تولید فولاد 86800.00 99000 93000 86000 84000 83000
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.40 78.1 77 76.8 76.7 76
پی ام آی مرکب 47.20 49 51.6 51.4 51 50.6
تولید سیمان 21516.68 23800 22000 20100 21500 20000
تولید الکتریسیته 758600.00 760200 722982 722982 740000 764714
سود شرکت سهامی 4923950.00 5112000 5950000 5600000 5600000 7150000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.80 120 120 118 119 120
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.17 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.00 4.2 5.1 3.9 4 4
هزینه های مصرف کننده 387176.10 410207 408858 408858 410407 432981
درآمد قابل تصرف شخص 43834.00 45028 46289 46289 46464 49020
نرخ وام بانکی 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.70 63.5 64 67 70 74
تسهیلات اعتباری خریدار 523687.81 504733 515906 530896 547096 546345
قیمت گازوئیل 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 4.20 4 4 3.9 3.8 3.3
فروش خانه جدید 108062.00 105000 160500 160500 160500 165500


چین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.