قیمت روز سال
Ageas 45.23 0.67 1.49% 37.38%
Allianz 194.28 -15.72 -7.49% 7.19%
ASR NEDERLAND 34.61 -0.04 -0.12% 22.47%
Aviva PLC 388.00 0.70 0.18% 41.66%
CA Immo 36.50 -0.55 -1.48% 38.78%
Direct Line 299.35 1.65 0.55% -2.49%
Assicurazioni Generali 16.85 0 0% 32.31%
Hiscox 865.60 -10.80 -1.23% 14.62%
Immofinanz 20.20 0.21 1.05% 42.96%
Mapfre 1.76 0.02 1.12% 10.75%
Munich RE 229.85 1.95 0.86% -1.86%
AXA 22.81 0.93 4.23% 31.74%
RSA 684.20 0 0% 66.07%
Sampo 40.77 0.15 0.37% 26.42%
Swiss Life Holding 470.30 2.30 0.49% 38.69%
Swiss Re AG 82.62 0.60 0.73% 13.83%
Tryg 156.40 1.35 0.87% -17.47%
Unipol Gruppo 4.54 0.05 1.18% 26.76%
UNIQA 7.38 0.15 2.07% 37.94%
UnipolSai Assicurazioni 2.36 0.02 0.85% 8.24%
Zurich 368.10 2.30 0.63% 6.26%

قیمت روز سال
ATX 3509 27.72 0.80% 62.80%