قیمت روز سال
Aecon 13.81 0.03 0.22% -25.99%
SNC Lavalin 22.53 0.06 0.27% 14.48%
Stantec 40.44 0.20 0.50% 35.89%
WSP Global 85.51 1.04 1.23% 10.05%

قیمت روز سال
TSX 16142 161.12 1.01% -3.90%