چین - پست های خالی شغلی - پیش بینی


China Job Vacancies
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


چین کار گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.95 4.1 4.2 4.2 4.3 5
افراد شاغل 77603 77594 77577 77560 77543 77213
افراد بیکار 979 976 975 974 972 956
هزینه های کار 104 104 105 105 105 103
پست های خالی شغلی 5231000 4797640 5263706 5197074 5088842 5040639
دستمزد 67569 72200 76300 76300 76300 85300
دستمزد در تولید 59470 63100 67600 67600 67600 74500
حداقل دستمزد 2300 2300 2430 2430 2430 2620
جمعیت 1379 1381 1382 1382 1383 1387
سن بازنشستگی زنان 50 50 50 50 50 50
سن بازنشستگی مردان 60 60 60 60 60 60
[+]