قیمت روز سال
Takeda 3,782.00 34.00 0.91% 2.97%
Astellas Pharma 2,014.50 -29.00 -1.42% 11.73%
Acadia Pharmaceuticals 16.15 -0.07 -0.43% -11.89%
Agios Pharmaceuticals 28.22 0.85 3.11% -35.70%
Akebia Therapeutics 0.42 0.01 2.77% -83.82%
Almirall SA 9.80 -0.05 -0.46% -29.12%
Alnylam Pharmaceuticals 232.00 8.63 3.86% 14.37%
Amarin 1.53 0.12 8.51% -68.97%
Ardelyx 0.91 0.03 3.48% -39.74%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
Astrazeneca 66.30 0.41 0.62% 17.12%
Bluebird Bio 5.93 0.43 7.82% -68.89%
Coherus Biosciences 12.97 1.91 17.27% -2.92%
Charles River Laboratories 226.52 12.04 5.61% -43.27%
Emergent BioSolutions 30.50 0.78 2.62% -49.55%
Esperion Therapeutics 6.41 -0.02 -0.31% -54.47%
Exact Sciences 45.13 2.08 4.83% -53.08%
Halozyme Therapeutics 44.10 0.77 1.78% 8.22%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Incyte Corp 74.13 0.40 0.54% 1.69%
Ironwood Pharmaceuticals 11.82 -0.02 -0.17% -15.09%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Lexicon Pharmaceuticals 2.78 0.22 8.59% -24.46%
MacroGenics 4.98 -0.12 -2.35% -79.84%
Moderna Inc 174.27 3.13 1.83% -54.77%
Myriad Genetics 27.47 1.27 4.85% -15.42%
Puma Biotechnology 3.57 -0.08 -2.19% -50.49%
Pacira 57.21 -1.11 -1.90% 0.67%
PTC Therapeutics 53.71 1.99 3.85% 33.54%
Ultragenyx Pharmaceutical 52.16 0.79 1.54% -43.76%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
Vanda Pharmaceuticals 10.55 0.28 2.73% -34.72%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%