قیمت روز سال
Agenus 2.67 0.11 4.30% -54.36%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
AstraZeneca 10,818.00 -24.00 -0.22% 32.25%
BioCryst Pharmaceuticals 14.76 0.31 2.15% -5.23%
Bristol-Myers Squibb 74.86 -0.10 -0.13% 11.95%
ChemoCentryx 50.87 0.08 0.16% 253.02%
Celldex Therapeutics 37.32 2.04 5.78% -13.73%
GlaxoSmithKline 1,556.60 -90.20 -5.48% 6.22%
Immunogen 5.31 0.04 0.76% -8.92%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Eli Lilly 304.61 1.59 0.52% 15.34%
MacroGenics 4.98 -0.12 -2.35% -79.84%
MannKind 4.29 0.20 4.89% 7.52%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Minerva Neurosciences 3.42 -0.18 -5.00% 102.37%
Lumos Pharma Inc. 8.31 0.21 2.59% 11.99%
Novartis 82.51 -0.75 -0.90% -3.27%
Novavax 41.36 1.08 2.68% -82.35%
Peregrine Pharmaceuticals 19.27 1.61 9.12% -17.15%
Repligen 256.21 11.36 4.64% 2.63%
Roche Holding 316.95 -1.40 -0.44% -13.73%
Xencor 30.43 1.22 4.18% -4.43%
Intrexon 2.42 0.11 4.76% -60.59%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%