چین - پست های خالی شغلی - پیش بینی


China Job Vacancies
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.89 4 4 3.9 3.9 5
افراد شاغل 77640 77690 77690 77740 77740 77820
افراد بیکار 971 970 971 971 971 971
هزینه های کار 105 105 102 105 105 103
پست های خالی شغلی 4337000 5050000 4400000 6000000 5370000 4550000
دستمزد 74318 79500 79500 84100 84100 88300
دستمزد در تولید 64452 69600 69600 74500 74500 79500
حداقل دستمزد 2420 2420 2420 2540 2540 2630
جمعیت 1390 1398 1398 1407 1407 1415
سن بازنشستگی زنان 50 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
[+]