قیمت روز سال
Golden 0.16 0.001 0.63% -47.00%
Wilmar International 4.81 0.15 3.22% 20.85%

قیمت روز سال
STI 2532 16.99 0.68% -20.47%