قیمت روز سال
iBovespa 102775 -1,350.09 -1.30% -1.29%