قیمت روز سال
Linamar 40.00 -1.63 -3.92% -3.03%
Magna International 61.91 -2.13 -3.33% -1.71%
Martinrea International 9.96 -0.36 -3.49% -0.40%

قیمت روز سال
TSX 16181 -130.09 -0.80% 0.20%