چین - پست های خالی شغلی - پیش بینی


China Job Vacancies
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.9 3.9 3.9 4 4 5
افراد شاغل 77640 77599 77596 77592 77589 77120
افراد بیکار 972 980 974 978 974 976
هزینه های کار 104 105 105 105 102 103
پست های خالی شغلی 4337000 4747041 4940345 5031474 5074434 5112745
دستمزد 67569 76300 76300 76300 76300 85300
دستمزد در تولید 59470 67600 67600 67600 67600 74500
حداقل دستمزد 2300 2430 2430 2430 2430 2620
جمعیت 1379 1381 1381 1381 1382 1387
سن بازنشستگی زنان 50 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
[+]