قیمت روز سال
CalAmp 7.51 0.19 2.59% -33.89%
Cisco Systems 46.04 0.12 0.26% -20.69%
Motorola Solutions Msi 132.05 3.73 2.90% -23.58%
Ubiquiti Networks 174.18 -4.29 -2.40% 30.97%

قیمت روز سال
NASDAQ 10200 -190.62 -1.83% 23.52%
Russell 2000 1396 -7.31 -0.52% -10.60%